Bilder av hudutslett

Her finner du bilder av ulike typer utslett.

​Atopisk eksem

Foto av eksem i kinn

Foto av eksem i albue

Foto av eksem i knehaser


Seborreisk dermatitt

Foto baby med seborreisk dermatitt

Foto baby med seborreisk dermatitt

Foto baby med seborreisk dermatitt


Elveblest

Foto elveblest på arm

Foto elveblest på babykropp


 

 • Peroksisomale sykdommer

  Peroksisomale sykdommer er en gruppe hovedsakelig autosomalt recessive sykdommer som affiserer transport, nedbryting og resirkulering av store og sammensatte næringsmolekyler i peroksisomene.

 • Glykosyleringsdefekter (CDG)

  Medfødte glykosyleringsdefekter (Congenital Disorders of Glycosylation) er en gruppe hovedsakelig autosomalt recessivt arvelige sykdommer som affiserer syntesen av sukkerkjeden som inngår i glykoproteiner. Sukkerkjedene (glykanene) er defin...

 • Program Nordic allergology meeting

  "Bridging knowledge and practical allergology in the Nordic countries in 2019"- the 11th scientific/3rd clinical Nordic Allergy Meeting in collaboration with the Norwegian Society of Allergology and Voksentoppen annual seminar November 20-2...

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

  National Advisory Unit on Rare Disorders (NKSD) has one main task: To ensure that people with rare disorders receive holistic and individually based care in Norway.

 • National Advisory Unit on Rare Disorders

  National Advisory Unit on Rare Disorders (NKSD) has one main task: To ensure that people with rare disorders receive holistic and individually based care in Norway.

 • Boken for de som vil lære mer om epilepsi

  Selve «grunnboken» om epilepsi er nå ute i ny utgave.

 • Fakta om amfetamin og metamfetamin

  Et faktaark om helseskader etter bruk av rusmiddelet og behandling av disse skadene. Faktaarkene er blitt til gjennom et samarbeid mellom norske  forsknings- og kompetansemiljøer på rus og rusvirkninger.

 • Autofagi – håp eller trussel for kreftpasienter?

  Tumorer fører til avmagring ved kreftsykdom, og forskere ved Radiumhospitalet prøver nå å finne ut hvordan dette kan stanses.

 • Kan avføring erstatte antibiotika?

  Kraftig antibiotika knekker mer enn alvorlige bakterielle infeksjoner. Enkelte tarmbakterier «blomstrer opp» etter behandlingen og blir farlige. En liten, men kraftfull, studie viser at frisk avføring kan være et alternativ til bruk av anti...

 • Medisinske brystkomplikasjoner ved amming

  Her vil det komme fagartikler om medisinske brystkomplikasjoner ved amming, som erstatning for pdf dokumentet "Hva leger må vite om medisinske brystkomplikasjoner".

 • Sosialfaglig kartlegging

  En kartlegging av personens bosituasjon, familie og nettverk, økonomi, ernæring, helse og eventuelt kriminalitet kan gjøres ved hjelp av  EuropASI.

 • Kartlegging av somatisk helse

  Pasienter med ruslidelse er i risiko for forkortet levetid på grunn av  somatiske sykdommer. Følgende tilstander bør kartlegges:

 • Verktøy for utredning av samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

  Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser anbefaler noen verktøy til bruk i diagnostisk utredning av psykisk lidelse og ruslidelse....

 • Kartlegging av andre vansker

  Hvordan påvirkes rusbehandlingen av pasienters kognitive funksjon og livskvalitet? Tre måleverktøy kan være aktuelle å ta i bruk for å måle personlighetsproblemer, kognitiv fungering og livskvalitet.

 • Kartlegging av ruslidelse

  På nettsiden Snakkomrus.no finner du verktøy for å kartlegge bruk av alkohol og andre rusmidler, som grunnlag for videre samtale og oppfølging.

 • Autisme og tilknytningsforstyrrelse

  Tilknytningsforstyrrelse er en gruppe lidelser som barn og ungdom kan utvikle dersom de vokser opp under utilstrekkelige omsorgsbetingelser. Tradisjonelt har ikke slike vansker vært diagnostisert hos barn og unge med autisme, og det er hell...

 • Tildeling av midler fra ADHD Forskningsnettverk

  Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD har siden starten i 2007 delt ut midler til forskningsprosjekter om ADHD. NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drifte nettverket.

 • Abonner på nyheter fra NevSom

  NevSom sender ut nyhetsbrev på e-post fire ganger i året. Bli abonnent og motta nyheter om kurs, utlysninger av midler og nytt om hypersomnier og nevroutviklingsforstyrrelser.

 • Ansatte i fellesenheten

  Fellesenheten organiserer Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser sin felles innsats for sjeldne diagnoser, sammen med de ni kompetansesentrene.

 • Idépanelet ved TIPS Sør-Øst

 • Fordelene ved morsmelk oppveier risikoen fra miljøgifter

  Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vurdert forskningen om morsmelkens positive egenskaper opp mot mulige negative effekter som miljøgifter i morsmelk kan ha.

 • Autisme- og Touretteutvalget

  Autisme- og Touretteutvalget skal se på dagens situasjon for personer med autisme, og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. Frist for å levere innspill til utvalget er 1. juni.

 • Hva er effekten av Ammekyndig helsestasjon?

  Nasjonal kompetansetjeneste for amming har gjort en intervensjonsstudie for å se på effekten av innføring av Ammekyndig helsestasjon.

 • Elektrostimulatorer

  TENS (transkutan elektrisk muskelstimulering) går ut på å stimulere ulike nervebaner i kroppen ved å plassere to eller flere overflateelektroder på bestemte steder på huden, først og fremst for å oppnå smertelindring. Impulsene TENS-apparat...

 • Respiratorer

 • Infusjonspumper

  Infusjonspumpe er konstruert for å levere kontrollerte doser av medisiner og ernæring til pasienter.

 • Samling om arbeidsinkludering for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom

  Et nettverk av fagpersoner i NAV har i samarbeid med NevSom jobbet med tilrettelegging av arbeid for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes i ti år. Dette har blant annet resultert i veiledningshefter om ADHD og om Asperger syndro...

 • Tematisk forskningsbiobank og register for CFS/ME

  Årsaken til CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom/ myalgisk encefalopati) er ukjent og sykdommen karakteriseres av en invalidiserende kronisk utmattelse og definerte tilleggssymptomer.

 • Pulsatorer

  Lympha Press pulsator og mansjetter brukes til behandling av ødemer. Fremstilt som trygg og effektiv behandling av lymfødem, lipødem, venøs insufficens, varicer, venøse leggsår og sportsskader. Brukes ofte som supplement til manuell lymfedr...

 • Slimmobilisering

  Sugepumpe for medisinsk bruk til oppsuging av sekreter, kroppsvæsker og fremmedlegemer i nese, svelg og luftrør.

 • Oksygenapparater

  Oksygenkonsentrator er et elektronisk utstyr som gir en sammenhengende tilførsel av oksygen ved behov. Portable oksygenapparat kan brukes under aktivitet, hvile, søvn og flyreiser. De kan erstatte oksygensystemer som stasjonære oksygenappar...

 • Ernæringspumper

  Ernæringspumper for parenteral -og enteral ernæring.

 • Diabetes

  Insulinpumpe er en liten infusjonspumpe på størrelse med en mobiltelefon, som brukes av diabetikere for å mer nøyaktig kunne styre tilgangen på insulin. En insulinpumpe  brukes istedenfor å injisere insulin med sprøyte eller insulinpenn, og...

 • INR-apparater

  Det nye egenkontrollapparatet med funksjoner for enklere kommunikasjon av resultater via bluetooth eller USB. CoaguChek INRange gir frihet til å teste PT-INR hjemme, på reise eller hvor som helst man måtte være.

 • Forstøverapparater

  Forstøverapparat, liten kompressor som brukes til å omgjøre flytende medisin til ørsmå dråper som deretter kan inhaleres. Forstøverapparater brukes i behandlingen av astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og falsk krupp. Særlig velegn...

 • Søvnbehandlingsapparater

  Apparater for behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

 • Pasient- og pårørendeopplæring

  Hva slags opplæring om egen sykdom ønsker ungdom, og hva sier forskningen? Her presenteres prosjektet «Tverrfaglig kunnskapsbasert opplæringsprogram for ungdom med barneleddgikt/juvenil idiopatisk artritt (JIA)» utført på Enhet for barne-...

 • Forskningsnettverk

 • Webinar for fastleger

 • Nasjonal smertesamling

  NaKoNev har siden 2016 arrangert årlige nasjonale konferanser.

 • Fordel med fullamming til seks måneder

  I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening skriver Gry Hay og Anne Bærug om det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget for fullammingsperioden.

 • Behandling av pasienter med autismespekterforstyrrelser og rusmisbruk

  Det har tidligere vært en oppfatning av at rusmisbruk opptrer sjeldent hos personer med autismespekterforstyrrelser (ASD). Det er gjennomført få studier, så det finnes ikke sikker kunnskap om hvor stort problemet med rus er blant personer m...

 • Ny artikkel om screening av ADHD hos førskolebarn

 • Pasientinformasjon om TSB i norske sykehus

  Du finner informasjon om hvilke behandlinger det enkelte sykehuset tilbyr – også innen TSB – i en alfabetisk liste på sykehusenes nettsider. Her er noen eksempler på hvordan TSB-tilbud beskrives.

 • Kronikker og kommentarer

  Kronikker og kommentarartikler i media forfattet av ansatte i Nasjonal kompetansetjeneste TSB

 • Kronikker og leserinnlegg

 • Forskningsmidler

  Som helsepersonell kan du søke støtte til forskningsprosjekter direkte fra Nasjonal Kompetansesenter for Albuekirurgi (KTAK).

 • Forskningsprosjekter

 • Aktuelle kurs og konferanser

 • Prosjekt skal bygge opp systematisk ruskartlegging i somatikken

  Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske akuttenheter? Det er tema for et nytt utviklingsprosjekt med forskningstilnærming som Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal koordinere.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.