Prosjekter

Abstinenssyndrom og nedtrapping av analgosedasjon i pediatrisk intensivbehandling. En multisenterstudie.

I dagens kliniske praksis på Barneintensiv benytter vi ikke en algoritme systematisk for å trappe ned analgosedasjon. Vi ønsker derfor å gjennomføre en multisenterstudie for å undersøke om en systematisk bruk av nedtrappingsalgoritme vil føre til en bedre klinisk praksis innenfor dette viktige området. I pediatrisk intensivbehandling blir analgetika og sedativa tilført for å lindre smerte og angst, og for å forebygge at den syke pasienten ikke skal fjerne livsviktig, invasivt utstyr som trakealtube, arteriekateter og sentrale venekateter. Ettersom det er vanskelig å fastslå pasientenes eksakte behov for denne type medikamenter (analgosedasjon), utgjør dette en økt risiko for at de blir tilført både for mye eller for lite medikamenter.

I en oversiktsartikkel fra 2013 blir det fastslått at pasientene i pediatrisk intensivbehandling ble oversedert i 31,8 % og undersedert i 10,6 % av tilfellene (1). Det er vist at store doser analgetika og sedativa kan føre til en økt risiko for utvikling av akutt abstinens syndrom underveis i nedtrapping av medikamentene (2).

Nedtrappingsalgoritmen er utarbeidet av Gudny A. Rosland og Rakel H. Syversen i 2006 og revidert i 2015.

Studiens hensikt er delt i en kvantitativ og en kvalitativ studie:

1) Kartlegge omfang og alvorlighetsgrad av abstinenser hos kritisk syke respiratorbehandlede barn som er innlagt på en barneintensivavdeling.
2) Undersøke om innføring av en nedtrappingsalgoritme endrer forekomst og alvorlighetsgrad av abstinenser.
3) Utforske hvordan det oppleves for leger og intensivsykepleiere å følge en nedtrappingsalgoritme i klinisk praksis.

Metode: Dette skal gjøres som et prospektivt og utprøvende design før og etter implementering av algoritme for nedtrapping av analgosedasjon (pkt 1 og 2) og ved fokusgruppeintervju (pkt 3).

Populasjonen i studien er kritisk syke respiratorbehandlede barn og utvalget hentes fra 2 barneintensivavdelinger; Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Oslo, Norge og Skejby Århus, Danmark.

Prosjektgruppe: Mette Dokken, Gudny A. Rosland, Rakel H. Syversen, Frode Even E. Fagermoen, Tone Rustøen og Gunnar Bentsen (prosjektleder).

Kontaktpersoner: Mette Dokken og Gunnar Bentsen.

Tidsperspektiv: 2015 - 2019.

Referanser:
1. Vet, N.J., et al., Optimal sedation in pediatric intensive care patients: a systematic review. Intensive Care Med, 2013. 39(9): p. 1524-34.
2. Cammarano, W.B., et al., Acute withdrawal syndrome related to the administration of analgesic and sedative medications in adult intensive care unit patients. Crit Care Med, 1998. 26(4): p. 676-84.

Fant du det du lette etter?