Behandlingslinje for barn og unge med ervervet hjerneskade

Behandlingslinjen som beskriver rehabiliteringsbehov og tiltak i de ulike fasene av rehabiliteringsforløpet, skal videreutvikles og implementeres. Et viktig formål med behandlingslinjen er å sørge for at alle involverte instanser samarbeider og koordinerer sitt arbeid med særlig vekt på overgangene mellom de ulike fasene i rehabiliteringsforløpet. 

Gutt med hodet i hendene
Foto: OUS billedbase

Oslo Universitetssykehus har fått i oppdrag fra Helse Sør-Øst å lede et prosjekt rettet mot å videreutvikle og implementere en regional behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade. Arbeidet tar utgangspunkt i en behandlingslinje utarbeidet i 2013.

Barn og unge som opplever å få en hjerneskade på grunn av sykdom eller ulykke møter fagpersoner fra mange ulike instanser gjennom pasientforløpet. Det kan være kontakt med ulike avdelinger i sykehuset i akutt fase etterfulgt av et rehabiliteringsopphold på Sunnaas sykehus. Etter hjemkomst er det aktuelt med oppfølging fra kommunale tjenester, habiliteringstjenesten og Statped. En behandlingslinje skal, i tillegg til å beskrive rehabiliteringsbehov og tiltak i de ulike fasene av forløpet, også sørge for at alle involverte instanser samarbeider og koordinerer arbeidet sitt med særlig vekt på overgangen mellom fasene. Prosjektet vektlegger derfor å involvere alle aktuelle instanser i sin styringsgruppe og referansegruppe.  

Pasientenes/brukernes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenesten. I tillegg til forskningsbasert kunnskap og erfaring fra praksis, er det avgjørende at prosjektet tar med brukernes kunnskap og erfaringer i arbeidet med å videreutvikle behandlingslinjen. Helse Sør-Øst har derfor oppnevnt to brukerrepresentanter i styringsgruppen for prosjektet. Prosjektet vil også vektlegge samarbeid og dialog med pasienter/brukere og pårørende som har erfaringer i møte med hjelpeapparatet.

RHABU er som regional kompetansetjeneste oppnevnt som deltaker i styringsgruppen, og vil etter at prosjektet er gjennomført ha oppgaver knyttet til kompetanseheving hos ansatte i spesialisthelsetjenesten.  


Fant du det du lette etter?