Aktuelle dokument

Her finner du en oversikt over viktige grunnlagsdokument for habiliteringstjenestene for barn og unge. Det er ikke en uttømmende liste, men disse utvalgte dokumentene er sentrale både for driften og det faglige arbeidet i tjenestene.

Illustrasjonsfoto

Foto: OUS billedbase

Lover og forskrifter

Spesialisthelsetjenesteloven

Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Helsepersonelloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

 

Rundskriv

Rundskriv I-3/2004
Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne-bruk av individuell plan 

IS-10/2015
Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9

IS-6/2010
Helsepersonells taushetsplikt. Vern av pasientens integritet i helsepersonells samtaler med pasienten.

Rundskriv I-3/2013
Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Veiledere

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten – prioriteringsveileder

Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Barn og unge med habiliteringsbehov - Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og opplæringssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Henvisningsskjema til habiliteringstjenesten for barn og unge

Henvisningsskjemaet er utarbeidet i samarbeid med habiliteringstjenestene for barn og unge i regionen.

Det er lege som kan henvise til habilitering for barn og unge i spesialisthelsetjenesten. Skjemaet kan brukes for å henvise, eller for å sende inn supplerende informasjon der lege har sendt elektronisk henvisning. Skjemaet finnes i to versjoner.

Henvisningsskjema til habiliteringstjenesten for barn og unge elektronisk utfylling.pdf

Henvisningsskjema til habiliteringstjenesten for barn og unge-trykk.pdf

Faktaark om helsepersonells vitneplikt

RHABU har i samarbeid med fagpersoner i HABU laget et notat med råd og tips til deg som blir innkalt som vitne i fylkesnemda eller domstolen.

Helsepersonells vitneplikt.pdf

Fant du det du lette etter?