Aktuelle dokument

Her finner du en oversikt over viktige grunnlagsdokument for habiliteringstjenestene for barn og unge. Det er ikke en uttømmende liste, men disse utvalgte dokumentene er sentrale både for driften og det faglige arbeidet i tjenestene.

Illustrasjonsfoto

Foto: OUS billedbase

Lover og forskrifter

Spesialisthelsetjenesteloven

Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Helsepersonelloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

 

Rundskriv

Rundskriv I-3/2004
Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne-bruk av individuell plan 

IS-10/2015
Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9

IS-6/2010
Helsepersonells taushetsplikt. Vern av pasientens integritet i helsepersonells samtaler med pasienten.

Rundskriv I-3/2013
Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten

 

Veiledere

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten – prioriteringsveileder

Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Barn og unge med habiliteringsbehov - Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og opplæringssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Andre offentlige dokument

Handlingsplan for habilitering av barn og unge

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet  

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne -hvilke rettigheter har familien? IS-1298 revidert 2013 

På lik linje — Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016: 17


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.