HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Hver gang vi møtes, styrkes samarbeidet

Et sentralt mål med Møteplass Oslo har vært å løfte fastleger og øvrig legetjeneste tydeligere inn i samarbeidet rundt pasientene. Det har vi lykkes med. Og samarbeid med andre fagfolk er avgjørende dersom vi skal lykkes med å få til god samlet ivaretakelse av pasientene våre. Derfor er det alltid flere fagfolk enn leger med på Møteplass Oslo.

Illustrasjonsbilde: OUS.

​Tekst: Bente Thorsen, samhandlingsoverlege og sekretær for Møteplass Oslo, Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester, Oslo universitetssykehus. Foto: Nina G. Try, OUS og OUS.

Bente Thorsen
Bente Thorsen. Foto: OUS.

Onsdag den 9. februar 2022 treffes ca. 130 fastleger, andre leger i Oslo kommune, sykehusleger, avtalespesialister og andre fagfolk på Møteplass Oslo.

Dette er årets første i en serie på fire møter, under vignetten «Nytt og nyttig om fag og samarbeid». Tema for møtet er «Barn og unge». Derfor inviteres også Samarbeidsforum for barn og unge (se lenke lenger ned) med i dette møtet.

I møtet er det innlegg fra primær- og spesialisthelsetjeneste, samt fra brukerståsted: En ung kreftpasient deler sine erfaringer om kreftbehandling utenfor sykehuset.

Les mer: Møteplass Oslo - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Riktig behandling og trygge forløp

Sentralt på Møteplass Oslo står prinsippet om at kompetansen hos pasienten, i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten er likeverdig og komplementær (utfyller hverandre gjensidig). Den allmennmedisinske kompetansen sikrer bredde og kontinuitet; evnen til å håndtere flere sykdommer samtidig, over tid.

Spesialisthelsetjenestens «merkevare» er dybde og kompleksitet; kunnskap om avansert diagnostikk og behandling, som kan gis i tidsavgrensede pasientforløp. Alle dimensjoner må anerkjennes for at pasienten samlet sett skal få riktig behandling og trygge forløp.

Bilde av Oslo
Foto: OUS.

Styrker samarbeidet

Fra oppstarten i mars 2017 og fram til Covid-19 pandemien satte en stopper for det, ble Møteplass Oslo arrangert på Ullevål sykehus, på ettermiddagen, med gode pauser og enkel servering. Evaluering har vist at disse møtene mellom fagfolk i og utenfor sykehus bidrar til å styrke gjensidig anerkjennelse, og bedrer kulturen for samarbeid.

Digitalt

Våren 2020 sto valget mellom «ingen møter» eller «digitale møter». Det var stort ønske fra fastlegene om å videreføre møteserien.  Derfor ble Møteplass Oslo digital fra høsten 2020. Det har vært høy deltakelse (>100 på alle møter) og gode tilbakemeldinger. Men mange savner de fysiske møtene, og vi starter igjen med disse så snart pandemien tillater det.

Videre i 2022 blir temaene på Møteplass Oslo:

  • Pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
  • Pasienter med flere kroniske lidelser
  • Eldre og skrøpelige pasienter

Temavalget er ikke tilfeldig. Dette er emner som de nye helsefellesskapene ble bedt om å arbeide særskilt med i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 - regjeringen.no

Helsefellesskapet i Oslo ble etablert i 2021, og vi håper å få Møteplass Oslo med videre i dette felleskapet:

Møtefora i Helsefellesskap Oslo - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

God samarbeidskultur er bra, men hva så?

Pasienten er avhengig av at de som skal samarbeide, har avtaler om hvem som skal gjøre hva, og hvem som har ansvaret i ulike deler av forløpet. For å jobbe med dette, etablerte vi et Arbeidsforum for Møteplass Oslo. Her deltar fastleger, representanter for øvrige kommunale leger, praksiskonsulenter og leger fra sykehusene i hovedstadsområdet (Akershus universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og Oslo universitetssykehus).

Dette forumet har laget flere anbefalinger om samarbeid, som gjelder for hele Oslo.

Les mer om anbefalingene her:
Anbefalinger om samarbeid - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Den mest kjente, Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus, har fått en nasjonal status, og Helsedirektoratet viser til dem i pakkeforløp og andre programmer.

Tverrfaglig samarbeid står sentralt

Derfor inviteres andre fagfolk til Møteplass Oslo, alt etter hva som står på agendaen, både som deltakere og til å ha innlegg. Dette settes pris på.

I møtet om gynekologi og svangerskap høsten 2021 var 60 av 210 deltakere jordmødre fra bydelene i Oslo. Da vi laget anbefaling for samarbeid for pasienter med multidose, var fastleger, hjemmesykepleie, helsehus, legevakt og flere andre tjenester med, i en tverrfaglig/tverretatlig gruppe.

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!


 

Fant du det du lette etter?