Annen dokumentasjon

Diverse linker og infomasjon om likeverdige helsetjenester, legemiddelsamstemming og kommune/bydel samarbeid.

​Samarbeid med kommunehelsetjeneste/bydeler

Oslo kommune og sykehusene i Hovedstadsområdet inngikk i 2012 felles forpliktende samarbeidsavtaler. Avtalene innebærer at alle parter er forpliktet til å følge opp retningslinjer og rutiner for hvordan man samhandler til beste for felles pasienter.

OUS og våre lokalsykehusbydeler utarbeider fortløpende likelydende prosedyrer der samhandling rundt pasientene er viktig. Disse er tilgjengelig i e-håndbok.

I tråd med overordnet samarbeidsavtale er det etablert et administrativt samarbeidsutvalg (SU). Utvalget har myndighet til å fatte bindende beslutninger på tvers av forvaltningsnivåene og kan etablere underutvalg, kliniske utvalg, for områder det er enigeghet om trenger forbedring.

Bydelene og OUS har felles samarbeidsarenaer

 
Kontaktinformasjon knyttet til pasientbehandling i OUS finnes i:

Legemiddelanamnese og samstemming

Legemiddelsamstemming går ut på at man i samarbeid med pasienten lager en nøyaktig og fullstendig liste over alle legemidlene pasienten faktisk bruker. Denne listen kalles «Legemidler i bruk» og må følge pasienten i hele behandlingskjeden for å oppnå sikker legemiddelbruk. Manglende samstemming av legemiddellister er kjent som et betydelig pasientsikkerhetsproblem både nasjonalt og internasjonalt.Fant du det du lette etter?