Spørsmål og svar til NSCF om koronavirus

For å bedre informasjonen til våre brukere har NSCF besluttet å opprette «Spørsmål og svar» på vår hjemmeside. Kom gjerne med spørsmål til oss.

illustrasjonsfigur
 

Spørsmål kan sendes til vår e-postadresse post.nscf@oslo-universitetssykehus.no.

En egen gruppe hos oss vil så vurdere disse og gi svar ut fra den oppdaterte informasjon som til en hver tid er tilgjengelig. Vi vil ikke nødvendigvis svare på spesifikke spørsmål fra enkeltpersoner, men lage egne spørsmål som i best mulig grad dekker de som kommer inn. Vi vil legge vekt på at våre svar er i tråd med rådene til FHI og OUS.

Se råd og informasjon på Folkehelseinstituttet

Se beredskap ved OUS, informasjon til pasienter og besøkende

Spørsmål som inneholder personsensitiv informasjon skal ikke sendes til vår e-postadresse, men sendes vår e-post adresse i www.minjournal.no

 

 

 

Spørsmål og svar, oppdatert 8. mai

 

Skal barn i våre pasientgrupper eller friske barn av foreldre i våre pasientgrupper begynne i barnehage eller skole når disse gjenåpnes? (08.05)

Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) følger med på utviklingen av koronaviruspandemien i Norge.  Vår gjeldende anbefaling for barn med CF, PCD eller SDS er at det skal gjøres en vurdering av helsepersonell i samråd med foresatte om barnet skal gå i barnehage eller skole. Det er nå store regionale og lokale forskjeller på smittespredning i Norge og lokale tilpasninger er nødvendig.

Erfaringen fra Italia og fra resten av verden er at barn generelt ikke blir alvorlig syke av COVID-19, heller ikke barn med CF eller PCD. SDS har vi ikke fått opplysninger om ennå. Det er foreløpig få rapporter fra utlandet som beskriver forløp av barn som har hatt COVID-19, noe som gjør at erfaringsgrunnlaget er svært begrenset.

Barnehager og skoler gjenåpnes nå gradvis. For å være føre var i denne situasjonen så anbefaler NSCF at foreldre i samråd med barnets behandlere orienterer seg om hvilke rutiner for smittevern som er satt i verk i den enkelte skole og barnehage.  Dette sett i sammenheng med lokale forhold og lokal smittespredning vil avgjøre om det synes trygt å sende barnet i barnehage eller skole eller om man skal vente til situasjonen er mer avklart. Jf. revidert veileder fra NBF:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-barnelegeforening/veiledere/informasjon-veiledere-og-prosedyrer-for-barn-og-covid-19/

Barn med CF eller PCD som har betydelig lungesykdom eller som har andre risikofaktorer i tillegg (f.eks. diabetes, ernæringssvikt, inflammatorisk tarmsykdom, misdannelser i luftveiene m.fl.) bør inntil videre holde seg hjemme uavhengig av lokal smittespredning.  Dette gjelder også alle barn med SDS.

Friske søsken til barn i våre pasientgrupper kan i utgangspunktet gå i barnehage eller skole. Her kan det gjøres individuelle vurderinger i samråd med lege. Det samme gjelder også friske barn der en av foreldrene tilhører våre pasientgrupper.   Foreldre må ta særlige hensyn i forhold til egen jobbsituasjon for å unngå å ta med smitte hjem.


Har jeg rett til pleiepenger eller omsorgspenger når jeg er hjemme med barn pga. koronaviruset? (20.04)

Per siste oppdatering er det ingen endringer i regelverket om pleiepenger. Se info på NAV sine nettsider om pleiepenger og koronavirus. 

Spørsmål og svar om koronaviruset og pleiepenger

Men du kan ha rett til å bruke omsorgsdager hvis du må være hjemme fra jobb fordi barnet ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med koronaviruset. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.

Du kan da få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole fram til og med 30. juni 2020. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp.

Det krever legeerklæring som bekrefter at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole.

Spørsmål om koronaviruset og bruk av omsorgsdager på NAV.no

NÅ åpnes samfunnet gradvis opp, kan jeg og mine husstandsmedlemmer gå tilbake til jobb? (21.04)

Det foreligger foreløpig kun data fra et lite antall pasienter med CF som har fått koronavirussykdom (COVID-19). Forekomsten av COVID-19 hos CF pasienter er rapportert å være lavere enn i den generelle befolkningen i Spania. Hva dette skyldes er man usikker på, men det kan skyldes at personer med CF er godt trenet i hygienetiltak og har vært flinke til å beskytte seg selv under pandemien så langt.

Noen få 10-talls personer med CF er så langt rapportert smittet i verden og disse har i all hovedsak greid seg fint gjennom infeksjonen. Det er derfor grunn til optimisme, men det må påpekes at tallene er små og usikre. Det er derfor, i en nylig artikkel korrespondanse til det prestisjetunge tidsskriftet Lancet1, påpekt at det foreløpig ikke er rom for å senke skuldrene og oppheve beskyttelsen av personer med CF og familiemedlemmer.

NSCF har ikke informasjon som tilsier at personer med PCD bør motta andre råd en de som har CF.

NSCF råder våre brukere som er i arbeid til å fortsette dialogen med arbeidsgiver med tanke på reduksjon av smitterisiko. Vi anbefaler fortsatt tiltak som fjernarbeid, fjernundervisning og tilrettelegging for videokonferanser. Lokal smittespredning varierer mye fra kommune til kommune og over tid. Lokale forhold vil påvirke risiko for smitte i stor grad og må tas i betraktning. Rådene vil også kunne gjelde for våre brukeres husstandsmedlemmer.

FHI sine råd til personer i risikogrupper og deres pårørende oppdateres fortløpende og vi råder våre brukere til å følge med på deres hjemmeside.

NSCF forutsetter fortsatt at arbeidsgivere ser det som en del av sin oppgave å bidra til å ta vare på helsen og sikkerheten til ansatte som er i risikogrupper. NSCF anser ikke sykemelding som et primært tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet rundt våre pasienter, men dette kan være aktuelt etter individuell vurdering.

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30177-6/fulltext

NSCF har utarbeidet informasjon til arbeidsgivere som våre pasienter kan ta med til sin arbeidsgiver.

Hva gjør jeg som er helsepersonell eller har andre samfunnskritiske funksjoner og har et barn i en av risikogruppene?(16.03)

Barn med CF, PCD  eller  SDS og deres søsken skal  i utgangspunktet holdes hjemme og ikke ivaretas i de alternative løsningene for barnepass som tilbys av kommunen.

Nærkontakter utover kjernefamilien for barn med CF, PCD og SDS bør nå begrenses til et minimum.

Kritiske funksjoner i samfunnet må likevel ivaretas. Det må derfor legges til rette for at foreldre som er helsepersonell eller har andre samfunnskritiske funksjoner unngår eksponering for smitte i jobben.  Se også: » Kan jeg og andre i husstanden fortsette å jobbe?»

Mange foreldre blir stående i store dilemmaer her.  De har jobber som er kritiske for liv og helse, gjerne på mindre arbeidsplasser og i små kommuner. Vi henstiller alle til å forsøke å finne gode løsninger. 

Arbeidsgiver og arbeidstager må kunne akseptere at det jobbes mer fleksibelt (kveld/dag) slik at en av forelder vil kunne være hjemme med barna, mens den andre arbeider.

Det vil sannsynligvis komme utvidelser i trygdeordninger, bl.a. forlenget rett til omsorgspenger.   

Har jeg rett til sykmelding i forbindelse med koronaviruset? (16.03)

NAV har lagt ut informasjon om rett til sykmelding  i forbindelse med koronaviruset.

Kontakt fastlegen din ved sykmelding.

Sykmelding i forbindelse med koronaviruset

Hvordan skal jeg opptre i det offentlige rom for øvrig? (16.03)

FHI har oppdatert og innskjerpet sine råd rundt hvordan man som person med økt sykdomsrisiko kan redusere faren for smitte. Rådene inkluderer i tillegg til vanlige smitteforebyggende tiltak bl.a. også å holde avstand til andre mennesker, unngå håndhilsning/klemming, begrense bruk av offentlig transport og å holde seg så mye som mulig hjemme ved spredning av koronaviruset i lokalsamfunnet.

Vi ser nå dessverre vedvarende spredning i deler av Norge, men det er store forskjeller fra kommune til kommune. Unngå alle utenlandsreiser og deltagelse på store arrangementer selv om du står i fare for ikke å få refundert utgiftene! Kontakt med personer med luftveissymptomer må unngås.

NSCF har ikke anledning til å komme med spesifikke råd som omfatter enhver situasjon men fraråder nå våre pasienter all unødvendig aktivitet som medfører smitterisiko: dette inkluderer f.eks. treningssenter, restaurantbesøk, besøk på pub/nattklubb, deltagelse på russearrangementer etc.

Vi ønsker å påpeke at enhver selv har et ansvar for å redusere risikoen og nå må opptre ytterst ansvarsbevisst overfor seg selv og sine medmennesker

Jeg har CF/PCD/SDS og lurer på hva jeg skal gjøre hvis jeg tror jeg er smittet? (16.03)

Hvis man lurer på om man kan være smittet med koronaviruset skal man ringe fastlege eller legevakt for å avklare hvorvidt man skal testes og i så fall hvordan det skal skje. Husk å opplyse om underliggende sykdom. FHI oppdaterer fortløpende retningslinjer for testing.

Hvis man har symptomer på alvorlig sykdom skal man benytte nødtelefonen 113.

Hvis det viser seg at jeg faktisk er smittet, hvordan vil det gå med meg?(16.03)

Kronisk lungesykdom og redusert infeksjonsforsvar regnes som risikofaktorer for alvorlig sykdom ved smitte med koronaviruset. Dessverre finnes det per siste oppdatering ingen diagnosespesifikk informasjon vedr. risiko ved CF, PCD eller SDS.

Hvis man har symptomer på alvorlig sykdom skal man benytte nødtelefonen 113.

Innleggelse skjer ved behov på lokalsykehus. Overføring til Regionalt sykehus med CF- kompetanse kan bli aktuelt ved alvorlige forløp. NSCF ønsker å motta informasjon dersom det blir påvist koronavirus hos våre pasienter.

Folkehelseinstituttet har lagt ut informasjon om når man betraktes som frisk etter å ha vært smittet av koronaviruset. Gå inn på lenken over.  

Skal jeg fortsatt komme til planlagt kontroll ved NSCF? (16.03)

OUS/NSCF erstatter planlagte konsultasjoner for pasienter som bor i vår egen helseregion med telefonkonsultasjoner. En del av aktiviteten vil også bli avlyst eller utsatt. 

Vi ber om at omsorgen for pasientene så langt det er mulig ivaretas lokalt/regionalt der OUS/NSCF ikke har lokalsykehusfunksjon for CF eller PCD. 

For pasienter bosatt utenfor vår helseregion avlyste vi fra 10. mars planlagte konsultasjoner.  Noen av disse vil ev. bli erstattet med telefonkonsultasjoner. Tiltaket ble gjennomført for å unngå økt smitterisiko under transport men er nå også begrunnet i å redusere planlagt aktivitet ved OUS av beredskapshensyn.

Pasienter som bor i andre helseregioner vil måtte følges opp lokalt. NSCF vil kunne bistå både pasienter og behandlere fra andre helseregioner per telefon eller via «MinJournal.» Situasjonen vurderes fortløpende. Det vil fortsatt gjøres individuelle vurderinger av den enkeltes behov for kontroll  ved NSCF. Kontakt NSCF ved behov for råd rundt dette.

Skal jeg fylle opp lageret mitt med medisiner? (16.03)

Det er viktig at vi unngår hamstring av medisiner og medisinsk utstyr i den nåværende situasjonen hvor det kan oppstå mangel. NSCF anbefaler at våre pasienter har et tre måneders forråd av medisiner hjemme og mener dette er tilstrekkelig også i den aktuelle situasjonen. Dette inkluderer også å ha en tablettkur med antibiotika i beredskap for de som allerede har fått råd om dette.

For medikamenter som vanligvis utleveres for en måned av gangen, som f.eks. Orkambi, Kalydeco og inhalasjonsantibiotika, bør du kontakte apoteket for utlevering for tre måneder.

Bør jeg ta pneumokokkvaksine? (16.03)

Pneumokokkvaksine er en del av barnevaksinasjonsprogrammet og tilbys alle barn opp til 2 år. Dette styres fra helsestasjonene.
For øvrig gjelder anbefaling om pneumokokkvaksinasjon for våre pasientgrupper: Individuell vurdering av behov for vaksinasjon.
For eldre personer anbefales revaksinasjon etter ca. 10 år.

NSCF sin erfaring er at vi sjelden ser lungebetennelse forårsaket av  pneumokokker hos våre pasienter. I en tid der det er oppstått leveranseproblemer på pneumokokkvaskine fra apotek er det liten grunn for våre pasienter å bruke mye tid og energi på å oppsøke mange apotek for å skaffe seg vaksinen. Det er mye viktigere å unngå å utsette seg for smitte ved å ivareta gode smittevernforebyggende tiltak.

Hva er best av håndvask eller hånddesinfeksjon? (16.03)

Håndvask med såpe og lunkent vann anbefales og skal gjennomføres i 30 sek. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom man ikke har tilgang på vask. 

Det er ikke fare for utvikling av resistens mot verken såpe eller desinfeksjonsprit.

Helsenorge.no, Hvordan forebygge smitte?