Varsel om bivirkninger ved bruk av kinoloner antibiotika

Legemiddelverket har sendt ut et varsel om bivirkninger for kinoloner, en gruppe antibiotika som blant annet gis til pasienter med CF mot Pseudomonas aeruginosa.

Hvilke medikamenter gjelder det?

Ciproxin® og Quinsair® er de aktuelle medikamentene vi har i Norge i denne medikamentgruppen.

Hvilke bivirkninger kan det forekomme?

Bivirkningene som er omtalt dreier seg særlig om risiko for invalidiserende og potensielt irreversible bivirkninger som rammer muskler, skjelett og nervesystemet.

Hvilke erfaringer har vi i Norge?

Ved Norsk senter for cystisk fibrose har vi god erfaring med Ciproxin® som vi har brukt i mange år og vi har opplevet lite bivirkninger. Det gjelder både for voksne og barn. Vi har heller ikke kjennskap til at andre behandlere i Norge har opplevet mye bivirkninger ved bruk av dette preparatet.  Quinsair® har vært kortere på markedet og her har vi mindre erfaring pr i dag.

Siden det nå er gått ut et varsel om bivirkninger fra Legemiddelverket vil Norsk senter for cystisk fibrose ha et spesielt fokus på denne medikamentgruppen fremover.

Hvilke erfaringer har man i Europa?

I varselet er det rapportert potensielle bivirkninger som vi kjenner fra før, og varselet kommer som en respons på innmeldte bivirkninger fra hele Europa. I mange land er bruken av disse medikamentene mye mer omfattende enn i Norge og noe av hensikten med varselet er nok å få til en holdningsendring i Europa.

Anbefalinger for bruk av medikamenter i Norge.

I informasjon sendt til helsepersonell i Norge er det et viktig poeng at kinoloner skal brukes på helt spesielle problemstillinger. Vi tror vår politikk i forhold til pasienter med CF har vært og er i tråd med disse. Likevel tar vi et slikt varsel på stort alvor og vi vil gå igjennom vår praksis for å være sikre på at vi er på linje med anbefalingene. Vi har også etablert en løpende dialog med Statens legemiddelverk i denne saken.

Ta kontakt

Generelt må alle pasienter som mistenker at de har fått bivirkninger av et medikament straks kontakte sin lege.

Alle som har spørsmål til denne saken er selvfølgelig velkomne til å kontakte oss.

Du kan lese mer om saken på nettsiden til legemiddelverket