HELSENORGE

Cannabinoider og endring av Førerkortveilederen

Tidligere i år (21. januar, 2021) kom det en faglig oppdatering av Helsedirektoratets Førerkortveileder når det gjelder behandling med cannabinoider.

Sjåfør i en bil

Endringen i Førerkortveilederen det siktes til her finner du under «Kapittel 14. Midler som kan påvirke kjøreevnen», og i underkapitlet «Legemidler som kan påvirke kjøreevnen». Vær oppmerksom på at det er flere oppdateringer i dette underkapitlet, og vi oppfordrer til å lese originalsiden.

I denne teksten ser vi kun på endringene som gjelder for cannabinoid behandling. Vi understreker at følgende merknader kun gjelder opp mot Førerkortveilederen, og ikke bruk av cannabinoider generelt. Teksten gjelder også kun for førerkortgruppe 1.

Følgende endringer vedgår helsearbeidere som driver med behandling av langvarige smertetilstander:

  • All behandling må skje innenfor godkjente doseringer av cannabinoider. Det vil i praksis si det som er anført i Felleskatalogen.
  • Behandling med cannabinoid må initieres av legespesialist i spesialisthelsetjenesten med relevant kompetanse for pasientens lidelse. Dette betyr at alle sykehusleger kan starte opp behandlingen om de finner indikasjon for dette.
  • Pasienten skal ha muntlig kjøreforbud i minst 2 uker etter dosejustering av cannabinoider, og ikke 1 uke som nå er vanlig for opioider. Dette forutsetter at pasienten har dokumenterbar effekt av medikamentet, samt at andre bivirkninger ikke medfører at pasienten ikke bør kjøre motorvogn.
  • Ved kombinasjon av cannabinoider med andre legemidler, så gjelder de samme reglene som for opioider.
  • Førerkortveilederen forutsetter kun bruk av registrerte cannabinoid-legemidler. Det vil si legemidler godkjent av Statens Legemiddelverk (SLV). Per i dag gjelder dette derfor kun Sativex, og for eksempel ikke «rene» CBD-produkter.
  • Veilederen forutsetter også at legemidlet er forskrevet av norsk lege og kjøpt i Norge.