Doktorgradsprosjekter ved PreventADALL

Her finner du doktogradsprosjekter knyttet til forskningsprosjektet PreventADALL  (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies).

​Oslo Universitetssykehus


Portrett av Eva Maria Rehbinder

Portrett av Eva Maria Rehbinder

Navn:
Eva Maria Rehbinder
Stilling:  MD, PhD student
Tilhørighet: Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
Tittel på prosjektet: Atopic dermatitis in infancy: perinatal and early life predictors


Allergisk sykdom hos foreldre og filaggrin nullmutasjoner er kjente risiko faktorer for atopisk eksem, andre pre- og perinatale faktorer er mindre klare. I dette doktorgradsprosjektet er formålet å beskrive PreventADALLs studie kohort, fastslå om forstervann er uten levende bakterier, identifisere graviditets- og fødselsrelaterte prediktorer for atopisk eksem og dysfunksjonell hudbarriere, samt å fastslå om dysfunksjonell hudbarriere eller tørr hud er prediktorer for atopisk eksem i tidlig spedbarnsalder. Studiepopulasjonen er alle mødre og barn inkludert i PreventADALL studien. Utfallene er ved fødsel for fostervannet og på 3 og 6 måneders undersøkelsene for hudbarriere og atopisk eksem. Fostervann ble samlet ved keisersnitt. Data er samlet via spørreskjemaer og kliniske undersøkelser der vi målte transepidermalt vanntap. Å identifiserte prediktorer for atopisk eksem og redusert hudbarriere kan bidra til å en mer målrettet primærforebygging av allergisk sykdom.Portrett av Ina Kreyberg

Portrett av Ina Kreyberg

Navn: Ina Kreyberg
Stilling:  MD, PhD student
Tilhørighet: Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge og Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, Norge
Tittel på prosjektet: Snus, other smokeless tobacco products and tobacco smoke in the unborn child; a threat to infant and childhood health?


De siste årene har snusbruk økt blant kvinner i fertil alder. Mens røyking under svangerskapet er dokumentert skadelig for det ufødte barn, er snusbruk hos gravide og potensielle risikoer forbundet med slik bruk mindre studert. Formålet med dette PhD-prosjektet er å undersøke forekomsten av snusbruk hos gravide samt hvilke karakteristiske trekk som er forbundet med slik bruk. Videre undersøker vi om snusbruk påvirker størrelsen på barnet ved fødsel, og om det tidlig i svangerskapet påvirker nivået av spesifikke biomarkører i blodet som kan være av betydning for morkakehelse. Data er basert på elektroniske spørreskjemaer besvart tidlig og sent i svangerskapet, blodprøve tatt ved 18 ukers svangerskap og målinger av den nyfødte fra første levedøgn. Siden snusbruk øker blant unge kvinner, er det behov for mer kunnskap om snusbruk under svangerskapet og potensielle skadelige effekter forbundet med slik bruk.
Portrett av Kim Magnus Advocaat S. Endre

Portrett av Kim Magnus Advocaat S. Endre

Navn: Kim Magnus Advocaat S. Endre
Stilling:  MD, PhD student
Tilhørighet: Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo
Tittel på prosjektet: Parental, pregnancy and early risk factors for infant Atopic Dermatitis


Atopisk dermatitt (AD) er en hudsykdom som oftest debuterer tidlig i barndommen. Økt kunnskap om tidlige risikofaktorer for AD er viktig for en bedre forståelse av sykdomsmekanismene samt for kunne identifisere høyrisikobarn aktuelle for primærforebygging.

  1. Forskningsspørsmål:
    Undersøke hhv. mor og fars påvirkning av risikoen for AD hos barnet første leveår. Avhenger denne effekten av kjønnet på barnet.
  2. Identifisere perinatale faktorer assosiert med AD ved 12 måneders alder. Hva er de dominerende faktorene?
  3. Bestemme faktorer assosiert med hhv. tidlig og sen debut av AD (Skille på 6 måneder).

Prosjektet inkluderer deltakere i PeventADALL-studien - unntatt hud-intervensjonsgruppen. Informasjon om eksponeringsvariabler er innhentet ved bruk av spørreskjemaer og elektroniske dagbøker. Informasjon om AD hos barnet er samlet inn ved hudevalueringer ved 3, 6 og 12 måneders alder.
Portrett av Live Solveig Nordhagen

Portrett av Live Solveig Nordhagen

Navn: Live Solveig Nordhagen
Stilling:  PhD student/ Foreleser ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo, Norge
Tilhørighet: VID vitenskapelige høgskole, Oslo, Norge
Tittel på prosjektet: Use of nicotine and diet during breastfeeding

Bakgrunn: Bruk av nikotinprodukter (sigaretter, snus og nikotinerstatningsprodukter) under graviditet er skadelig for fosteret/barnet. Mors ernæring under amming kan føre til ulike variasjoner i morsmelken.

Formål: Bruken av nikotinprodukter og dietter under amming er lite kjent. Målet med prosjekt er å finne ut hvor mange som bruker nikotinprodukter og ulike dietter mens de ammer, samt undersøke faktorer som påvirker bruk av nikotin og dietter.

Metode: Det blir brukt spørreskjema fra 3,6 og 12 måneder etter fødsel, besvart av kvinner i PreventADALL studien.

Nytteverdi: Informasjon om utbredelse av bruken av nikotin og dietter under amming, samt om det er noen likhetstrekk blant brukerne, vil kunne være nyttig informasjon i det forebyggende helsearbeidet.
Portrett av Carina Madelen Saunders

Portrett av Carina Madelen Saunders

Navn: Carina Madelen Saunders
Stilling:  MD/ PhD student
Tilhørighet: Oslo universitetssykehus
Tittel på prosjektet: Can maternal-infant diet prevent allergic diseases in children?

Økningen i allergiske henger sammen med tarmbakterieflora tidlig i livet. Flere bakterietyper produserer kortkjedete fettsyrer (SCFA) som påvirker immunforsvaret og regulerer betennelsesreaksjoner i kroppen. Sammensetningen av bakterier i tarmen er særlig påvirket av kostholdet. I denne delstudien undersøker vi derfor om mors kosthold i svangerskapet, eller spedbarnets kosthold i første leveår har sammenheng med allergisk sykdom ved ett års alder, og om eventuelle effekter kan knyttes til tarmflora og SCFA produksjon. Vi gjennomfører en detaljert kostholdsanalyse for alle kvinner som besvarte kostholdsskjema i svangerskapet. Atopisk eksem i første leveår er hoved utfall som en markør for allergisk sykdom i første leveår. Avføringsprøver er analysert for tarm-mikrobiom og SCFA hos 100 mødre i svangerskapet, og deres barn ved fødsel, 3-6 og 12 måneder alders. Dr Saunders jobber aktuelt med in-vitro forsøk i Melbourne sammen med Prof. Marsland. Gjennom karakterisering av tarmbakterier og deres funksjon, vil man få en dypere forståelse av allergisk sykdomsutvikling og mulige forebyggende metoder.
Portrett av Katarina Hilde

Portrett av Katarina Hilde

Navn: Katarina Hilde
Stilling:  MD, PhD student
Tilhørighet: Avdeling for fostermedisin, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo
Tittel på prosjektet: Fetal lung growth and lung function in early infancy

Det er holdepunkter for at astma, allergi og andre folkesykdommer har felles risikofaktorer ved livets start, inkludert den intrauterine perioden. Det er funnet sammenheng mellom astma hos barn og nedsatt lungefunksjon kort tid etter fødselen. Denne studien har som mål å identifisere intrauterine faktorer, inkludert spesifikke føtale lungemål som er assosiert med lungefunksjon i tidlig spedbarns periode. 458 deltakere i PreventADALL ble invitert til en ultralydundersøkelse i tredje trimester av svangerskapet. Som en del av undersøkelsen målte vi føtalt lungevolum, størrelsen av thorax og pulmonal blodstrøm. Hos de samme deltakerne var føtal thorakal omkrets målt ved rutine ultralyd. En rekke opplysninger om svangerskapet og fødselen ble registrert. Lungefunksjonen hos barnet ble målt ved tre måneders alder. Formålet med studien er å identifisere maternelle og føtale risikofaktorer for astma og allergi  for å redusere forekomsten av disse sykdommene.
Bilde av Annetine Staff, fremfre rekke, 4. person fra venstre

Bilde av Annetine Staff, fremfre rekke, 4. person fra venstre

Navn: Anne Cathrine (Annetine) Staff
Stilling:  Professor, MD, PhD, Consultant, Head of research
Tilhørighet: Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus
Tittel på prosjektet: Placenta Health Biomarkers


Morkakehelse er vesentlig for helsen til den gravide og avkommet på kort og lang sikt. Det er forskjeller i morkakefunksjonen til gutte- og jentefostre. Endringer i blodet hos den gravide av noen morkake-produserte proteiner, slik som sFlt-1og PlGF, er assosiert med morkake-relaterte svangerskapskomplikasjoner. Vi skal teste om disse biomarkørene kan brukes til bedre forstå svangerskapsutfall og helseutviklingen til barnet etter fødsel. Blodprøven fra alle gravide inkludert i PreventADALL ved svangerskapsuke 18-20 er i 2018 analysert for disse proteinene ved Oslo Universitetssykehus (Elecsys, Roche Diagnostics®). Vi vil undersøke om morkakefunn etter fødsel, forhold i svangerskapet, eller barnets helse henger sammen med nivået av disse biomarkørene og om det er forskjeller mellom gutte- og jentesvangerskap. Vi håper å bidra til bedre forståelse av hvordan fosterlivet påvirker helsen på kort og lang sikt, og å få ideer til mulige intervensjonstiltak i fremtiden for å optimalisere helseforhold hos mor og barn.Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Navn: Morten Nilsen
Stilling:  PhD student
Tilhørighet: Norges miljø- og biovitenskapelige unviersitet
Tittel på prosjektet: A Mechanistic Model for the Microbiota Associations with Short-chain Fatty Acid Development During Human Infancy


Dette prosjektet vil fokusere på å analysere kortkjedete fettsyrer og mikrobiota sammensetning/funksjon i mor-barn par fra fødselen og opp til en alder av 3 år fra PreventADALL prosjektet. Med grunnlag i en stor kohort studie ønsker vi å se på den underliggende mekanismen for kortkjedet fettsyre produksjon i overgangen fra en spedbarn- til en voksenliknende tarm mikrobiota. Vi vil analysere nøkkelarter innenfor tidsperioden av spedbarns liknende tarmmikrobiota med lite butyrat til en voksenliknende tarmmikrobiota med mye butyrat, og videre analysere nøkkelartenes metabolske reaksjonsveier for kortkjedet fettsyre produksjon.Sykehuset Østfold


Portrett av Magdalena Rydland Værnesbranden

Portrett av Magdalena Rydland Værnesbranden

Navn: Magdalena Rydland Værnesbranden
Stilling:  PhD student, OBGYN konsulent
Tilhørighet: Sykehuset Østfold og Universitetet i Oslo
Tittel på prosjektet: The HiPPiE study: Human Papillomavirus in PrEgnancy

HiPPiE studien er en studie som skal se på forekomsten av Human Papillomavirus (HPV) i svangerskapet. HiPPiE studien skal i tillegg se om det er en assosiasjon mellom infeksjon med Høy-risiko HPV og negative svangerskaps- og nyfødt utfall. Kvinner ble inkludert i studien gjennom den store PreventADALL studien fra Oslo universitetssykehus, Karolinska institutt i Sverige, samt Sykehuset Østfold. Det ble tatt urinprøver ved inklusjon i studien (ved rutine ultralyd) samt ved fødsel. I tillegg ble det tatt morkake prøver ved fødsel. HPV detekteres i prøvene med molekylære teknikker. Dersom man klarer å finne en sammenheng mellom HPV infeksjon og negative fødsel og nyfødtutfall vil det øke verdien og viktigheten for HPV vaksinen for kvinner i fertil alder.

 Portrett av Birgitte Bekker Trinborg

Portrett av Birgitte Bekker Trinborg

Navn: Birgitte Bekker Trinborg
Stilling:  molekylærbiolog, PhD student
Tilhørighet:  Sykehuset Østfold og Norges miljø- og biovitenskapelig unviersitet
Tittel på prosjektet: Gut viruses in early infancy - prevalence and impact on gut bacterial community and on development of non-communicable diseases

Tarmfloraen er betegnelsen på sammensetningen av ulike mikrober som lever i tarmen. Tarmen er trolig steril ved fødsel, og tarmfloraen utvikles raskt deretter. Sammensetningen av mikroorganismer er unik for hvert individ.
Formålet med studien er å undersøke tilstedeværelse og klinisk betydning av tarmvirus, både de som smitter mennesker, og de som smitter bakteriene i tarmen. Fæcesprøver samlet fra babyer inkludert i PreventADALL ved 3 ulike sykehus i Oslo, Østfold og Stockholm, og på ulike tidspunkt, vil bli analysert ved hjelp av molekylære teknikker.  Resultatene vil vurderes med tanke på disse virusenes mulige betydning for bakteriesammensetning i tarmen, og utvikling av allergi og andre folkesykdommer.

 Portrett av Portrett av Sigrid Sjelmo

Portrett av Portrett av Sigrid Sjelmo

Navn: Sigrid Sjelmo
Stilling:  Jordmor, masterstudent
Tilhørighet: Sykehuset Østfold
Tittel på prosjektet: Does infant birthweight differ in babies born to HR-HPV negative and HR-HPV positive women?

Denne studien er forankret i InfPreg-studiene, understudier under PreventADALL-studien. Formålet med studien var å undersøke assossiasjon mellom fødselsvekt hos nyfødte født til termin hos kvinner positive eller negative for høy-risiko (HR) HPV. Totalt 887 gravide kvinner som fødte til termin i tidsrommet mai 2015 - mars 2017 ved tre sykehus i Oslo, Østfold og Stockholm ble inkludert i studien.  Urinprøver som ble samlet ved svangerskapsuke 18 ble undersøkt for 28 ulike HPV-typer, inkludert 12 HR-HPV typer. Assossiasjon mellom HR-HPV subtyper og fødselsvekt ble undersøkt ved lineær regresjon, og korrigert for gestasjonsalder, mors alder og paritet. Vi fant ingen signifikante forskjeller i fødselsvekt mellom babyer født av HR-HPV positive og negative kvinner, hverken for spesifikke HPV typer, eller samlet. 
Portrett av Johanna Wiik

Portrett av Johanna Wii

Navn: Johanna Wiik
Stilling:  PhD student, MD.
Tilhørighet: Avdelingen for obstetrik og gynekologi, Sykehuset Østfold, Norge  og Avdelingen for obstetrik og gynekologi, Sahlgrenska Academy, Göteborgs universitet, Sverige.
Tittel på prosjektet: HPV infection and preterm delivery

Genital infeksjon med Humant Papillomavirus (HPV) er vanlig hos kvinner i reproduktiv alder.  Vi vet at persisterende infeksjon med såkalte høyrisiko HPV typer kan lede til livmorhalskreft men vi vet veldig lite om HPV infeksjon i svangerskapet kan ha sammenheng med et uheldig svangerskapsutfall. Vår hypothese er at en HPV infeksjon øker risikoen for preterm fødsel (fødsel <37+0 uker)og fødsler som starter med vannavgang uten rier. For tidlig fødsel er den viktigeste årsaken til neonatal sykelighet og død.  Man har i et fåtall retrospektive studier funnet en sammenheng mellom HPV og preterm fødsel. Vi ønsker å studere dette i denne prospektive studien, en substudie under InfPreg substudiene i PreventADALL, der vi tester HPV i urinprøve fra mor ved svangerskapsuke 18 og ved fødsel samt i morkakeprøver etter fødsel og ser på ulike svangerskapsutfall slik som svangerskapslengde, preterm fødsel, fødsel som starter med vannavgang uten rier samt fosterhinneinflammasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.