27. OUS-symposium «Fordøyelsessykdommer; fra topp til bunn»

Fagseminar , 08.11.2018-09.11.2018 , Gastromedisinsk avdeling, Stab forskning, innovasjon og utdanning

Fra forskning til praktisk medisin

Lenke til program

Påmeldingsfristen er ute og symposiet er fullsatt


Påmeldingsavgift:  kr 1000,-
Påmeldingsfrist:  22. oktober 2018
Antall plasser:  225

GI-traktus.JPG

Målgruppe:   Allmennpraktikere og spesialister, leger under utdanning og spesialisering, sykepleiere, ernæringsfysiologer, sosionomer, farmasøyter, psykologer, fysioterapeuter og annet helsepersonell med interesse for temaet. Kurset vil være nyttig for alle som arbeider i allmennpraksis, med indremedisinske fag og kirurgi. Kurset vil også være nyttig for helsepersonell som jobber inne på sykehus og i privat praksis, og har fokus på samarbeid og henvisningslogistikk og praksis mellom første og andre-linje tjeneste.

Læringsmål:   Etter kurset skal deltagerne ha de nødvendige kunnskaper om medisinsk og kirurgiske tilstander i fordøyelsesområdet for å kunne iverksette diagnostikk og behandling. Ha kjennskap til nyere screening- og overvåkningsprogram for risikogrupper, å vite noe om kost-nytte effekt av endoskopiske undersøkelser og behandling av fordøyelsessykdommer.

Detaljerte læringsmål

Etter kurset skal deltakerne:

 • Være oppdatert om de siste års status og ny kunnskap innenfor fordøyelsessykdommer, medisin og kirurgi.
 • Kunne vurdere årsaker til forskjellige symptomer og funn i magetarmområdet og planlegge en målrettet utredning av disse.
 • Ha kjennskap til anbefalte retningslinjer for overvåkning av risikopasientgrupper for kreftutvikling og hvordan de bør følges i samarbeide med spesialisthelsetjenesten.
 • Kjenne alarmsymptomer for potensielt livstruende tilstander, akutte og langsiktig, og håndtere disse ved målrettet undersøkelse og behandling, i samarbeide med spesialisthelsetjenesten.
 • Skille symptomtilstander med potensielt alvorlig bakenforliggende årsaker fra mer symptomrettede plager og vurdere hastegrad for henvisning til utredning.
 • Kjenne til noe om utbytte av endoskopisk utredning versus forsøksbehandling, etter initial utredning hos fastlege/legevakt.
 • Kjenne til hovedprinsippene i vurdering av leversykdommer ut fra målrettede laboratorieprøver.
 • Kjenne hovedprinsippene i utredning og klassifisering av inflammatorisk tarmsykdom, behandlingsalternativer og kontrollopplegg.
 • Kjenne til alarmsymptomer ved krefttilstander i fordøyelsessystemet.
 • Vurdere funksjonelle plager i fordøyelsessystemet fra organiske plager, og legge til rette for oppfølging av funksjonelle plager uten unødvendig ressursbruk.


Godkjenninger

Symposiet er godkjent av:

Den norske legeforening innenfor følgende spesialiteter:

  • Allmennmedisin: godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i
   fordøyelsessykdommer til videre- og etterutdanningen.
  • Barnesykdommer, Infeksjon: godkjennes med 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Medisinsk biokjemi: godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  • Fordøyelsessykdommer, Generell kirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Hud- og veneriske sykdommer, Immunologi og transfusjonsmedisin, Indremedisin, Klinisk farmakologi, Radiologi: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  • Øre-nese-halssykdommer: godkjennes med 15 timer for spesialistenes etterutdanning

Det er også søkt om godkjenning for:

  Anestesiologi, nukleærmedisin, patologi, rus- og avhengighetsmedisin og øyesykdommer

Norsk sykepleierforbund: meritterende med totalt 15 timer; dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

Norsk psykologforening: 15 timers vedlikeholdsaktivitet

Norsk fysioterapeutforbund: godkjent med 15 timer; kurset kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet

Norges farmaceutiske forening: kvalifiserer for 10 FEVU-poeng (Farmasøyters etter- og videreutdanning)


Når og hvor

Dato
08.11.2018-09.11.2018 
Klokkeslett
08:45-16:00
Sted
Ullevål sykehus
Oslo universitetssykehus, Ullevål, bygg 6 Store Auditorium
 
Arrangør
Gastromedisinsk avdeling, Stab forskning, innovasjon og utdanning
 
Mer informasjon
symposium@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.