Avlyst: Forståelse og behandling av unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

 

 

Kunnskapen om utvikling, diagnostikk og behandling av mennesker personlighetsforstyrrelse har hatt en enorm utvikling de seneste tiårene. Et godt kunnskapsgrunnlag ligger til grunn for å tilby god helsehjelp til pasienter.

Kursdagene gir deg innføring og oversikt i nyere forståelse og behandling av de to formene for personlighetsforstyrrelse man hyppigst møter i arbeidshverdagen, unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Forståelse og behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse (UvPF)

Første kursdag handler om en pasientgruppe som alt for lenge har kommet i skyggen både i skole og samfunn, og i klinisk forskning og behandling– unnvikende personlighetsforstyrrelse. Lidelsen er hyppig, innebærer mye skjult lidelse, og ofte et stort funksjonstap, men finnes – som andre personlighetsforstyrrelser – i ulike alvorlighetsgrader. Det å kunne gjenkjenne denne problematikken og tilby effektiv behandling tidlig, vil bidra til å bedre prognosen betydelig. Kurset gir deg et oppdatert innblikk i hvordan vi kan forstå lidelsen og tilrettelegge behandling for den sannsynligvis hyppigste personlighetsforstyrrelsen i befolkningen.

Generalistmodell for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Andre kursdag gir en innføring i generalistmodellen, utviklet av John Gundersen, «Good Psychiatric Management, GPM»  - for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUPF). Generalistmodellen har vist seg å ha god effekt på EUPF og står sentralt for å sikre god behandling til flere. Den er mindre omfattende enn de spesialiserte behandlingsmodellene for EUPF, og kan dermed være lettere å innføre. Slik gir den en mulighet til å hjelpe flere med mindre ressurser.

Generalistmodellen  baseres på at klinikere får opplæring i en god patologiforståelse, og etablerte terapeutiske metoder. Den tar for deg de viktigste behandlingsprinsippene i behandling av EUPF; samarbeid med pasienten, psykoedukasjon og forutsigbarhet i en reell relasjonell ramme preget av respekt og empati. Terapeuten er aktiv, validerende og innenfor klare rammer. På kurset skisseres ulike tilpasninger, potensielle utfordringer og hvordan rammene for terapien kan etableres og opprettholdes for å skape forutsigbarhet.

Kursdagene gir deg innføring og  oversikt over viktige aspekter ved god behandlingstilnærming for personlighetsforstyrrelser.

Målgruppe:

Kurset er for alle psykoterapeuter i psykisk helsevern som arbeider med denne pasientgruppen, som ønsker å forbedre sin faglige kompetanse og øke sin trygghet i terapeutrollen.

Tid: 18. – 19. november 2021

Kurset er avlyst, vi setter opp nytt kurs våren 2022.

Påmelding: Meld deg på her

Pris:

En kursdag: 1.600,-
Begge kursdager: 2.200,-
Student en kursdag: 350,-
Student begge kursdager: 500,-

Digital kurstilgang gir muligheten til å følge kurset direkte, hvor du kan delta i samtale eller via chatfunksjon. Opptak blir ikke tilgjengelig i etterkant av kurset.

Hver kursdag er søkt godkjent som 6 timer i spesialistenes etterutdanning av Den Norske legeforening og som 6 timer videreutdanning av Norsk Psykologforening.


 

Program 18. november

08.45 Pålogging
09.00 Definisjon, diagnostikk, dimensjonale modeller – DSM-5-AMPD og ICD-11, differensialdiagnostikk
10.00 Pause
10.15 Klinisk fremtoning og teoretisk forståelse
11.00 Pause
11.15 Forts. differensialdiagnostikk og utvikling (temperament, tilknytning, sosiale erfaringer)
12.00 Lunsj
12.45 Fokusert og tilpasset terapeutisk tilnærming. Kasusformulering og målsetninger
13.30 Pause
13.45 Mer informasjon kommer.
14.30 Pause
14.40 Videointervju, erfaringskonsulent og drøfting av kliniske implikasjoner
15.30 Slutt

NB: Forbehold om at det kan bli små endringer i programmet. Se program som sendes ut før kursstart.

Program 19. november

09.00 Pålogging
09.15 Utredning, patologiforståelse, diagnose, allianse og kasusformulering.
10.00 Pause
10.15 Forholdet mellom «Spesialiserte behandlingsprogram» og «Generelle modeller»
11.00 Pause
11.15 Terapeutiske prinsipper og rammer
12.00 Lunsj
12.45 Håndtering av kriser og suicidalitet
13.30 Pause
13.45 Overføring, motoverføring og kollegial veiledning
14.30 Pause
14.45 Drøfting av kliniske problemstillinger.
15.30 Slutt

NB: Forbehold om at det kan bli små endringer i programmet. Se program som sendes ut før kursstart.

Fant du det du lette etter?