HELSENORGE

Spiseteamet på Ullevål

Oslo universitetssykehus har et spiseteam på Ullevål sykehus for barn og unge med omfattende og komplekse spise- og ernæringsvansker, etter henvisning.

Hvem er vi?

Det tverrfaglige Spiseteamet på Ullevål består av:

  • Spesialpedagog Heidi Marie Espehjelle
  • Klinisk ernæringsfysiolog Marianne Bratlie (teamleder og teamkoordinator)
  • Psykologspesialist Brita Hjermann
  • Overlege Charlotte K. Knatten
  • Logoped Trine Heier Larsen

Hva er spise- og ernæringsvansker?

Spisevanskene kan komme til uttrykk ved at barnet ikke klarer å spise eller drikke det som er nødvendig og tilstrekkelig variert til å dekke barnets næringsbehov, eller ved at barnet har et svært anstrengt forhold til spising og måltider uten at det gir mangelfull ernæring.

Spisevansker kategoriseres ut ifra hva som er problemet. Barn kan ha spisevansker relatert til:

  • Mengde mat de klarer å spise («småspisthet»)
  • Vansker relatert til konsistens
  • Vansker relatert til kostholdets sammensetning
  • Vansker relatert til foreldres måltidspraksis og oppdragerstil

Det er ikke uvanlig at barn med alvorlige spisevansker har utfordringer innen flere av disse kategoriene samtidig. Stress og bekymring hos foreldre er vanlig. Spisevansker hos barn kan ofte gi samspillsutfordringer som vansker med grensesetting og samspill i måltidet. Det er viktig at dette fanges opp da foreldrestress og bekymring kan opprettholde og i noen tilfeller forsterke vanskene hos barnet. Les mer om spisevansker hos barn her sin hjemmeside(https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-habilitering-av-barn-med-spise-og-erneringsvansker)  sin hjemmeside.


Hvem kan henvises?

Barn og unge med omfattende og komplekse spise- og ernæringsvansker kan bli henvist internt fra barne- og ungdomsklinikken (BUL) ved OUS, fra fastlege i samarbeid med andre lokale fagpersoner eller fra helsestasjon.

Barn med nevrologisk sykdom og/eller medfødte og tidlige utviklingsavvik følges opp ved barnehabiliteringstjenesten. Barnehabiliteringstjenesten samarbeider med Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter om utredning og behandling av barn med spisevansker.

Hva skal med i henvisningen?

For internt henviste pasienter er det tilstrekkelig at det referes til aktuelt journalnotat/epikrise som gir en oppsummering av problemstillingen og utredning. For eksternt henviste pasienter ber vi om at følgende under beskrives og oppsummeres med henvisning.

Informasjon til den som henviser

DIAGNOSE (tentativ)

Bakgrunn/sykdommer i familien
Fødsel/svangerskap inkl fødselsvekt, lengde og HO
Kort informasjon om generell utvikling
Tidligere sykdommer

Aktuell problemstilling nå
Gjennomført og planlagt utredning
Kort om barnets spise og ernæringshistorie
Hva har vært forsøkt for å løse problemet
Symptomer tilstede/ikke tilstede: Magesmerter, svelgvansker, gulp/oppkast, brekninger, kvalme, svelgvansker, episoder med fastsittende mat, vannlating, søvn, luftveissymptomer, Beskrivelse av avføring (konsistens/Bristol scale)/antall pr døgn

Faste medisiner
Allergier

Status ved klinisk undersøkelse:
Spesielt cor/pulm/abomen/otoskopi/tonsiller. Vekt, lengde og hodeomkrets.

Ber om at det tas utredende blodprøver:
Hb, trc, lpk, ferritin, tibc, s-jern, mcv, mch, vit B12,Vitamin D, Folat, Na, k, Asat, alat, ggt, Alp, Amylase, Lipase, blodsukker, kreatinin, CRP, albumin, Glutenantistoffer (anti ttg IgA, DG IgG), TSH, FT4
Vekstdata (persentilskjema om barnet er henvist eksternt)
Har ØNH-vurdering vært vurdert?
Relevant billeddiagnostikk, annen utredning?


Hva kan vi tilby?

Spiseteamet starter opp sitt arbeid ved å hente inn opplysninger fra henvisning og internt journalsystem, i tillegg opplysninger fra foresatte som foresatte sender inn i forkant av timen (informasjon om dette i innkallingsbrev). Foresatte vil få innkalling til en kartleggingssamtale hvor vi forsøker å kartlegge best mulig hva spisevansken består av. Foresatte får detaljert informasjon om oppholdet når de kommer.

Det vil være samtaler med de ulike fagpersonene i teamet og det vil bli foretatt måltidsobservasjoner. Teamet vil deretter legge en plan for eventuelt videre utredning. Tiltak og videre oppfølging vurderes individuelt og vil bli drøftet med foresatte og lokale fagpersoner.

Fant du det du lette etter?