Postoperativ på Ullevål

Om oss

Om avdelingen

Postoperativ består av to adskilte lokalisasjoner med en korridor i mellom. De kalles PO1 og PO2.
PO1 er oppe 24/7 365 dager i året. Her ligger pasienter fra et under en time til flere dager og uker.
PO2 har noe varierende åpningstider, men åpner ca kl 07:00 (dagkirurgiske pasienter) og stenger 22:00 mandag til fredag og er stengt i helger og andre helligdager. Pasientene ligger fra ca 1 time til ca 6 timer. Her er også en av stuene dedikert til pasienter som dagkirurgisk gjennomgår mammae-kirurgi.
Postoperativ på Ullevål fungerer som en mottaksavdeling for mange ulike pasientgrupper og kan ta i mor pasienter fra hele sykehuset. Pasientgruppen er svært variert, men i all hovedsak består pasientgruppen av traumer, gastrokirurgi og nevrokirurgi, i tillegg til dagkirurgiske pasienter (mammae-kirurgi). Avdelingen har i 2017 ca 700 nye intensivpasienter og opp mot 5000 postoperative pasienter. Vi har alt fra enkle postoperative pasienter til intuberte kirurgiske og medisinske intensivpasienter. 

Personalet

Personalet består av en blanding av sykepleiere og intensivsykepleiere, sekretær og lab.ass. Avdelingen har ca 68,5 stillinger fordelt på ca 75 ansatte, med spredning både i erfaring, kjønn og alder. Tilknyttet avdelingen er enkelte faste, andre anestesileger fra anestesiavdelingen, og en farmasøyt.
Sykepleierne er organisert i grupper (team) blant annet for at pasient og pårørende skal ha færre personer å forholde seg til under oppholdet. Det er tilknyttet en fagsykepleier til hvert av teamene, totalt tre stykker. Det arrangeres teamdager og sertifisering hvert år, eller andre faglige oppdateringer muligheter:
Klinisk stige: fagutviklingsprogram som går over tre til fem år. Ved fullført program blir man klinisk spesialist. Kliniske spesialister deltar i ulike fagutviklingsprosjekter og veileder på egen avdeling eller andre avdelinger
Teamdager med og faglig innhold og ferdighetstrening
Årlig sertifisering i AHLR (avansert hjerte- og lungeredning) og trening på simuleringssenteret i håndtering av akuttsituasjoner
Årlige sertifiseringer innen medisinsk teknisk utstyr, tester på E-læring og brannøvelser
Interne og eksterne kurs
Veiledning av studenter i videreutdanning til intensivsykepleie
Vi er åpne for hospitanter fra andre avdelinger, sykehus eller andre steder, for eksempel militæret.
Et godt tverrfaglig samarbeid og miljø er avgjørende for å nå felles mål til det beste for pasienten. Vi har hele tiden fokus på å holde høy kompetanse i fagmiljøet og gode relasjoner i kollegiet. Sykepleierne samarbeider med anestesilege, kirurg, fysioterapeut m.fl. for best mulig behandling av pasientene.

Seksjonen arrangerer sosiale sammenkomster spontant eller ved en sosial komite, samt at teamene har ansvar for julebord etter tur.
Turnus er tredelt. Vi har ønsketurnus som du kan legge etter dine egne ønsker etter avdelingens behov. En egen tunursgruppe tilpasser turnus før den godkjennes av leder og tillitsvalgt.

Praktisk informasjon

Seksjonen ligger i andre etasje over hovedinngangen. En etasje opp forbi kiosken/vestibylen. 
Hovedinngang Ullevål
Seksjonen har to lokalisasjoner som ligger rett ved siden av hverandre, de kalles Postoperativ 1 (PO1), og Postoperativ 2 (PO2)


Visittider / Besøk

Vi ønsker å tilrettelegge for at de nærmeste pårørende skal få være mest mulig tilstede hos pasienten. Det er ingen faste visittider hos oss, men vi oppfordrer pårørende til å ta hensyn til våre rutiner, og de andre pasientene i forhold til besøk. De beste tidene for besøk er 12-14 og 17-20. Vi anbefaler våre pårørende å avtale med pasientens sykepleier om når det er best å komme på besøk. De aller fleste pasientene som kommer til oss sendes videre til sengepost, og pårørende oppfordres til å besøke pasientene på sengepostene postoperativ. Man slipper da unødig venting i seksjonens pårørenderom. På grunn av plass, andre pasienter o.l. kan kun to pårørende være inne hos pasienten samtidig.


Mellom kl 14.00 og 16.00 er det hviletid for pasientene.

Våre vaktskifter er:
07.30 - 08.00
15.00 - 15.30 (fredager 14.00 - 14.30)
22.00 - 22.30


Kontaktinformasjon

Pårørende kan ringe oss hele døgnet, men helst ikke under vaktskifter. Vi ser helst at det er en av pasientens nærmeste pårørende som har kontakt med oss og som videreformidler informasjon til andre pårørende.
Sentralbord: 02770


Blomster

Det er dessverre ikke lov å ha blomster inne på pasientrommene. Dette skyldes både risiko for oppvekst av bakterier i blomstervannet, og at enkelte er allergisk mot blomster.


Mobiltelefon

Vennligst ikke benytt mobiltelefon inne på pasientrommene. Det beste er å slå av lyden eller telefonen mens du er på besøk.


Bilder av pasienten

Vil du ta bilder av pasienten må du få pasientens samtykke. Dersom pasienten ikke kan gi sitt samtykke må du tenke gjennom hva pasienten ville ønsket.
Vennligst tenk deg grundig om før eventuelt publisering av bilder.


Hygiene

Våre pasienter er utsatt for smitte. Hvis du er forkjølet, har vært syk eller vært i kontakt med andre syke, ønsker vi at du snakker med oss før du besøker pasienten. For øvrig oppfordrer vi alle til å benytte spritdispenserne ved pårørenderommet til håndhygiene, før dere kommer inn i, og når dere forlater avdelingen.


Barn som pårørende

Barn er hjertelig velkomne på besøk. De trenger informasjon og forberedelser før det første møtet med pasienten. Vi bidrar gjerne med råd og veiledning. 

Barn som pårørende

Pasientgruppen

Postoperativ seksjon tar i all hovedsak imot nyopererte pasienter etter kirurgiske inngrep. Type kirurgiske inngrep varierer fra dagkirurgiske pasienter, tannbehandlinger, korte og enkle gastrokirurgiske og nevrokirurgiske inngrep, til lengre og mer kompliserte inngrep. Da Ullevål tar i mot en stor del traumer havner mange av de også på Postoperativ. I tillegg kan det være ortopediske og alle typer medisinske pasienter som ligger på seksjonen.
Det vil alltid være en sykepleier tilstede hos pasienten som er tilkoblet overvåkning og annet medisinsk teknisk utstyr.

Behandling- og overvåkningsutstyr

Her er forklaring på noe av utstyret som kan møte deg som pasient eller pårørende. Det varierer veldig hvor mye av utstyret som trengs for hver enkelt pasient.
 

Overvåkningsskjerm (Scop)

Skjermen viser tall som forteller oss om tilstanden til pasienten. Tallene og kurvene som ses på skjermen viser blant annet hjerterytmen, blodtrykket og hvor mye oksygen som er i pasientens blod.


PVK (Veneflon)

Et perifert venekateter (PVK) er en plastslange (kateter) som legges inn i en vene, eksempelvis på hånda eller underarmen. Her gir vi legemidler eller væsker direkte i blodbanen (intravenøst). Brukes i liten grad i intensivavdelingen grunnet fare for årebetennelse, og fordi kateteret lett går tett.


Arteriekran

Et tynt plastrør som er lagt inn i en pulsåre (arterie). Dette brukes til kontinuerlig blodtrykksmåling og blodprøvetaking.


Urinkateter

Kateter lagt inn i urinblæren, via urinrøret. Urinen renner ut i en pose som festes på sengen.


Ernæringssonde

Tynn plastikkslange som er lagt gjennom nesa og ned i magesekken, brukes til å gi ernæring.


Sprøytepumper

Pumper som brukes for å gi medisiner og væske kontinuerlig rett inn i blodbanen.


SVK

Står for Sentralt Vene Kateter. Det er en tynn plastslange som legges inn i en stor blodåre (vene) i halsen, brystet eller lysken. Kateteret har flere løp som pasienten får væske og medisiner i. Vi kan også bruke dette kateteret til å ta blodprøver, og til å overvåke pasientens hjerte og væskebalanse.


Respirator

Respiratoren, eller pustemaskinen benyttes hos de fleste hos oss til «maskebehandling» eller «NIV» for å hjelpe pasienten å puste.

Fant du det du lette etter?