Forskning på klimabehandling for pasienter med psoriasis

Det er de senere årene gjennomført flere ulike studier med norske pasienter som har deltatt på behandlingsreise. Studiene har hatt ulikt fokus og vil bli presentert kort med linker til publiserte artikler.

Studie 1:

Den første studien ble gjennomført i perioden fra 1994 til 1996 av overlege og dermatolog Cato Mørk og professor Astrid K. Wahl ved avdeling for Helsefag ved Universitetet i Oslo. Her deltok 559 deltakere i klimabehandling i en tverrsnittstudie. Hovedfunnene var at klimabehandling hadde en moderat til stor positiv effekt på livskvalitet og at effekten på livskvalitet var relatert til alvorlighetsgrad av sykdom.

Improved quality of life among patients with psoriasis after supervised climate therapy at the Canary Islands. Mørk C, Wahl A, J Am Acad Dermatol. 2002 Aug;47(2):314-6.

Av disse deltakerne ble 286 tilfeldig utvalgt og undersøkt i forhold til livskvalitet og sykdomsgrad med 4 spørreskjema i løpet av 9 måneder i forbindelse med klimabehandling. Resultatene fra denne studien viste at det var svært god effekt på livskvalitet 2 uker etter klimabehandling men at resultatene etter 4 og 9 måneder er tilbake til utgangspunktet.

No long-term changes in psoriasis severity and quality of life following climate therapy. Wahl AK, Mørk C, Cooper BA, Padilla G., J Am Acad Dermatol. 2005 Apr;52(4):699-701.

Data fra denne studien ble også benyttet til å undersøke den nye norske versjonen av det dermatologiske livskvalitetsskjema DLQI.

The Norwegian version of the dermatology life quality index: a study of validity and reliability in psoriatics.,
Mørk C, Wahl A, Moum T., Acta Derm Venereol. 2002;82(5):347-51.

Studie 2:

I 2006 ble det gjennomført et pilotprosjekt om Immunologi og sollys hvor immunologisk status før og etter sol eksposisjon hos pasienter med psoriasis ble undersøkt. 20 pasienter deltok i undersøkelsen. Prøvetakingen ble gjort i samarbeid med Universitetet i Las Palmas. Det ble foretatt analyser av cytokiner og imuncelleanalyser. Et resultat var at klinisk bedring av psoriasis etter soleksponering innledes med en rask reduksjon i lokale og systemiske inflammasjonsmarkører. Klinisk bedring i psoriasis etter soleksponering er også assosiert med raske endringer i dermal dendritiske celler og makrofager i angrepne hud, forut for klinisk effekt. Det ble også gjennomført målinger av sollys pasientene ble utsatt for i løpet av 3 ukers klimabehandling. Disse målingene ble gjennomført i samarbeid med Statens strålevern. Resultatet viste at pasientene får doser med sollys i løpet av tre uker tilsvarende 1 – 2 års soleksponering i Norge.

Søyland E, Heier I, Rodríguez-Gallego C, Mollnes TE, Johansen FE, Holven KB, Halvorsen B, Aukrust P, Jahnsen FL, de la Rosa Carrillo D, Krogstad AL, Nenseter MS. Sun exposure induces rapid immunological changes in skin and peripheral blood in patients with psoriasis. Br J Dermatol. 2011 Feb;164(2):344-55.

Heier I, Søyland E, Krogstad AL, Rodríguez-Gallego C, Nenseter MS, Jahnsen FL., Sun exposure rapidly reduces plasmacytoid dendritic cells and inflammatory dermal dendritic cells in psoriatic skin. Br J Dermatol. 2011 Oct;165(4):792-801. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10430.x.Nilsen LT, Søyland E, Krogstad AL.

Estimated ultraviolet doses to psoriasis patients during climate therapy.
Photodermatol Photoimmunol Photomed
. 2009 Aug;25(4):202-8. doi: 10.1111/j.1600-0781.2009.00443.x.

Studie 3:

Det er også utført D- vitaminproduksjon ved soleksponering hos pasienter med psoriasis og "friske". Dette var en doktorgradsstudie i samarbeid med Universitetet i Gøteborg. To studier er gjennomført som viser stor økning av D- vitaminproduksjon i løpet av tre ukers behandlingsopphold på Gran Canaria.

Osmancevic A1, Landin-Wilhelmsen K, Larkö O, Krogstad AL, Vitamin D status in psoriasis patients during different treatments with phototherapy. J Photochem Photobiol B. 2010 Nov 3;101(2):117-23. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2010.05.008. Epub 2010 May 26.

Osmancevic A1, Nilsen LT, Landin-Wilhelmsen K, Søyland E, Abusdal Torjesen P, Hagve TA, Nenseter MS, Krogstad AL, Effect of climate therapy at Gran Canaria on vitamin D production, blood glucose and lipids in patients with psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009 Oct;23(10):1133-40. doi: 10.1111/j.1468-3083.2009.03245

Studie 4:

Hvor mye psoriasis har pasienter med psoriasisartritt? Dette var et samarbeid med overlege Karin Øien Forseth og overlege Anne-Lene Krogstad ved Seksjon for behandlingsreiser og forsker Stephan Piechnik, John Radcliff Hospital, Oxford. Studien viser at pasienter med psoriasisartritt som søker artrittprogrammet på behandlingsreiser generelt har lite psoriasis utslett – ca 2-4 % av kroppsoverflaten.

Piechnik SK1, Forseth KØ, Krogstad AL. Semi-quantitative assessment of the distribution of skin lesions in patients with psoriasis and psoriasis arthritis. Skin Res Technol. 2009 Nov;15(4):451-8. doi: 10.1111/j.1600-0846.2009.00389.x.

Studie 5:

I 2009/10 ble en studie gjennomført med 254 norske pasienter på klimabehandling på Valle Marina  i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Denne undersøkelsen het "Helsefremmende kompetanse og psoriasis" og hadde hovedfokus på kunnskap. Her ble blant annet et nytt kunnskapsskjema om psoriasis testet for første gang og et viktig funn var at pasientene fikk økt kunnskap om psoriasis etter oppholdet, og at dette kunnskapsnivået ble opprettholdt også etter 6 måneder. Det ble også påvist positive endringer i opplevelse av sykdommen etter oppholdet på Valle Marina. En av artiklene har hovedfokus på økning i "Sence of coherence" (opplevelse av sammenheng) etter klimabehandling og en annen fant en positiv endring i self- management etter klimabehandling.

Følgende artikler er publisert på grunnlag av funn fra denne studien:

1: Wahl AK, Robinson HS, Langeland E, Larsen MH, Krogstad AL, Moum T. Clinical characteristics associated with illness perception in psoriasis. Acta Derm Venereol. 2014 May 6;94(3):271-5.  doi: 10.2340/00015555-1673     

2: Wahl AK, Moum T, Robinson HS, Langeland E, Larsen MH, Krogstad AL. Psoriasis
Patients' Knowledge about the Disease and Treatments. Dermatol Res Pract.
2013;2013:921737. doi: 10.1155/2013/921737. Epub 2013 Jun 24. PubMed PMID

3: Langeland E, Robinson HS, Moum T, Larsen MH, Wahl AK. Mental health among people with psoriasis undergoing patient education in climate therapy. Scand J Psychol. 2013 Dec;54(6):508-14. doi: 10.1111/sjop.12073. Epub 2013 Sep 21. doi: 10.1111/sjop.12073 

4: Langeland, Eva; Robinson, Hilde Stendal; Moum, Torbjørn Åge; Larsen, Marie Hamilton; Polesie, Anne Lene Krogstad & Wahl, Astrid Klopstad (2013). Promoting sense of coherence: Salutogenesis among people with psoriasis undergoing patient education in climate therapy. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  1(11)  doi:10.1186/2050-7283-1-11

5: Wahl, Astrid Klopstad , Langeland, Eva; Larsen, Marie Hamilton; Robinson, Hilde Stendal; Osborne, Richard H  &  Krogstad, Anne Lene (2014). Positive Changes in Self-management and Disease severity following Climate Therapy in People with Psoriasis;  Acta Derm Venereol 

Studie 6:


I en randomisert kontrollert studie som inngår i et doktorgradsarbeide ved avdeling for Helsefag ved UIO ble effekten av motiverende oppfølgingssamtaler (MI) i etterkant av klimabehandling undersøkt. Hovedtema for samtalene var hudbehandling, livsstilsvalg og ønsket livsstilsendring. 169 pasienter deltok i 2011/ 2012 hvor halve gruppa fikk tilleggsoppfølging med MI  per telefon i 3 måneder etter klimabehandling på Gran Canaria.  Alle deltakere svarte på spørreskjema x 4 i løpet av studien. Resultatene viste blant annet at pasientene som fikk oppfølging hadde mindre psoriasisutslett etter både 3 og 6 måneder, bedre sykdomsforståelse etter 3 måneder og bedre kunnskap om psoriasis etter 6 måneder samt bedre self-management ferdigheter.

1: M.H. Larsen, A.L. Krogstad, E. Aas ; T. Moum and A.K. Wahl
Motivational interviewing has positive effects on psoriasis severity and self-management – A randomized controlled trial, British Journ of Derm,, 2014 Dec;171(6):1458-69. doi: 10.1111/bjd.13363.

I den helseøkonomiske analysen ble kostnader til produksjonstap årsaket av psoriasis hos pasienter som var i arbeid og helsetjenesteforbruk (dvs besøk hos fastlege, lysbehandling, sykehusopphold, dermatolog etc og kostnader til medisiner, kremer og salver) hos de som hadde fått samtaler sammenlignet med de som ikke hadde fått samtaler. Helseeffekter ble også kalkulert, målt med 2 ulike livskvalitetsmål, et generisk generelt mål (15D) og et sykdomsspesifikt (DLQI). Analyser av både kostnader og effekter i et seksmåneders perspektiv viste at motiverende samtaler genererer minst like god helseeffekt til en lavere kostnad, og at MI-tilnærmingen virker å være kostnadseffektiv i tillegg til sine positive effekter på kliniske utfall.

2: Larsen, M. H., et al.(2016).Cost-utility Analysis of Supported Self-management with Motivational Interviewing for Patients with Psoriasis. Acta Derm Venereol 96(5): 664-668. DOI: 10.2340/00015555-2331

3: Avhandling: Det er gjort en sammenskriving av funnene i studien publisert i disse to artiklene, samt en systematisk review artikkel: Limited evidence of the effects of patient education and selfmanagement interventions in psoriasis patients: A systematic review av Marie Hamilton Larsen til avhandlingen:
Larsen, M.H. (2015) Educational and self-management interventions for patients with psoriasis in the context of climate/heliotherapy.
University of Oslo, Norway. http://www.duo.uio.no/


Fant du det du lette etter?