Kvalitetsforbedringsprosjektet IQ

​Kvalitetsutviklingsprosjektet
«Sammen om bedre diabetesbehandling for barn og ungdom i Norge»       

Bakgrunn                                                                                                               

Resultater fra Barnediabetesregisteret (BDR) viser at diabetesomsorgen for barn og ungdom i Norge blir bedre, men det er fortsatt langt igjen før vi har nådd nasjonale og internasjonale (ISPAD; International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) behandlingsmål. I 2015 var det kun 30,0 % av barna ved norske barneavdelinger som oppnådde HbA1c < 7,5 %. Målet for HbA1c er satt for å forebygge utvikling av alvorlige senkomplikasjoner som tap av syn, nyresvikt, hjerte-karsykdom og for tidlig død.
BDR har fått økonomisk støtte fra SKDE og Den norske legeforeningens fond for kvalitets-forbedring og pasientsikkerhet, for å kunne gjennomføre et kvalitetsforbedringsprosjekt ved norske barneavdelinger.                                                                                                           
Det Svenske barnediabetesregisteret (SWEADIABKIDS) rapporterte i flere år de samme resultatene som vi ser i Norge. I 2011 startet de et kvalitetsutviklingsprosjekt for barnediabetes. Allerede i 2013 hadde andelen barn som oppnådde HbA1c <7,5 % økt fra 33,3 % (2011) til 46,1 %. Forbedringen har fortsatt og i 2015 oppnådde 54,0 % av barna behandlingsmålet. Dette vil føre til en betydelig nedsatt risiko for å utvikle senkomplikasjoner.

Formålet     
Er å bruke BDR som verktøy for å oppnå best mulig kvalitetsbehandling ved alle barne-avdelingene i Norge i henhold til nasjonale og internasjonale retningslinjer for barnediabetes. Varig resultatforbedring skal oppnås gjennom systemforandring og nye måter å jobbe på, ikke gjennom økt arbeidsbelastning.