HELSENORGE

Resultater i PreventADALL

Her finner du resultater og publiserte artikler knyttet til forskningsprosjektet PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies).

Artiklene som er åpent tilgjengelig ligger som pdf-filer. Dersom du ønsker å lese de øvrige artiklene, ta kontakt med oss på preventadall@ous-hf.no.

Publiserte artikler knyttet til forskningsprosjektet PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies).

2021


Physical activity in pregnancy: a Norwegian-Swedish mother-child birth cohort study

Oda C. L. Carslen et al. American J. of Obst .and Gyn. Open 2021

Fysisk aktivitet i svangerskapet er viktig for helsen til både mor og barn. I denne artikkelen ønsket vi å kartlegge gravide kvinner sitt aktivitetsnivå midt i svangerskapet, samt hvilke faktorer som kunne bidra til økt eller redusert aktivitet.

Vi fant at under 50% av gravide kvinner fulgte nasjonale retningslinjer om 150 minutter i uken med moderat fysisk aktivitet, og nesten 30% hadde ingen regelmessig fysisk aktivitet midt i svangerskapet.  Kvinnene som var mest aktive under svangerskapet var de som var regelmessig aktive før de ble gravide og de som hadde hund. Kvinnene som oppga sjeldnere regelmessig fysisk aktivitet hadde høyere BMI, tidligere graviditet(-er), var sykemeldte, var av ikke-nordisk opphav og bodde utenfor storbyene. Les artikkelen her


Fuktighetskrem og oljebad forebygger ikke atopisk eksem:

Eva Maria Rehbinder et al. 2021 Tidsskriftet for DNLF

Oljebad eller fuktighetskrem forebygger ikke atopisk eksem i spedbarnsalder. Men fuktighetskrem er fortsatt viktig hos dem med eksem. Les artikkelen her


Diagnosing atopic dermatitis in infancy using established diagnostic criteria: A cohort study

Kim M. A. Endre et al. 2021 British J. of Dermatology

Atopisk dermatitt kan være utfordrende å diagnostisere første leveår. Denne studien fremhever begrensningene for to av de mest anerkjente diagnostiske kriteriene for atopisk dermatitt i spedbarnsalderen. Repeterte undersøkelser og bruk av begge sett med kriterier øker sannsynligheten for en atopisk dermatitt diagnose. Denne tilnærmingen kan være nyttig i forskningsstudier, men ikke i en travel klinisk praksis. Begrepet infantilt eksem kan da være mer passende å benytte - altså at en venter med atopisk dermatitt diagnosen til de typiske kjennetegnene blir tydeligere etter spedbarnsperioden. Les artikkelen her


2020

Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial

Håvard O. Skjerven et al. The Lancet 2020

I PreventADALL-studien ble ca. 2700 gravide kvinner i Oslo, Østfold og Stockholm rekruttert fra desember 2014 til og med oktober 2016 og nesten 2 400 av deres barn ble randomisert til 4 omtrent like store grupper rett etter fødsel: enten hudintervensjon med oljebad på kroppen og krem til ansikt minimum 4 dager per uke fra 2 uker til 9 måneders alder; matintervensjon med tidlig matintroduksjon med smak av peanøtt(smør), melk, hvete og egg mellom 3 og 4 måneders alder; begge intervensjoner; og ingen intervensjon (kontrollgruppe). Alle mødrene ble oppfordret til å amme i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi fant ikke redusert forekomst av atopisk eksem hos barna som fikk regelmessig oljebad eller tidlig matintroduksjon. Mangelen på forebyggende effekt var ikke avhengig av om tiltakene ble gjennomført etter protokoll, eller om barna hadde økt risiko for utvikling av atopisk eksem.

I vårt nyhetsbrev fra februar 2020 kan du lese om resultatene og her kan du lese hele artikkelen.


Allergic disease and risk of stress in pregnant women: a PreventADALL study

Caroline-Aleksi Olsson Mägi et al. ERJ Open Research 2020 

Stress hos mor under svangerskapet kan påvirke mor og barn på sikt. I dette arbeidet kartla vi først stressnivå i svangerskapet, og videre undersøkte vi om mors allergisk sykdom hadde sammenheng med stressnivå.
Stress ble kartlagt ved et internasjonalt verktøy med 14 spørsmål (percieved stress scale-PSS) besvart ved ca 18 uker og 34 uker svangerskap.

Av alle 2164 som besvarte begge spørreskjema hadde 15% høyt stressnivå (minst 29 poeng på skala fra 0-56) ved 18 uker og 13% ved 34 uker.
Symptomer fra astma, atopisk eksem, allergisk rhinitt («høysnue») og matallergi hadde sammenheng med høyere stressnivå under svangerskapet.
Resultatene vil følges opp i videre studier for å undersøke stress nivå i svangerskapet og sykdom hos barnet. Les artikkelen her


Maternal use of nicotine products and breastfeeding 3 months postpartum

Live. S. Nordhagen et al. Acta Pædiatrica. 2020

I denne studien undersøkte vi bruk av nikotinprodukter 3 måneder etter fødselen og fant at 5.6 % brukte snus eller røykte. Av de som ikke ammet var det flere som brukte snus eller røykte, enn blant de som full ammet eller delvis ammet. Bruk av snus eller røyking etter fødselen var assosierte med bruk før graviteten og i graviditeten. Les artikkelen her


Butyrate levels in the transition from an infant- to an adult-like gut microbiota correlate with bacterial networks associated with Eubacterium Rectale and Ruminococcus Gnavus

Morten Nilsen and Carina M. Saunders et al. Genes 2020
2019

Stopping when knowing; use of snus and nicotine during pregnancy in Scandinavia

Ina Kreyberg et al. ERJ Open Res, 2019

Mens røyking blant gravide faller, har forekomsten av snusbruk har vært lite rapportert. Basert på spørreskjemaene fant vi at 11.3% av kvinnene oppga bruk av snus, røyk eller andre nikotinprodukter under graviditeten. Snus var det hyppigst brukte produktet med totalt 6.5%. De fleste kvinnene stoppet imidlertid bruk av nikotinprodukter svært tidlig i svangerskapet, majoriteten allerede innen graviditetsuke seks. Snusbruken blant de gravide var assosiert med urban bosetting, tidligere personlig eller maternell røykehistorikk og lavere alder. Les artikkelen her


Dry skin and skin barrier in early infancy

Rehbinder, E. M and Winger, A. J. et al. Br J Dermatol. 2019

I denne artikkelen presenterer vi funn hos tre måneder gamle spedbarn, der 59% hadde tørr hud, oftest observert på kinnene og ekstensorflatene på ekstremitetene. Tørr hud uten tilstedeværelse av klinisk eksem ble observert hos 47% av spedbarna og var signifikant assosiert med redusert hudbarrierefunksjon (målt med transepidermalt vanntap) enn hos spedbarn uten tilstedeværelse av tørr hud eller klinisk eksem. Den reduserte hudbarrierefunksjonen så ut til å være mer uttalt hos spedbarn med samtidig tørr hud i kinnene og ekstensorområdene.Les artikkelen her

Predicting skin barrier dysfunction and atopic dermatitis in early infancy

Rehbinder, E. M et al. JACI: In Practice 2019

Redusert hudbarriere har vist seg å gå foran atopisk eksem. Tørr hud er assosiert med høyere vanntap gjennom huden. Artikkelen avslører særegne faktorer som er prediktive for tørr hud, høyt vanntap og atopisk eksem ved 3 måneders alder. Tørr hud ved 3 måneder var prediktivt for atopisk eksem tre måneder senere. Å gjenkjenne prediktive faktorer for atopisk eksem tidlig i livet, kan bidra til en eventuell mer målrettet primærforebygging av atopisk eksem. Les artikkelen her


Snus in pregnancy and infant birth size: a mother–child birth cohort study              

Ina Kreyberg et al. ERJ Open Research, 2019

I denne artikkelen undersøkte vi om mors snusbruk i svangerskapet hadde noe effekt på barnets størrelse ved fødsel. Dette baserte vi på informasjon fra spørreskjemaene og målinger av barnet ved fødsel. Vi fant ingen effekt av tidlig snusbruk på barnets størrelse, men vi kan ikke si noe om potensielle effekter av videre bruk gjennom svangerskapet da de fleste kvinnene som brukte snus sluttet innen graviditetsuke seks. Les artikkelen her2018

Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in Children - the PreventADALL study

Carlsen, K. C. L et al. Allergy 2018.

Denne første artikkelen fra PreventADALL-studien, beskriver denne store randomiserte kontrollerte, prospektive generelle mor-barn kohortstudien. Den ble etablert ved 18 ukers graviditet og er planlagt for oppfølgingsundersøkelser hos barnet helt til voksen alder. Artikkelen beskriver bakgrunnen, målene, metodene for studien, den inkluderte kohorten, bestående av 2701 gravide kvinner 2397 mor-barn par. Rekrutteringen av kvinnene ble fullført i løpet av 22 måneder fra desember 2014, og den siste babyen ble født i april 2017. Studien er unik innen primær forebygging av allergi men en 2x2 intervensjonsstrategi som er rettet både mot hud og mage-tarm. Les artikkelen her

Is amniotic fluid of women with uncomplicated term pregnancies free of bacteria

Rehbinder, E. M et al. Am J Obstet Gynecol. 2018

Nylig har flere studier utfordret synet om at fostervann ikke har levende bakteriesamfunn i ukompliserte svangerskap. I denne artikkelen presenterer vi våre funn som støtter et sterilt fostervann frem til begynnelsen av fødselen. Les artikkelen her

 Fant du det du lette etter?