HELSENORGE

Aorta

Genpanelet omfatter gener forbundet med torakalt aortaaneurisme og aortadisseksjon, samt syndromale tilstander med arteriell sykdom, inkludert Marfan syndrom, Loeys-Dietz syndrom og noen undergrupper av Ehlers-Danlos syndrom. Genpanelet er i sin helhet omfattet av det større genpanelet for genetiske bindevevssykdommer, som bør benyttes hvis det er mistanke om genetisk bindevevssykdom uten arteriell sykdom.

Gjeldende versjon:

Aorta v01 (pdf)

Genpanelet benyttes i hovedsak til diagnostisk utredning av pasienter med torakalt aortaaneurisme eller aortadisseksjon, men kan unntaksvis også benyttes for prediktiv testing av friske personer hvor prøvemateriale av affiserte slektninger ikke er tilgjengelig. Prediktiv genetisk testing kan kun rekvireres etter genetisk veiledning av pasienten, ved en medisinsk-genetisk avdeling.

Om genpanelet

Som hovedregel utføres genomsekvensering av blodprøver, med analyse av in silico genpanel. For biopsier kan andre sekvenseringsmetoder benyttes. Varianter i kodende region og -20/+6 basepar av intronisk sekvens vurderes. Varianter utenfor disse områdene rapporteres normalt ikke. Varianter vurderes og klassifiseres etter modifiserte retningslinjer fra The American College of Medical Genetics and the Association for Molecular Pathology (Richards et al., Genetics in Medicine 2015;17:405 og Amendola et al. Am J Hum Genet 2016;98:1067). Varianter med allelfrekvenser >0,5% i gener forbundet med autosomal dominant arvegang og >1% for andre arveganger i antatt friske kontrollpopulasjoner (gnomad.broadinstitute.org) vurderes som normalvariasjon. Normalvariasjon/sannsynlig normalvariasjon rapporteres ikke. Genpanelene oppdateres regelmessig, men kan være ufullstendige da nye gener kontinuerlig identifiseres som årsak til sykdom. Det kan utføres reanalyser med andre/nyere versjoner av genpaneler, det må da sendes ny rekvisisjon. Laboratoriet utfører ikke systematiske reanalyser, men kan ved ny kunnskap utstede ny rapport.

 

Begrensninger for genpanelet

Analysen kan ha utilfredsstillende kvalitet for genotyping i enkelte regioner av genpanelet, dette angis i vedlegg til svarrapport. Variasjon i repeterte sekvenselementer og dupliserte områder i genomet (segmentale duplikasjoner) samt lavgradig mosaisisme kan som hovedregel ikke påvises med genomsekvensering. Større strukturelle varianter som insersjoner, delesjoner og duplikasjoner kan påvises ved genomsekvensering, men inngår ikke i analysen og omfattes ikke av avdelingens akkreditering. . Genpanelet kan derfor eventuelt suppleres av kopitallsanalyser (MLPA) av utvalgte gener (FBN1, TGFBR1, TGFBR2, PLOD1), avhengig av pasientens symptomer og funn. Vi ber om at ønskede tilleggsanalyser anføres på rekvisisjonen.

Hensikten med testen er å identifisere årsak til sykdom; bærerstatus for recessive tilstander som ikke er sammenfallende med pasientens fenotype rapporteres vanligvis ikke. Kliniske opplysninger og familieanamnese benyttes ved laboratoriets valg av hensiktsmessig analyse, prioritering og variantvurdering. Mangelfulle/ukorrekte opplysninger på rekvisisjon vil derfor kunne medføre feil analyse, feil prioritering, feil i variantvurdering og dermed redusert utsagnskraft av de rapporterte resultater.

 

Rekvirering

Analysen kan rekvireres av spesialist i

  • Medisinsk genetikk
  • Karkirurg

 

Vi trenger EDTA-blodprøve av pasienten. Benytt Rekvisisjon for medisinsk-genetiske analyser ved Avdeling for medisinsk genetikk – OUS. Rekvisisjonen må inneholde indikasjon for analysen (klinisk informasjon og supplerende undersøkelser). Rekvisisjonens bakside skal være utfylt. Anfør gjerne ønsket panel.  Familieanamnese inkludert navn og fødselsdato på relevante familiemedlemmer er nyttig. Inkluder gjerne resultat av genetiske analyser som ikke er utført hos oss. Analysen er ressurskrevende, ta kontakt ved spørsmål, tlf. 22 11 98 60.