Kurs: Forståelse og behandling av unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

 

Kunnskapen om utvikling, diagnostikk og behandling av mennesker personlighetsforstyrrelse har hatt en enorm utvikling de seneste tiårene. Et godt kunnskapsgrunnlag ligger til grunn for å tilby god helsehjelp til pasienter som tidligere ofte ble avvist i hjelpeapparatet.

Kursdagene er viet til forståelse og behandling av de to formene for personlighetsforstyrrelse man hyppigst møter i arbeidshverdagen, unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Generalistmodell for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Første kursdag gir en innføring i generalistmodellen, utviklet av John Gundersen, «Good Psychiatric Management, GPM»  - for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUPF). Generalistmodellen har vist seg å ha god effekt på EUPF og står sentralt for å sikre god behandling til flere. Den er mindre omfattende enn de spesialiserte behandlingsmodellene for EUPF, og kan dermed være lettere å innføre. Slik gir den en mulighet til å hjelpe flere med mindre ressurser.

Generalistmodellen  baseres på at klinikere får opplæring i en god patologiforståelse, og etablerte terapeutiske metoder. Den tar for deg de viktigste behandlingsprinsippene i behandling av EUPF; samarbeid med pasienten, psykoedukasjon og forutsigbarhet i en reell relasjonell ramme preget av respekt og empati. Terapeuten er aktiv, validerende og innenfor klare rammer. På kurset skisseres ulike tilpasninger, potensielle utfordringer og hvordan rammene for terapien kan etableres og opprettholdes for å skape forutsigbarhet.

Forståelse og behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse (UvPF)

Andre kursdag  handler om en pasientgruppe som alt for lenge har kommet i skyggen både i skole og samfunn, og i klinisk forskning og behandling– unnvikende personlighetsforstyrrelse. Lidelsen er hyppig, innebærer mye skjult lidelse, og ofte et stort funksjonstap, men finnes – som andre personlighetsforstyrrelser – i ulike alvorlighetsgrader. Det å kunne gjenkjenne denne problematikken og tilby effektiv behandling tidlig, vil bidra til å bedre prognosen betydelig. Kurset gir deg et oppdatert innblikk i hvordan vi kan forstå lidelsen og tilrettelegge behandling for den sannsynligvis hyppigste personlighetsforstyrrelsen i befolkningen.

I løpet av kursdagene gis en oversikt over viktige aspekter ved god behandlingstilnærming for personlighetsforstyrrelser.

Målgruppe:

Kurset er for alle psykoterapeuter i psykisk helsevern som arbeider med denne pasientgruppen, som ønsker å forbedre sin faglige kompetanse og øke sin trygghet i terapeutrollen.

Tid: 3. – 4. juni 2021

Påmelding: Meld deg på her

Pris:

En kursdag: 1.600,-
Begge kursdager: 2.200,-
Student en kursdag: 350,-
Student begge kursdager: 500,-

Digital kurstilgang gir muligheten til å følge kurset direkte, hvor du kan delta i samtale eller via chatfunksjon. Opptak blir ikke tilgjengelig i etterkant av kurset.

Kurset er godkjent som 6 timer videreutdanning av Norsk Psykologforening og 6 timer i spesialistenes etterutdanning av Den Norske legeforening.

Fant du det du lette etter?