Behandlingsreiser

Har du revmatisk inflammatorisk leddsykdom, senskader etter poliomyelitt, psoriasis eller kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem (barn og ungdom) kan du søke behandlingsreise til utlandet. Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling i  Norge, men er ingen rettighet.
En behandlingsreise innebærer et 3 eller 4 ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima.

Les mer om Behandlingsreiser

Behandlingsreiser

Behandlingsreiser

Behandlingsreiser

Behandlingsreiser til utlandet finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen. Den daglige administrasjon er delegert til Seksjon for behandlingsreiser som er organisert under Utenlandskontoret, Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, Direktørens stab OUS HF.

Nyheter

Programmet for voksne revmatikere: Neste søknadsfrist er 15. september 2018 og gjelder for reiser første halvår 2019.
Vi har i dag 7. november sendt ut tilbud til de som er tatt ut til gruppen som reiser til Vintersol 6. januar.
Vi regner med at for de resterende gruppene sendes ut brev i slutten av november/ begynnelsen av desember.

I forslag til statsbudsjettet for 2018 var det foreslått en økning på egenandelen. Egenandelen er nå kr 118,- per døgn.

Totalt blir det for:
4 uker: kr. 3304,-
3 uker: kr. 2478,-

Forskrift om behandlingsreiser til utlandet(klimareiser)
Denne forskriften ble kunngjort 16.06.2017 og trer i kraft fra 01.01.2018.
Endringer fra dagens ordning er rett til ledsager (§7), egenandel for ledsagere (§9) og klageadgang (§14)

Ledsager
I henhold til «Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)» er det åpnet for mulighet til å søke om å ha med ledsager pga nedsatt funksjonsevne. Dette vil imidlertid kun være aktuelt for svært få pasienter, da man for å få tildelt en behandlingsreise uansett må kunne nyttiggjøre seg det totale behandlingstilbudet. For revmaprogrammet vil dette for eksempel innebære inntil 3 aktive og 2 passive øvelser per dag der aktiv trening i grupper er en sentral del.
Dersom det søkes om ledsager skal dette fremgå av legeerklæring ved søknad om behandlingsreiser (eget kryss i søknadsskjema). Det må i tillegg vedlegges grundig dokumentasjon på funksjon og ledsagerbehov.
Både plass til pasient og ledsager tas fra det totale antall behandlingsplasser, og det er ikke mulig i ettertid å innvilge plass til ledsager for en pasient som har fått innvilget en behandlingsreise.

Se hele forskriften her:

Nye kontrakter og reiser for voksne revmatikere 2017-2018

Behandlingsreiser har nå inngått avtale med 3 nye steder og 2 kjente steder for høsten 2017 og året 2018.

Det er inngått avtale med følgende steder:
Thalassotherapia Opatija i Kroatia
Marbella Grand Care i Marbella, Spania (kun 2017)
Health and Care of Scandinavia AB i Marbella, Spania
Humlegarden SL Clinica Vintersol på Tenerife
Institute Dr. Simo Milosevic i Montenegro.

Se oversikt over reiser under Behandlingsreiser for Revmatisk inflammatorisk leddsykdom - voksne.

Frikort for egenandelstak 2 ble automatisert 1. januar 2017. 

Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.
Egenandelstaket for 2018 er kr. 2025,-

• Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet til 16 år.
• Stortinget har vedtatt at sykdomslista for fysioterapi skal avvikles fra 1. januar 2017. Det betyr at alle må betale egenandel for behandling hos    fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.   
• Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge inn på Mine egenandeler på helsenorge.no.
Se helsenorge.no/frikort eller ring 800Helse (800 43 573) hvis du har spørsmål om frikortordningene eller hva som er nytt.
 
Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og nå blir det en tilsvarende ordning for frikort egenandelstak 2. I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:
 
• undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (både hos avtalefysioterapeut og fastlønnet fysioterapeut i kommunen)
• enkelte former for tannbehandling
• opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
• behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hvem kan søke behandlingsreiser?

 • Barn, ungdom og voksne med revmatisk inflammatorisk leddsykdom
 • Barn, ungdom og voksne med psoriasis
 • Barn og ungdom med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem
 • Voksne med senskader etter poliomyelitt/postpoliosyndrom

Revmatisk inflammatorisk leddsykdom - voksne (frister, skjema og reisedatoer 2018 og 2019)

Behandlingsreisen er fire ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrist:

 • Søknadsfrist for reiser juli - desember 2018 var 1. mars 2018

 • Søknadsfrist for reiser januar - juli 2019 er 15. september 2018

 • Søknadsfrist for reiser juli - desember 2019 er 1. mars 2019

Søknadsskjema:

Søknaden er todelt. Den ene delen fylles ut av søker (pasientens søknad). Den andre delen (legeerklæring ved søknad) fylles ut av fastlege eller revmatolog. Med søknaden må det følge epikrise fra revmatolog – helst fra siste konsultasjon og ikke eldre enn fem år. Ved eventuell annen sykdom som har krevd sykehusinnleggelse etc. de senere år, må aktuell epikrise vedlegges. Er det behov for ledsager pga nedsatt funksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres og sendes.


Reiser i 2018:
Alle datoer er bekreftet.

Igalo, Montenegro:
Første halvår:                    Andre halvår:
17.04 - 15.05                     10.07 - 07.08
15.05 - 12.06                     07.08 - 04.09
12.06 - 10.07                     04.09 - 02.10
                                            02.10 - 30.10 

Vintersol, Tenerife, Spania:
Første halvår:                     Andre halvår:
07.01 - 04.02                      16.10 - 13.11
04.02 - 04.03                      13.11 - 11.12 endret til 18.11 - 16.12
29.04 - 27.05
27.05 - 24.06

Thalassotherapia Opatija, Kroatia:
Første halvår                      Andre halvår:
01.05 - 29.05                       28.08 - 25.09
29.05 - 26.06                       25.09 - 23.10
26.06 - 24.07

Health & Care of Scandinavia, Marbella, Spania:
Første halvår:                     Andre halvår:
23.05 - 20.06                      23.09 - 21.10
                                             21.10 - 18.11 endret til 29.10 - 26.11

Reiser i 2019:

Datoene for andre halvår er ikke bekreftet, det kan derfor bli små endringer.
Til Igalo og Thalassotherapia Opatija er alle datoer bekreftet.

Igalo, Montenegro:
Første halvår:                    Andre halvår:
16.04 - 14.05                     09.07 - 06.08
14.05 - 11.06                     06.08 - 03.09
11.06 - 09.07                     03.09 - 01.10
                                            01.10 - 29.10 

Vintersol, Tenerife, Spania:
Første halvår:                     Andre halvår:
06.01 - 03.02                      15.10 - 12.11
03.02 - 03.03                      12.11 - 10.12
28.04 - 26.05
26.05 - 23.06

Thalassotherapia Opatija, Kroatia:
Første halvår                      Andre halvår:
30.04 - 28.05                       27.08 - 24.09
28.05 - 25.06                       24.09 - 22.10

Health & Care of Scandinavia, Santara Health Resort, Alicante, Spania: 
Første halvår:                     Andre halvår:
30.04 - 28.05                      03.09 - 01.10
28.05 - 25.06                      01.10 - 29.10


Hvorfor kan jeg ikke få behandlingsreise om vinteren? Det er da jeg trenger det mest!!
Det finnes svært få behandlingssentre som tilfredsstiller våre krav til kvalitet og størrelse så langt sør at de samtidig tilfredsstiller kravet om gjennomsnittlig temperatur over 15 grader også vinterstid. Det eneste aktuelle «vinter-stedet» vi fikk tilbud fra i anbudsrunden, var Humlegarden SL Clinica Vintersol på Tenerife. I år kunne de ta imot 30-40 pasienter av gangen i vinterperioden (16/10-4/3-18), det innebærer at til sammen 140 pasienter vil få tilbud vinterstid i 2018. Vi har totalt 1518 plasser å tilby voksne revmatikere i år, hvilket vil si at omtrent 9 % av disse vi få et tilbud om vinteren. 

Er det egentlig noe poeng i å dra på behandlingsreise midt på sommeren?
Kanskje ikke om det er ferie og solsengen man lengter etter. Men svaret er ja dersom man vil trene seg opp til å bli sterkere, mykere og få mer overskudd til å møte høsten. Dersom man ikke får tilbud om behandlingsreise, vil sommeren være en perfekt timing for opptrening hjemme i Norge også. Tørt, varmt og stabilt klima er i studier vist å redusere smerte. Og uten smerte er det lettere å gjennomføre et treningsprogram, uansett hvor man er i verden. BROR studien (se forskningsfanen) viste at effekten på kondisjon var den samme om man var på opptrening i Norge eller på behandlingsreise. Men man så større og mer varig effekt på bevegeligheten, smerten og trettheten dersom opptreningen foregikk i et stabilt, varmt klima. Så ja, gjennomfører man behandlingsprogrammet, er det absolutt mye å hente også på en behandlingsreise om sommeren!


Hjemmeside og informasjonsbrosjyrer:


Revmatisk inflammatorisk leddsykdom - barn og ungdom (frister, skjema og reisedatoer 2019)

Behandlingsreisen er tre ukers opphold på Reuma-Sol, Spania med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrist:

Frist for alle barne- og ungdomsturer i 2019 er 1. november 2018.
Dersom det foreligger særskilte behov eller omstendigheter kan ungdom mellom 14-18 år gis rett til å ha med en ledsager. Dette må dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Søknadsskjema:
Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres og sendes.

Reiser 2019 - alle turer går til Reuma-Sol:
Datoene for andre halvår er ikke bekreftet. Det kan derfor bli små endringer.

Dato: 21. mai - 11. juni
Alder: 4 - 8 år

Dato: 25. juni - 16. juli
Alder: 15 - 16 år (uten ledsager)

Dato: 16. juli - 6. august
Alder: 17 - 19 år (uten ledsager)

Dato: 3. september - 24. september
Alder: 9 - 11 år

Dato: 24. september - 15. oktober                 
Alder: 12 - 14 år 


Hjemmeside og informasjonsbrosjyrer:

Psoriasis - voksne (frister, skjema og reisedatoer 2018 og 2019)

Behandlingsreisen er tre ukers opphold på Valle Marina, Gran Canaria med behandling og medisinskfaglig oppfølging.
Søknader vurderes fortløpende, men skal ikke være eldre enn 3 måneder ved uttak. Uttak til hver gruppe foretas ca. 7 uker før avreisedato.    
Er det behov for ledsager pga nedsatt funksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.   

Første avreise andre halvår 2018 er 12. september.
Deretter går behandlingsreisene fortløpende hver tredje uke frem til 14. november.

Første behandlingsreise første halvår 2019 har avreise 17. januar.
Deretter går behandlingsreisene fortløpende hver tredje uke frem til 23. mai    
 
For å oppnå best mulig effekt av behandlingsreisen gjelder følgende anbefalinger for reisetidspunkt vurdert opp i mot hudtype:

Hudtype 1: alltid solbrent, aldri brun – bør ikke søke behandlingsreise.
Hudtype 2: ofte solbrent, av og til brun – anbefales reise i perioden november – mars.
Hudtype 3: av og til solbrent, oftest brun – anbefales reise i perioden mars – oktober.
Hudtype 4 og høyere: sjelden/aldri solbrent, alltid brun – bør reise i perioden april – september.

Søknadsskjema:

Deler av søknadskjema kan fylles ut elektronisk, resten må fylles ut manuelt. Skjemaet må skrives ut,  signeres og sendes.

Reiser 2018:

Første halvår                                Andre halvår
18.01 - 08.02                                 12.09 - 03.10
08.02 - 01.03                                 03.10 - 24.10
01.03 - 22.03                                 24.10 - 14.11
22.03 - 12.04                                 14.11 - 05.12
18.04 - 09.05
09.05 - 30.05
30.05 - 20.06

Reiser 2019:

Datoer til og med avreise 4. september er bekreftet.

Første halvår                                Andre halvår
17.01 - 07.02                                 04.09 - 25.09
07.02 - 28.02                                 26.09 - 17.10
28.02 - 21.03                                 17.10 - 07.11
21.03 - 11.04                                 07.11 - 28.11
17.04 - 08.05
08.05 - 29.05
29.05 - 19.06


Hjemmeside og informasjonsbrosjyre:

Psoriasis - barn og ungdom (frister, skjema og reisedatoer  2019)

Behandlingsreisen er tre ukers opphold på Valle Marina, Gran Canaria med behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrist:

 • Barn (t.o.m 14 år) med ledsager: Søknadsfrist for 2019 er 1. desember 2018

 • Ungdom (14 - 19 år): Søknadsfrist for 2019 er 15. januar 2019

Dersom det foreligger særskilte behov eller omstendigheter kan ungdom mellom 14-18 år gis rett til å ha med en ledsager. Dette må dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Søknadsskjema:

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres og sendes.

Reiser 2019
Barn (t.o.m 14 år) med ledsager: 07.02 - 28.02
Ungdom (15 - 19 år) uten ledsager: 17.04 - 08.05

Hjemmeside og informasjonsbrosjyrer:

Kronisk lungesykdom og/eller Atopisk eksem - barn og ungdom (frister, skjema og reisedatoer 2018 og 2019)

Behandlingsreisen er fire ukers opphold med behandling og medisinskfaglig oppfølging. Ungdom i alder 16-19 år har tre ukers opphold.

Vi gjør oppmerksom på at to barn og to voksne (ledsagere) må dele en leilighet. Leilighetene på Valle Marina har to soverom, felles bad og oppholdsrom/kjøkken. 

Det er ikke mulighet å ha med friske søsken på behandlingsreisen.

Søknadsfrister:

Dersom det foreligger særskilte behov eller omstendigheter kan ungdom mellom 14-18 år gis rett til å ha med en ledsager. Dette må dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

15.mai 2018:

Søknader til 2 søskengrupper: September 2018 og februar 2019
Søknader til ungdomsgruppe alder 9.-10.klasse høst 2018
Søknader til gruppe med hoveddiagnose Kronisk lungesykdom i januar 2019

15.november 2018:

Søknader til gruppe med hoveddiagnose Kronisk lungesykdom i mars 2019
Søknader til 2 grupper med hoveddiagnose Atopisk eksem i april og mai 2019
Søknader til ungdomsgruppe 16-19 år sommer 2019

Søknadsskjema:

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres og sendes.

Reiser 2018:
Datoer er bekreftet

 • 10.01 - 07.02: Barn med hoveddiagnose kronisk lungesykdom med en ledsager (3 - 14 år)

 • 07.02 - 07.03: Flerbarnsfamilier/søskengruppe, begge diagnoser, med en ledsager (3 - 14 år) 

 • 07.03 - 04.04: Barn med hoveddiagnose kronisk lungesykdom med en ledsager (3 - 14 år) 

 • 04.04 - 02.05: Barn med hoveddiagnose atopisk eksem med en ledsager (3 - 14 år) 

 • 02.05 - 30.05: Barn med hoveddiagnose atopisk eksem med en ledsager (3 - 14 år) 

 • 27.06 - 18.07 (NB: 3 uker): Ungdom, begge diagnoser, 16- 19 år uten ledsager 

 • 12.09 - 10.10 : Flerbarnsfamilier/søskengruppe, begge diagnoser, med ledsager (6 - 13 år)

 • 10.10 - 07.11: Ungdom 14-15 år begge diagnoser uten ledsager

Reiser 2019:
Datoer til og med avreise 11.09 er bekreftet.

 • 09.01 - 06.02: Barn 3 - 14 år med en ledsager, hoveddiagnose kronisk lungesykdom
 • 06.02 - 06.03: Søskengruppe 3 - 14 år med en ledsager, begge diagnoser
 • 06.03 - 03.04: Barn 3 - 14 år med en ledsager, hoveddiagnose kronisk lungesykdom
 • 03.04 - 01.05: Barn 3 - 14 år med en ledsager, hoveddiagnose atopisk eksem
 • 01.05 - 29.05: Barn 3 - 14 år med en ledsager, hoveddiagnose atopisk eksem
 • 29.05 - 19.06: Barn 3 - 14 år med en ledsager, hoveddiagnose atopisk eksem, 3 uker
 • 26.06 - 19.07: Ungdom 16 - 19 år uten ledsager, begge diagnoser, 3 uker  
 • 11.09 - 09.10: Søskengruppe 6 - 14 år med en ledsager, begge diagnoser
 • 09.10 - 06.11: Ungdom 14 - 16 år uten ledsager, begge diagnoser

Hjemmeside og informasjonsbrosjyrer:

Ofte stilte spørsmål: 

Kan man bytte ledsager?
- Nei, pasienten har fått innvilget tur med den ledsager som er angitt på søknadsskjema. De skal dele leilighet med en annen familie med ledsager av samme kjønn.

Er det mulig å leie egen leilighet /  eller bo med annen familie som leier leilighet under behandlingsoppholdet?
- Nei. De som deltar på behandlingsreiser må bo i tildelt leilighet under hele oppholdet.

Kan familie overnatte i behandlingsreisers leilighet?
- Nei det kan de ikke.

Kan familie være med på turer arrangert av behandlingsreiser?
- Nei det kan de ikke.

Følger det helsepersonell med på flyturen til Gran Canaria?
- Ja det reiser sykepleiere/lege med hver gruppe.

Må man ha egen reiseforsikring?
- Alle barn, unge og ledsagere er forsikret under oppholdet. Skal man ha permisjon bort fra behandlingsstedet, må egen forsikring benyttes.

Hvorfor trenger jeg europeisk helsetrygdkort?
- Dersom noen trenger innleggelse på offentlig sykehus, skal man bruke europeisk helsetrygdkort. Det er spesielt viktig at barn/ ungdom har dette kortet da ikke alle private sykehus behandler barn/ ungdom.

Når må man betale egenandelen?
- Egenandelen voksne pasienter og ledsagere til barn betaler, skal man betale inn i etterkant av reise. Giro kommer i posten.

Kan man få mat tilpasset allergikere?
- Ved innsendelse av pasientskjema skal man krysse av på de matvarer barnet av medisinske årsaker ikke tåler. Da blir mat tillaget etter denne listen. Har ledsagere allergensanert mat, må dette gis beskjed om også.

Kan vi låne forstøverapparat på Valle Marina?
- Ja det er mulig å låne forstøver. Har barnet ditt bruk for forstøver under reisen, må det tas med.

Kan det lånes vogn på Valle Marina?
- Ikke regn med dette. Har barnet bruk for vogn, ta dette med hjemmefra.

Kan familie spise på Valle Marina?
- Ja det er vanlig restaurant på Valle Marina hvor man kan kjøpe mat.

Kan ledsagere til barn nyte alkohol under oppholdet?
- De som er ledsagere har spesielle regler for bruk av alkohol. Se ordensreglene som gjelder for oppholdet.

Kan ledsagere til barn røyke under oppholdet?
- De som er ledsagere til barn kan ikke røyke i løpet av oppholdet på Valle Marina. Se ordensreglene som gjelder for oppholdet.

Postpolio syndrom / Senskader etter Poliomyelitt - voksne (frister, skjema og reisedatoer 2019)

Behandlingsreisen er fire ukers opphold på Vintersol, Tenerife med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrist:

Det er kun en søknadsfrist per år og det er 1. oktober.
For reiser i 2019 var fristen 1. oktober 2018.

Søknadsskjema:

Søknaden er todelt. Side 1 og 2 fylles ut av søker, side 3 av lege. Kopi av aktuelle epikriser fra innsøkende lege, eventuelt andre leger og/eller fra sykehus-/ rehabiliteringsopphold må vedlegges. Er det behov for ledsager pga nedsatt funksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Det er spesielt viktig at nye søkere sender med epikriser som beskriver senskader og funksjonsnivå. Det må komme frem av søknad eller epikriser at nåværende helseproblemer skyldes tidligere poliosykdom. Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres og sendes.

Reiser 2019:
Alle reiser i 2019 går til Vintersol, Tenerife. Datoer til og med avreise 20.08 er bekreftet.

Vintersol, Tenerife, Spania:
Første halvår                      Andre halvår
03.03 - 31.03                      20.08 - 17.09
31.03 - 28.04                      17.09 - 15.10

Hjemmeside og informasjonsbrosjyre:

Generell informasjon uavhengig av diagnose og behandlingssted.  

Egenandel:

Stortinget har bestemt at voksne og ledsagere til barn betaler en egenandel / egenbetaling på kr. 118 per døgn. Dvs. kr. 3304,- for fire ukers behandlingsopphold, og kr. 2478,- for tre uker. Trekker du deg innenfor 6 uker før avreise uten legeerklæring må du betale et gebyr på kr. 750,-.

Egenandelen/egenbetalingen betales i etterkant av behandlingsreisen.

Barn og ungdom betaler ingen egenandel. Ledsagere til barn må betale egenbetaling uavhengig av om vedkommende har frikort.

Behandlingsreiser inngår i frikortordningen for egenandelstak 2. Vi rapporterer til HELFO når du har betalt fakturaen og de refunderer automatisk når egenandelstaket er nådd.
For mer informasjon se helsenorge.no eller ring: 800 43 573.

Forsikring:

Alle pasienter og ledsagere er kollektivt forsikret i Europeiske Reiseforsikring. I tillegg omfattes reisende av Norsk Pasientskadeerstatning. Ved permisjoner med overnatting må egen reiseforsikring tegnes, da den kollektive forsikringen ikke gjelder under permisjon. (Permisjonsreglementet gjelder ikke programmet for barn med kronisk lungesykdom og atopisk eksem)

Ved reiser til Spania må du i tillegg ha med gyldig europeisk helsetrygdekort. Dette kortet kan du bestille på helsenorge.no  eller ved å ringe servicetelefonen: 800 43 573.

Du må selv sjekke hva slags forsikring som kreves for eventuelle hjelpemidler f.eks. rullestol og lignende.

Spørsmål vedrørende forsikring kan rettes til Europeiske Reiseforsikring på telefon 21 49 50 00. For nærmere informasjon om reiseforsikring, se også Europeiske sine nettsider.

Medisiner + medisinliste:

Du må ta med nødvendige medisiner for hele oppholdet. Dette gjelder også medisiner du bruker ved behov samt alle typer injeksjonsmedisiner.
A/B preparater og andre sterke smertestillende medikamenter er svært vanskelig tilgjengelig i utlandet. Det er viktig at du også tar med oppdatert medisinliste som inneholder navn på medikamentet samt hvilken dose du bruker.
Du kan ved behov få hjelp til å sette injeksjoner under oppholdet. Husk alltid å transportere medisin som skal oppbevares kjølig i egen kjølebag som håndbagasje. Når du tar med reseptbelagte legemidler til utlandet, må du kunne dokumentere at de er til personlig bruk. Legeerklæring på engelsk må kunne fremvises som dokumentasjon. Snakk med apoteket hvis du er i tvil. Du finner også mer informasjon på Legemiddelverket sine nettsider.

MRSA testing etter hjemkomst

Ved kontroll på norsk sykehus (innleggelse eller poliklinikk) i løpet av de første 12 månedene etter hjemkomst fra behandlingsreise må du ta MRSA prøve (nese, hals og perineum). Skriv om dette vil du få før hjemreise. Dette skrivet finner du også her
Ved flere norske sykehus anbefales også testing (avføringsprøver) på bakterier med ESBL (Extended spectrum betalactamase) og VRE (vancomycinresistente enterokokker) før innleggelse, følg lokale retningslinjer angående dette.

Penger:

Montenegro:
Pengeenheten er Euro. Det kan brukes norske kroner og Visa-/kredittkort for uttak av penger. Noen butikker aksepterer kortbetaling.

Spania:
Pengeenheten er Euro. Visa-/Kredittkort kan brukes.

Sykemelding/sykepenger og pensjon:

I henhold til folketrygdloven § 8-4 har du rett på sykemelding for å delta på behandlingsreise. Informasjon finner du også i rundskriv §8-9 . Dette må du selv ordne hos din lege. Du må krysse for at du skal oppholde deg i utlandet og legge ved tilbudsbrevet fra oss som bekrefter dette eller få legen til å skrive en erklæring som du legger ved sykemeldingen til NAV. Sykepenger og pensjon utbetales etter samme regler som for opphold på norsk sykehus.

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for ledsager til barn:
Folketrygdloven § 9 -13 gir rett til opplæringspenger i inntil to uker for foresatte med omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Her benyttes skjema NAV 09 -11.08 (skjemaet fylles ut av innsøkende lege). Kopi av brevet fra Behandlingsreiser hvor barnet innvilges opphold i utlandet legges ved søknaden. Hvis andre enn foreldrene søker om opplæringspenger må de ha fast og regelmessig omsorg for barnet. Det er ikke nok at dere er i familie eller har et nært forhold. Les mer om opplæringspenger (naaf.no)

Utover disse to ukene vil man evt. kunne benytte seg av det økte antall stønadsdager med omsorgspenger man har som forsørger for et kronisk sykt barn, (det vil si "sykt-barn-dagene"), jf. folketrygdloven § 9 -11.

For å søke om utvidet rett til "sykt-barn-dager" benyttes skjema NAV 09 - 06.05.

Trenger forsørger flere stønadsdager utover ovennevnte må dette forhånds godkjennes av NAV lokalt etter søknad fra barnets fastlege/spesialist. Søknadsskjemaer og henvendelser stilles til ditt lokale NAV-kontor.

Transport:

Transport fra bosted til/fra nærmeste flyplass må du ordne selv. Ditt lokale helseforetak dekker standardsats på reiser under 300 km, på reiser over 300 km dekkes reiser med rutegående transport.
Ved tidlig flyavgang på utreisen/sen ankomst på hjemreisen kan overnatting på Gardermoen Airport Hotel ordnes. Ta kontakt med Egencia for booking og eventuelle spørsmål om dette. Vi gjør oppmerksom på at du må betale hele beløpet for overnatting og busstransport fra Gardermoen til hotellet. Refusjon gis i henhold til pasientreiseforskriften.
Du må sende inn utfylt reiseregningsskjema på papir til Helseforetakenes senter for pasientreiser i etterkant av reisen. Det må legges ved bekreftelse på at du har vært på behandlingsreise. Dette er kopi av faktura på egenandel, kvittering for betalt egenandel og originalkvitteringer på transport og overnatting. Skjema finner du på helsenorge eller på ditt legekontor. Dersom du har spørsmål angående refusjon, ta kontakt med Pasientreiser: tlf 05515.

For nærmere informasjon om reisen kan Egencia kontaktes på:
Telefon: 23 15 04 50
Telefaks: 23 15 04 61
E-mail: helse.me.no@egencia.com

Vaksiner:

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliovaksine. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

I tillegg anbefales disse vaksiner:

Igalo, Montenegro:
Hepatitt A vaksine (Havrix) før avreise til Igalo.

Kanariøyene, Spania:
Det er ikke nødvendig med spesiell vaksinasjon.

Uttakskriterier og Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)

Forskning på effekt av behandlingsreiser

Hensikten med denne oversikten er å gi en kortfattet oppsummering av studier på effekten av behandlingsreiser.

Kunnskapssenterets oppsummering av randomiserte kontrollerte studier

Et systematisk litteratursøk ble gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2012. De fant 17 randomiserte kontrollerte studier (RCT) som evaluerte effekt av behandlingsreiser ved ulike sykdommer. Disse var beskrevet i 20 artikler som blir presentert i følgende notat tilgjengelig på kunnskapssenteret


Studier gjennomført ved seksjon for Behandlingsreiser

Vi står bak 11 av de 20 artiklene som er presentert i Kunnskapssenterets oppsummering. Disse er gjennomført i samarbeid med ulike fagmiljø i Norge med kompetanse på aktuelle diagnosegruppe. Disse RCTene har som hovedhensikt å undersøke om man får en tilleggseffekt av å gjennomføre et behandlingsprogram i et varmt klima sammenliknet med norsk klima. I det følgende presenteres disse studiene i mer detalj, samt en rekke andre studier som også utgår fra vår seksjon.

Programmene våre i dag:

Prøvegrupper

Studier av behandlingsreise for potensielt nye diagnosegrupper benevnes "prøvegrupper". Disse studiene er initiert av helse og omsorgsdepartementet (HOD) og studienes resultater anses å danne grunnlaget for vurderingen om diagnosegruppen skal bli inkludert i behandlingsreisers program. Her presenteres studier gjennomført på deltakere med følgende diagnoser:

Nærmere orientering om behandlingsreiseordningen finner man i den offentlige utredningen (NOU 2000:2). Behandlingsreiser til utlandet - Et offentlig ansvar?  

Kontakt oss

Telefon: 90559290
mandag - fredag: kl. 09-11 og kl. 12-14 

E-post: behandlingsreiser@ous-hf.no
MERK: E-postadressen er en åpen og usikret tjeneste. Du bør derfor ikke sende sensitiv informasjon på e-post. E-post som inneholder opplysninger som for eksempel personnummer eller andre personlige forhold (for eksempel sosiale eller økonomiske forhold) vil ikke bli besvart på e-post, men du kan kontakte oss på telefon eller brev.

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for Behandlingsreiser
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Nyttige lenker

Kontakt

Telefon
90559290
mandag - fredag kl. 09-11 og kl. 12-14
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for Behandlingsreiser
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Forskningsveien 1
Besøksadresse
Forskningsveien 1(Google maps)
SINTEF-bygget, 0373, Oslo
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.