Akuttmedisinkurs for legevaktsleger og annet legevaktpersonell 4-5. mai 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 04.05.2017-05.05.2017, Prehospital klinikk

Kurset skal sette legevaktsleger og annet legevaktpersonell i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.

Når og hvor

Dato
04.05.2017-05.05.2017 
Klokkeslett
07:45-15:30 
Sted
Ullevål sykehus
  
Arrangør
Prehospital klinikk
 

Målgruppe
Legevaktsleger og annet legevaktpersonell. Kurset er obligatorisk i henhold til Akuttmedisinforskriften, og alt legevaktpersonell skal gjennomføre kurset innen 2020. Kurset er også godkjent som det obligatoriske kurset i akuttmedisin for leger under spesialisering i allmennmedisin.

Læringsmål
Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.

Kurset er i stor grad lagt opp til trening i mindre grupper, hvor man lærer grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og vurderinger, samt basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer.

Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrig ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater. Det er lagt vekt på å danne små grupper med tett veiledning av instruktørene i realistiske scenarier, både innendørs og utendørs.

Målsettingen er at deltakerne i løpet av kurset skal bli trygge på tilnærmingen til pasienter med truede vitale funksjoner og prioriteringen av tiltakene i møtet med disse pasientene.  

Våre instruktører
Instruktørene på kurset er praktiserende luftambulanseleger og legevaktsleger, erfarent paramedicpersonell og anestesisykepleiere som jobber i det prehospitale miljøet daglig.

Praktiske opplysninger:
Sted: Oslo universitetssykehus, Ullevål

Tidspunkt for kursene våren 2017:
2. og 3. mars 2017
eller
4. og 5. mai 2017

Påmelding via

e-post til fagutviklingamk@ous-hf.no.

Ved påmelding opplyses deltakers navn, adresse og profesjon, samt fakturaadresse for deltakeravgiften.

Pris: Kr 5000,-. Helsedirektoratet tildeler kommunene refusjon av deltakeravgiften etter søknad.

Kurskomite

  • Jonny Skogholt
  • Emil Kristoffer Iversen
  • Andreas Ernst Hansen
  • Gry Hege Jerijervi