Tvangsbegrensningsloven NOU 2019:14

Tvangsbegrensningsloven har engasjert HABUene og fristen for å sende inn innspill til forslaget nærmer seg.

 

​12. november arrangerte RHABU et videomøte om forslaget til tvangsbegrensningslov. Hensikten var å drøfte hva som blir annerledes fra dagens hol. kap 9 og om det er føringer i det nye lovforslaget som det er viktig at HABUene sender høringsinnspill om. Det var ca 40 deltakere og de fleste HABUene i regionen var representert.

Rådgiver Gry Reinsnos fra Fellesorganisasjonen (FO) hadde en innledning om hvordan FO har arbeidet med NOUen og hva de vurderer som sentralt å fokusere på i sin høringsuttalelse.

På møtet var det satt av god tid til drøfting mellom HABUene om hva de vurderer er aktuelt å uttale seg om i sitt høringssvar. Temaer som ble nevnt av flere var:

  • nye begreper og innhold i disse og forståelsen av allerede eksisterende begreper
  • reduserte kompetansekrav i kommunene
  • spesialisthelsetjenestens bistandsplikt
  • opprettelse av tvangsbegrensningsnemder og endrede oppgaver for Fylkesmannsembetet

Det ble laget en kort oppsummering fra møtet som du kan lese her.

Fristen for innsendelse av høringssvar er 16. desember. Du kan lese alle  innsendte svar på regjeringen sine nettsider

Kunnskapsinnhenting om bruk av tvang og makt i skolen

Det skjer også litt mer for tiden på temaet om tvang og makt. En ny rapport viser at regelverket for bruk av tvang og makt overfor elever er utydelig og praksisen varierer mellom skoler.

Rapporten oppsummerer at:

  • bruk av tvang og makt overfor elever skjer oftere i tilrettelagte tilbud og forsterkede avdelinger enn i ordinær undervisning
  • personalets bevissthet, kompetanse og trygghet er viktige faktorer
  • bruk av tvang og makt brukes oftest overfor de yngste elevene
  • mange etterlyser klarere regelverk og rettsikkerhetsgarantier

På bakgrunn av blant annet funnene i rapporten vil Kunnskapsdepartementet sende forslag til regler om bruk av tvang og makt i barnehager og skoler på høring våren 2021.

Fant du det du lette etter?