HELSENORGE

ADHD Forskningsnettverkets utlysning av prosjektmidler for 2022

Siden Nasjonalt forskningsnettverket for ADHD ble startet opp i 2007 har Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) på vegne av forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD. Etter at det ble besluttet å fase ut ADHD fra NevSoms nasjonale kompetanseansvar til de regionale kompetansetjenestene f.o.m. 01.08.19, har NevSom fått delegert ansvaret for videre drift av forskningsnettverket.

Forskningsnettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av hjørnesteinene i forskningsnettverkets virksomhet.

For 2022 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 400.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med AD/HD (St.prp. nr 1 i 2006/7). Brukermedvirkning vektlegges.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  • Prosjektbeskrivelse på mellom 5-10 sider
  • Kort sammendrag av prosjektbeskrivelse
  • Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
  • Målsetting og forventede resultater
  •  Brukermedvirkning
  • Gjennomførbarhet og tidsplan
  • Budsjett og finansieringsplan
  • CV

Søknad om støtte med relevante vedlegg sendes via lenke til UiO nettskjema https://nettskjema.no/a/136369
Søknadsfrist: 27.03.2022

Kontaktpersoner
Michael B. Lensing, miclen@ous-hf.no / tlf 23 01 60 67
Egil Midtlyng, uxmieg@ous-hf.no / tlf 23 01 60 35
Tildeling av midler kunngjøres i uke 19 (09.05.-13.05.22).


Fant du det du lette etter?