HELSENORGE

Traumeregisteret OUS

Traumeregisteret OUS (TR-OUS) er et internt kvalitetsregister over samtlige traumepasienter innlagt ved OUS Ullevål.

Registeret ble startet opp 1. august 2000 på initiativ fra Avdeling for anestesiologi. I det første hele driftsåret (2001) ble det inkludert 843 pasienter. I løpet av 10. driftsår (2010) passerte vi inklusjon av 10.000 pasienter, og i januar 2016 passerte vi 20.000 inkluderte. Året 2015 var første året da flere enn 2000 pasienter ble inkludert i TR-OUS.

TR-OUS jobber for hele traumemiljøet på OUS Ullevål og er finansiert og administrativt forankret i Avd for Forskning og Utvikling i Akuttklinikken.

Traumevirksomheten er multidisiplinær og med deltagelse fra mange yrkesgrupper og har en sykehusovergripende karakter. TR-OUS er kvalitetsregister for hele behandlingskjeden og vi samarbeider med alle de involverte spesialiteter og avdelinger som er del av traumebehandlingen på Ullevål. Det multidisiplinære aspekt, med pasienten i fokus, har alltid vært et kjennetegn ved traumebehandlingen på Ullevål. Registeret forvalter dataene fra denne virksomheten etter beste evne og kan levere interne rapporter til hele OUS. Gjennom dette kan kontinuerlig forbedringsarbeid øke behandlingskvaliteten ytterligere.

Fant du det du lette etter?