Barnemedisinsk poliklinikk og dagseksjon US

Ved barne- og ungdomspoliklinikken behandler vi barn og unge fra 0-18 år. Vi utreder og behandler mange ulike pasientgrupper.
Poliklinikken består av flere fagområder.

Les mer om Barnemedisinsk poliklinikk og dagseksjon US

Barnemedisinsk poliklinikk og dagseksjon US

Barnemedisinsk poliklinikk

Endokrinologi

Endokrinologisk seksjon utreder og behandler barn og unge med avvikende vekst/utvikling og hormonforstyrrelser. Det kan være tilstander som er medfødt eller ervervet. De blir først utredet med diverse undersøkelser og om nødvendig blir behandling iverksatt.
Behandling med medikamenter kan foregå over lang tid og må gjøres hjemme.  All opplæring vil bli gitt på poliklinikken slik at familien skal føle seg trygge.
Det er som regel sykepleier som tar imot barnet / ungdommen og de som følger og informerer om hva som skal skje. De veier og måler barnet, tar blodtrykk og evt urinprøve.
Når barnet / ungdommen har blitt undersøkt av lege kan det være at det skal tas blodprøver. Dette gjøres av eget laboratoriepersonell som er godt trent til å ta blodprøver av barn / ungdommer.
Noen ganger er det undersøkelser som går over flere timer og alt dette får man nøye informasjon om i forkant.


Diabetes

Når et barn eller en ungdom får diabetes blir de lagt inn på medisinsk sengepost for behandling og opplæring. Under oppholdet møter familien alle i diabetesteamet som består av lege, sykepleier, diabetessykepleier, ernæringsfysiolog, psykolog og sosionom.

Oppfølgingen består i konsultasjon hver 3 måned med lege eller diabetessykepleier. Hyppigere kontakt med diabetessykepleier hvis det er behov for det.
Før samtalen med lege eller diabetessykepleier måler vi HbA1c (langtidsblodsukker), laster ned data fra insulinpumper, blodsukkerapparat og kontinuerlige glukosesensorer. Vi ønsker at samtalen styres av behov hos barn/ungdom/foreldre, og den skal være fokusert på å veilede alle til å få til en god blodsukkerregulering i hverdagen med gode verktøy.

Telefontilgjengelighet: I tillegg ønsker vi å være tilgjengelige på telefon, slik at det skal være lett for foreldre og pasienter å få raskt svar på det de lurer på.

Årskontroll: En gang i året gjennomfører vi årskontroll, en utvidet konsultasjon med høyde, vekt, BT, blod- og urinprøve. Dette for å fange opp tegn til andre sykdommer eller komplikasjoner du kan få når du har diabetes.

Informasjon til barnehage / skole: Diabetessykepleier tilbyr informasjon i barnehage og på skole etter at barnet har fått diabetes.

Kurs / grupper for barn / ungdom: Vi har noen faste kurs / grupper. Vi har grupper for barn som er 10-11 år,  og kurs for de i 8, 9 og 10 klasse hver høst. Parallelt er det kurs for foreldrene. Kurs for familier med barn eller ungdom med nyoppdaget diabetes har vi en til to ganger i året. Andre kurstilbud varierer litt fra år til år.

Samtaler med ernæringsfysiolog, sosionom og psykolog organiseres også på barnepoliklinikken ved behov.


Lunge og allergi

Vi utreder og behandler barn og ungdom innenfor lungelidelser, allergi og atopisk eksem.

Ved utredning av lungesykdom:
Dersom du utredes/behandles for lungesykdom, tar en sykepleier som oftest spirometri og/eller FeNO før legetimen.

Spirometri (fra ca fire år) Her puster du på et munnstykke koblet til en pc. Vi ber deg om å fylle deg helt med luft for så å blåse ut så hardt og så lenge du greier. Vi måler den mengde luft lungene klarer å puste inn og ut samt maks hastighet på utpust. Vi kan også gi Ventoline etterfulgt av ny spirometri for å se på effekten av Ventoline.

Tide flow volum test (TFV) på små barn opp til 2-3 år. Her puster barnet rolig i ett minutt på en maske koblet til en pc. Denne testen kan også utføres mens barnet sover.

Ekshalert FeNO (fra 5-6 år) Her puster du også på et munnstykke koblet til en pc. Vi måler mengde av nitrogenmonoksid som blir igjen i luftveiene etter at man puster ut. Ved aktiv astma og allergi, ser man ofte et forhøyet nivå av nitrogenmonoksid.
Ved videre utredning av reaktive luftveier tar en fysioterapeut PD20. Her inhalerer barnet Metakolin som er en luftveisirritant, lignende histamin. Mellom hver dose blåser en spirometri for å se hvordan stoffet påvirker luftveiene. Det settes opp en egen time til denne testen. Det forutsettes at spirometri kan gjennomføres med god teknikk.
Ved utredning av aktivitetsutløst astma, henviser ofte lege til fysioterapeut for tredemølletest. (Fra 6-7år) Her løper du med høy intensitet i 6 minutter. Du blåser spirometri etterpå for å se hvordan løpingen har påvirket lungene. Du får også Ventoline for å se virkningen av denne. Det settes opp en egen time til denne testen. Det forutsettes at spirometri kan gjennomføres med god teknikk. På mindre barn utfører man herjetest, som innebærer løping i gang med pulsmåler.

Nasal NO. Denne testen tas som et første ledd i å utelukke lungelidelsen Primær ciliær dyskinesi (PCD). 

Svettetest gjøres når lege ønsker en bredere utredning. Resultat av svettetest kan avkrefte mistanke om diagnose Cystisk fibrose. Høye verdier av klor og natrium i svette indikerer denne diagnosen. Alle nyfødte i Norge blir i dag screenet for denne diagnosen. Testen tar 45 minutter og går ut på å samle svette fra innsiden av underarmen.

Ved utredning av allergi:
Ved prikktest settes dråper med de aktuelle allergener på en underarm, samt en dråpe med histamin og en dråpe med nøytral oljeløsning. Vi prikker i hver dråpe med en lancett. Du venter i 15 minutter før vi måler størrelsen på eventuelle blemmervi får. Hver blemme sammenlignes med histaminkontrollen. Man kan klø litt lokalt av denne testen, men det går vanligvis over etter kort tid. Ofte kompletteres prikktest med blodprøver.

Undervisning og opplæring hos sykepleier:
Vi sjekker inhalasjonsteknikk og gjennomgår eksem behandlingskjema/ astmabehandlingsskjema samt gir opplæring på Epipenn.
Vi tilbyr Astmaskole for foresatte, individuelle undervisningssamtaler, samt opplæring i skole og barnehage. 


Cystisk fibrose


Infeksjon

Utreder og behandler barn/unge med kronisk infeksjonssykdommer/ immunsviktsykdommer mm. Noen av disse lar seg behandle med godt resultat, andre ikke. Eksempel på slike sykdommer er: HIV, Hepatitt, febertilstander, tuberkulose, mm.

Nevrologi

Ved barnenevrologisk seksjon behandles og utredes barn med ulike lidelser i nervesystemet. De største pasientgruppene er pasienter med epilepsi, hypersomnier, narkolepsi, hodepine.
Sykepleiere og leger jobber tett sammen for å gi pasienter et best mulig tilbud og oppfølging.
Vi ønsker å tilby tett oppfølging spesielt ved nyoppdaget sykdom, men også underveis i behandlingen. Det henvises også videre til ernæringsfysiologer, sosionom og CL-teamet ved behov.

Epilepsi

På barnepoliklinikken ved Ullevål universitetssykehus følges barn og ungdom med epilepsi. Her er vi to sykepleiere som sammen med barnenevrologene har ansvar for utredning, behandling og opplæring av disse pasientene og deres familier.
Sykepleier skal være et bindeledd mellom pasient og lege, og det vi ønsker å tilby er samtale før hjemreise ved nyoppdaget sykdom, og oppfølgingssamtale 6 uker etter dette. Ved legetimen er også sykepleier tilstede ved behov.

Informasjon til barnehage / Skole: Sykepleier samarbeider med og tilbyr opplæring og informasjon til barnehage og skole. I tillegg ønsker vi å være tilgjengelige på telefon, slik at det skal være lett for foreldre og pasienter å få raskt svar på det de lurer på.


Gastro / entrologi

Gastroseksjonen behandler og utreder barn med mange ulike lidelser i mage-tarm-systemet. Vi jobber for å gi barn med kronisk sykdom så god helse som mulig med de utfordringer som sykdommen gir.

Måle pH / impedance: En del av utredningen til noen av pasientene ved gastroseksjonen består i å måle ph/impedance i spiserøret. Dette er en poliklinisk prosedyre hvor pasient får lagt ned sonde og starter registreringen, men kan reise hjem og fullføre registreringen hjemme.


Nyrer / urinveier

Omfatter medfødte tilstander og ervervede sykdommer i nyre og urinveiene. Poliklinikken utreder og behandler tilstander som, hypertensjon, ulike stadier av nyresvikt, reflux, UVI, enurese, inkontinens, mm.

Det er også tilbud til barn og unge om oppfølging av uroterapeut ved tilstander med kombinasjon av inkontinens og sengevæting. Tilbudet er enkeltkonsultasjoner og konsultasjoner i henholdsvis jente- og grupper.


 

Dagseksjon


Kontakt