Aktuelle nettsider

Det finnes mange nettsider som kan være aktuelle for deg som er interessert i habilitering og habiliteringstjenester. Her presenterer vi noen av dem.

Mange kompetansetjenester kan bidra med nyttig kompetanse når det gjelder habilitering av barn og unge. Her presenterer vi en oversikt over aktuelle kompetansetjenester, med lenke til deres nettsider. Det dreier seg både om nasjonale kompetansetjenester og kompetansetjenester som dekker vår region.

Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. 

Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.  Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og formidle kunnskap for å bidra til god folkehelse og gode helse- og omsorgstjenester.

Habilitering.no er nettsidene til Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering og Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering. Nettsidene skal være et bindeledd mellom ledernettverkenes arbeidsutvalg, ledere og fagpersoner i habiliteringstjenestene i landet og ulike samarbeidsparter. Her finnes blant annet nyhetsbrev som blir laget etter møtene i nettverkenes arbeidsutvalg.

Kompetansemiljøets hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede. Hovedmålgruppen er kommunalt ansatte, men dets ressurser er også aktuelt for ansatte i spesialisthelsetjenesten. NAKU har eksempelvis nordens største kunnskapsbank om utviklingshemning.

Sjelden.no er læringsportalen for fagpersoner og tjenesteytere som har behov
for kunnskap om sjeldne diagnoser. Vi tilbyr oppdaterte og relevante læringsressurser med høy kvalitet.

Helsedirektoratet har egne sider om habilitering og rehabilitering.

Bufdir har flere nettsider som er aktuelle for folk innen habilitering. Blant annet har de en egen nettside om statistikk om funksjonshemming.

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)

Hensikten er å samle data om barn/ungdommer med CP fra hele Norge for å:
- følge forekomst av CP, spesielt med tanke på årsaker og risikofaktorer.
- sikre systematisk, likeverdig og forutsigbar oppfølging.
- øke kunnskapen og følge hvordan behandlingen og habilitering foregår.
- sette i gang tiltak for bedring.

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (OUS)

Habilitering i Sverige

Fra nettsidene:
CanChild Centre for Childhood Disability Research is a research and educational centre located at McMaster University in Hamilton, Ontario, Canada.  Our research is focused on improving the lives of children and youth with disabilities and their families.

 

Nasjonale kompetansetjenester


Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse  kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse 

Regionale kompetansetjenester

Årsrapporter fra kompetansetjenester


Fant du det du lette etter?