Helsenorge

Spørsmål og svar til NSCF om koronavirus

For å bedre informasjonen til våre brukere har NSCF besluttet å opprette «Spørsmål og svar» på vår hjemmeside. Kom gjerne med spørsmål til oss.

illustrasjonsfigur

Spørsmål kan sendes til vår e-postadresse post.nscf@oslo-universitetssykehus.no.

En egen gruppe hos oss vil så vurdere disse og gi svar ut fra den oppdaterte informasjon som til en hver tid er tilgjengelig. Vi vil ikke nødvendigvis svare på spesifikke spørsmål fra enkeltpersoner, men lage egne spørsmål som i best mulig grad dekker de som kommer inn. Vi vil legge vekt på at våre svar er i tråd med rådene til FHI og OUS.

Se råd og informasjon på Folkehelseinstituttet

Se beredskap ved OUS, informasjon til pasienter og besøkende

Spørsmål som inneholder personsensitiv informasjon skal ikke sendes til vår e-postadresse, men sendes vår e-post adresse i www.minjournal.no

 

 

 

Spørsmål og svar, oppdatert 11. november 2020

 

Skal barn i våre pasientgrupper eller friske barn av foreldre i våre pasientgrupper starte opp igjen i barnehage eller skole? (11.11)

Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) følger fortløpende med på utviklingen av koronaviruspandemien i Norge.  Vår gjeldende anbefaling for barn med CF, PCD eller SDS er at de fleste barn med stabil sykdom uten andre risikofaktorer* kan gå i skole og barnehage.

Man må følge med på smittespredningen der man bor og rette seg etter lokale og regionale tiltak.

NSCF anbefaler at foreldre i samråd med barnets behandlere orienterer seg om hvilke rutiner for smittevern som er satt i verk i den enkelte skole og barnehage. Dette sett i sammenheng med lokale forhold og lokal smittespredning vil avgjøre om det synes trygt å sende barnet i barnehage.

I tilfeller med økt risiko, eller dersom det er bekymringer knyttet til å sende barna i skole og barnehage, skal det gjøres en vurdering av helsepersonell i samråd med foresatte om barnet skal gå i barnehage eller skole.

Friske søsken til barn i våre pasientgrupper kan i utgangspunktet gå i barnehage eller skole. Her kan det gjøres individuelle vurderinger i samråd med lege. Det samme gjelder også friske barn der en av foreldrene tilhører våre pasientgrupper. 

Foreldre må ta særlige hensyn til egen jobbsituasjon for å unngå å ta med smitte hjem.

Det ser fortsatt ut til at barn med Covid-19 får mildere symptomer. Norge bidrar til det europeiske Covid-CF prosjektet. Det er relativt få smittede og for små tall til at vi kan vurdere hvorvidt CF pasienter med Covid-19 skiller seg fra andre, men foreløpig ser det ut som barn med CF har klart seg fint gjennom denne pandemien.


Vi minner uansett om at alle barn skal følge de anbefalte smitteverntiltakene, og at det er egne veiledere om smittevern i barnehager og skoler.

 veiledere om smittevern i barnehager og skoler

Se også veileder fra Norsk barnelegeforening:


*(F.eks. diabetes, ernæringssvikt, inflammatorisk tarmsykdom, misdannelser i luftveiene, betydelig redusert lungefunksjon m.fl.)

Har jeg rett til pleiepenger eller omsorgspenger når jeg er hjemme med barn pga. koronaviruset? (11.11)

Det er ingen endringer i regelverket om pleiepenger. Se info på NAV sine nettsider om pleiepenger og koronavirus. 

Spørsmål og svar om koronaviruset og pleiepenger

Men du kan ha rett til å bruke omsorgsdager hvis du må være hjemme fra jobb fordi barnet ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med koronaviruset. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.

Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp.

Det krever legeerklæring som bekrefter at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole.

Spørsmål om koronaviruset og bruk av omsorgsdager på NAV.no

Kan jeg og mine husstandsmedlemmer gå på jobb? (11.11)

Fra ECFS (European Cystic Fibrosis Society) rapporteres det per 10.11 at 268 CF pasienter har blitt smittet med koronaviruset. Disse har i hovedsak greid seg fint gjennom infeksjonen. Det er derfor grunn til optimisme. Målsetningen er at våre pasienter skal unngå smitte.


Selv om Covid-19 heldigvis ikke ser ut til å utgjøre en generell trussel for alle med CF vil enkelte pasienter kunne ha forhøyet risiko for et alvorlig forløp ved Covid-19. En slik individuell risiko må vurderes i samråd med behandlende CF lege. NSCF har ikke informasjon som tilsier at personer med PCD bør motta andre råd en de som har CF.

NSCF råder våre brukere som er i arbeid til å fortsette dialogen med arbeidsgiver med tanke på reduksjon av smitterisiko. Smittespredningen vil fremover variere betydelig mellom regionene og over tid.

Tilrettelegging på arbeidsplassen (fjernarbeid, fjernundervisning og tilrettelegging for videokonferanser etc) vil derfor fortsatt være aktuelt i kortere eller lengre perioder avhengig av individuell risiko, arbeidssituasjon/-oppgaver, lokale smittespredningsforhold og myndighetenes råd. Dette vil også kunne gjelde for våre brukeres husstandsmedlemmer.

FHI sine råd til personer i risikogrupper og deres pårørende oppdateres fortløpende og vi anbefaler våre brukere til å følge med på deres hjemmeside.

NSCF forutsetter fortsatt at arbeidsgivere ser det som en del av sin oppgave å bidra til å ta vare på helsen og sikkerheten til ansatte som er i risikogrupper. Sykemelding kan ikke benyttes som primært tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet rundt våre pasienter. Les mer om dette på nav.

Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset
NSCF har utarbeidet informasjon til arbeidsgivere som våre pasienter kan ta med til sin arbeidsgiver.

www.ecfs.eu/covid-cf-project-europe

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30177-6/fulltext

Har jeg rett til sykmelding i forbindelse med koronaviruset? (17.08)

NAV har lagt ut informasjon om rett til sykmelding  i forbindelse med koronaviruset.

Kontakt fastlegen din ved sykmelding.

Sykmelding i forbindelse med koronaviruset

Hvordan skal jeg opptre i det offentlige rom for øvrig? (11.11)

FHI har oppdaterte råd om hvordan man som person med økt sykdomsrisiko kan redusere faren for smitte. Rådene inkluderer i tillegg til vanlige smitteforebyggende tiltak bl.a. også å holde avstand til andre mennesker, unngå håndhilsning/klemming, begrense bruk av offentlig transport og å holde seg så mye som mulig hjemme ved spredning av koronaviruset i lokalsamfunnet.

Smittespredningen i Norge viser store regionale og lokale forskjeller. Det er store forskjeller fra kommune til kommune. Unngå unødvendig sosial omgang og deltagelse på store arrangementer. Kontakt med personer med luftveissymptomer må unngås.

NSCF har ikke anledning til å komme med spesifikke råd som omfatter enhver situasjon men fraråder nå våre pasienter all unødvendig aktivitet som medfører smitterisiko: dette inkluderer f.eks. treningssenter, restaurantbesøk, besøk på pub/nattklubb, deltagelse på russearrangementer etc.

Vi ønsker å påpeke at enhver selv har et ansvar for å redusere risikoen og nå må opptre ytterst ansvarsbevisst overfor seg selv og sine medmennesker

Bør jeg bruke munnbind? (17.08)

NSCF viser til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. I enkelte situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning.

Det kan f.eks være aktuelt på kollektivtransporten i rushtiden, særlig i de store byene.

Vi understreker at det fortsatt er avstand som er den viktigste faktoren for å forebygge smitte. Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak som god hånd- og hostehygiene.

Utgifter til munnbind dekkes ikke på blå resept per idag. 

Les hele anbefalingen fra folkehelseinstituttet

Bruk av munnbind i skole og barnehage

Jeg tror jeg er smittet med Covid19 - hva gjør jeg? (24.08)

For deg som har CF/PCD/SDS
Er du syk og har symptomer på luftveissykdom (feber, sår hals, hoste, sykdomsfølelse og muskelsmerter) bør du testes for koronavirus så raskt som mulig.
Det er viktig at du også  informerer om underliggende sykdom som CF, PCD eller SDS.

Har du behov for legehjelp må du ringe fastlegen din.
Er du syk og har behov for akutt helsehjelp skal du ringe  116 117.
Har du symptomer på alvorlig sykdom eller skade skal du ringe nødtelefonen 113.

Hvor kan jeg teste meg for Covid19?
Det er opprettet lokale testsenter i alle kommuner. Les på hjemmesidene til kommunen  du oppholder deg i for informasjon om hvor du kan få gjennomført testing.
Man kan ringe fastlege eller legevakt for informasjon om kommunens testsenter.

Svar på koronatesten
Svar på din Covid19-test finner du på www.helsenorge.no Det tar ca to dager med analyse før testsvar foreligger.
Noen testsenter sender svar på koronatesten via SMS.

Testing av nærkontakter
Det anbefales at andre i familien til personer med bekreftet Covid19-smitte også skal testes.

Hvis det viser seg at jeg faktisk er smittet, hvordan vil det gå med meg? (20.08)

Kronisk lungesykdom, redusert infeksjonsforsvar, kronisk leversykdom og diabetes er tilstander som regnes som risikofaktorer for alvorlig sykdom ved smitte med koronaviruset. Personer som ikke er i en risikogruppe og under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av Covid-19

For CF spesifikt legges det ut oppdatert informasjon om forløp ved Covid-19 sykdom på hjemmesiden til European Cystic Fibrosis Society (ECFS).

COVID-CF project in Europe

Tallene indikerer heldigvis at CF generelt ikke disponerer for et alvorlig sykdomsforløp, men de er foreløpig for små til sikre konklusjoner.

Tilsvarende informasjon er ikke tilgjengelig for de med PCD, men det er nok grunn til å tro at det samme gjelder for disse.

Innleggelse ved sykdom skjer ved behov på lokalsykehus. Overføring til Regionalt sykehus med CF- kompetanse kan bli aktuelt ved alvorlige forløp. NSCF ønsker å motta informasjon dersom det blir påvist koronavirus hos våre pasienter.

Skal jeg fortsatt komme til planlagt kontroll ved NSCF? (11.11)


OUS/NSCF erstatter noen planlagte konsultasjoner for pasienter som bor i vår egen helseregion med telefonkonsultasjoner. En del av aktiviteten vil også bli avlyst eller utsatt. 

For pasienter som bor utenfor vår helseregion eller for pasienter i vår helseregion med etablert oppfølging ved annet lokalsykehus ber vi om at omsorgen for pasientene i all hovedsak ivaretas lokalt. Likevel kan det være nødvendig at pasienter utenfor Helse Sør-Øst kommer til opphold.  Dette for å ivareta forsvarlig helsehjelp og opplæring av pasienter, foreldre og lokale fagpersoner.

Pasienter som bor i andre helseregioner vil derfor, i større grad enn før pandemien, måtte følges opp lokalt. NSCF vil kunne bistå både pasienter og behandlere fra andre helseregioner per telefon– eller videokonsultasjon.

Situasjonen vurderes fortløpende. Det vil fortsatt gjøres individuelle vurderinger av den enkeltes behov for kontroll ved NSCF. Kontakt NSCF ved behov for råd rundt dette.

Skal jeg fylle opp lageret mitt med medisiner? (16.03)

Det er viktig at vi unngår hamstring av medisiner og medisinsk utstyr i den nåværende situasjonen hvor det kan oppstå mangel. NSCF anbefaler at våre pasienter har et tre måneders forråd av medisiner hjemme og mener dette er tilstrekkelig også i den aktuelle situasjonen. Dette inkluderer også å ha en tablettkur med antibiotika i beredskap for de som allerede har fått råd om dette.

For medikamenter som vanligvis utleveres for en måned av gangen, som f.eks. Orkambi, Kalydeco og inhalasjonsantibiotika, bør du kontakte apoteket for utlevering for tre måneder.

Bør jeg ta influensa- eller pneumokokkvaksine? (24.08)

NSCF anbefaler årlig influensavaksine til alle våre pasientgrupper fra 6 mnd. alder.

NSCF har ikke en generell anbefaling om pneumokokkvaksine for de som har CF og PCD. Pneumokokkvaksine er en del av barnevaksinasjonsprogrammet og tilbys alle barn. Dette styres fra helsestasjonene. For de som ikke fikk tilbud om dette (pasienter født før 2005) så blir det for våre pasientgrupper en individuell vurdering av behovet for vaksinasjon i samråd med lege.

Hva er best av håndvask eller hånddesinfeksjon? (16.03)

Håndvask med såpe og lunkent vann anbefales og skal gjennomføres i 30 sek. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom man ikke har tilgang på vask. 

Det er ikke fare for utvikling av resistens mot verken såpe eller desinfeksjonsprit.

Helsenorge.no, Hvordan forebygge smitte?