Revmatologi

Revmatologi omfatter revmatiske sykdommer som på folkemunne ofte kalles revmatisme, revma, gikt eller giktsykdommer, men faglig deles sykdommene inn på andre måter. All revmatologi i Oslo Universitetssykehus er samlet på Rikshospitalet. Fagområdet er inndelt i Voksenrevmatologisk- og Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet.

Seksjonen ledes av Øyvind Molberg.

Les mer om Revmatologi

Revmatologi

Voksenrevmatologisk enhet

Vi tilbyr utredning og behandling av pasienter med betennelseslignende systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter, samt artrittsykdommer når det foreligger alvorlige indre organmanifestasjoner. Enheten tar i mot pasienter som er bosatt i Oslo (lokalfunksjon), helseregion Helse-Sør-Øst (regionsfunksjon) og pasienter fra andre regioner til "second opinion", fortrinnsvis via spesialister og sykehus. Seksjonen legger vekt på opplæring av pasienter og pårørende.

Voksenrevmatolgisk enhet omfatter sengepost, dagenhet og poliklinikk.

Revmatologisk sengepost

Sengeposten har 8 senger og er lokalisert sammen med Sengepost for immunologi og infeksjonssykdommer i avsnitt C4 -  2. etasje. Vi utreder og behandler pasienter med systemiske bindevevssykdommer og systemisk vaskulitt.

Hvis du skal innlegges bør du medbringe følgende:
•Oppdatert medisinliste. Doseringskort hvis du bruker Marevan
•Eventuelle faste medisiner til det første døgnet
•Eventuelle forflytningshjelpemidler (rullestol, rullator, krykker og lignende)
•Tøy/undertøy
•Innesko
•Vi har trådløst internett. Spør personalet om tilgang.

Har du vært i kontakt med helsevesen utenfor Norden?

Har du, eller den som følger deg til sykehuset, vært i kontakt med helsepersonell eller vært innlagt på sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder? Hvis ja, må du ta kontakt med din fastlege for testing for MRSA-infeksjon. Innhent så svaret før innleggelsen på sykehuset. Hvis testing hos fastlege ikke lar seg gjøre, må du ringe sykehuset og gi beskjed om det i forkant.

Telefon ekspedisjon: 23 07 05 40 

Seksjonen ledes av Anders Engebråten.

Revmatologisk poliklinikk

Poliklinikken utreder, behandler og følger opp voksne med systemiske bindevevssykdommer og systemisk vaskulitt. Henvisning skjer skriftlig, oftest via fastleger. Pasienter bosatt i Oslo prioriteres.

Revmatologisk poliklinikk på Rikshospitalet  finner du i Avsnitt D1 - 1. etasje.

Ved oppmøte ved poliklinikken bør du medbringe:
Til skranken:
• Legitimasjon
• Navn på fastlegen
• Ditt mobiltelefonnummer

Til legen:
• Oppdatert medisinliste (gjerne fra fastlegen)
• Eventuelle rapporter om dine sykdommer som vi ikke har fra før (for eksempel utskrift av nye prøver tatt via fastlegen)

Egenandel og frikort

Egenandel og frikort følger gjeldene satser, for tiden 345,-. Vi oppfordrer alle til å betale med bankkort. Har du frikort må du ta med deg dette.

Hvis du uteblir fra timen uten å ha gitt beskjed minst 24 timer i forveien, vil du bli belastet med et gebyr på 690 kr. Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel.

Dersom du må endre timeavtalen

Hvis du ikke kan komme, ber vi deg om å si i fra om dette i god tid slik at vi kan gi timen til en annen. Dette kan gjøres enten per telefon eller via minjournal.no 

Telefon pasientkoordinator: 23 07 39 02 (mandag - fredag kl 08.30-10.00 og kl 12.00-13.30)

Hvis du er pasient og trenger medisinske råd om din sykdom, kan du kontakte revmatologisk sykepleier på telefon 23 07 27 74 (mandag-fredag kl 9.00-10.30 og kl 12.30-14.00)

Revmatologisk dagenhet

Dagenheten utreder og behandler pasienter med systemiske bindevevssykdommer og systemiske vaskulitter, men som ikke trenger innleggelse gjennom hele døgnet. Dagenheten har ikke overnattingsplasser og stenger kl 16.30. Ved lang reisevei kan overnatting på sykehotellet avtales.

Medisinsk Dagenhet på Rikshospitalet finner du i avsnitt C6 - 2. etasje.

Du bør medbringe
• Legitimasjon
• Navn på fastlegen
• Oppdatert medisinliste. Doseringskort hvis du bruker Marevan
• Faste medisiner
• Eventuelle forflytningshjelpemidler (rullestol, rullator, krykker og lignende)
• Rapporter om dine sykdommer som vi ikke har fra før (for eksempel utskrift av nye prøver tatt via fastlegen)

Hva skjer med deg på Revmatologisk dagenhet
• Du blir mottatt av helsesekretær, sykepleier og lege
• Verdisaker kan låses inn. Spør personalet
• Ofte er undersøkelser planlagt på forhånd
• Personalet viser deg vei til undersøkelsene
• Ventetider på de ulike undersøkelser i løpet av dagen må påregnes. Ikke alt følger et tidsskjema. Ta gjerne med lesestoff. Hvis du vil vente utenfor enheten må du avtale med personalet slik at du ikke går glipp av planlagte undersøkelser
• Vi har hvilestoler og enkelte sykesenger
• Sykehuset har trådløst internett. Spør personalet

Telefon skranke : 23 07 20 60 /pasientkoordinator: 23 07 23 03 telefontid 08.30 - 14.00

Barne og ungdomsrevmatologisk enhet

Barnerevmatologisk enhet har spisskompetanse på artrittsykdom, systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt med debut i barne- og ungdomsalder. Enheten behandler barn- og ungdom til og med 18 års alder. Enheten drifter Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR)

Revmatologi barn poliklinikk er lokalisert med Barnemedisinsk poliklinikk i avsnitt E1 - 1. etasje. 

Telefonnummer pasientkoordinator: 23 07 45 00

Barn- og ungdom med revmatologisk sykdom er innlagt på Barnepost 1 - Avsnitt E2 - 2. etasje.

Telefon: 23 07 27 24 - Telefontid mandag - fredag 09.00-15.00


Nasjonal kompetansetjeneste for barne og undomsrevmatologi (NAKBUR)

Nasjonal Kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) har et nasjonalt ansvar for at brukere og tverrfaglig helsepersonell på alle nivåer i helsetjenesten har tilgang til kvalitetssikret, oppdatert, forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av barneleddgikt, autoimmune bindevevssykdommer og andre sjeldne barnerevmatologiske tilstander (0-18 år).

Les mer her: NAKBUR

Henvisninger til revmatologi

Henvisningen til Revmatologisk seksjon kan være kort, men må inneholde nok informasjon til at pasienten får riktig prioritering.
Pasienter med begrunnet mistanke om systemisk bindevevssykdom eller systemisk vaskulitt prioriteres.
Oslo er vårt primærområde. Aktuelle pasienter fra andre kommuner kan mottas etter avtale med lokalt sykehus eller spesialist.
Fritt sykehusvalg gjelder sykehusavdelinger "på samme nivå" og ikke direkte til region- / universitetssykehus-avdeling.
Voksne med artritt, spondylopatier, artrose henvises til Diakonhjemmets sykehus i henhold til funksjonsfordeling.
Henvisning av barn eller ungdom 18 år eller yngre med revmatisk sykdom, sendes til Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet i vår avdeling.
Hypermobilitetssyndrom, Marfans sykdom og Ehlers-Danlos syndrom henvises Fysikalsk Medisinsk avdeling OUS, Ullevål. 

For å gi riktig prioritering, ber vi om at henvisningsskrivet inneholder nødvendig informasjon:
• Diagnose (tekst og helst ICPC eller ICD-10 koder)
• Aktuell problemstilling
• Tidligere sykdommer
• Aktuelle symptomer og debuttidspunkt
• Kliniske funn
• Medikamenter (alle)/intoleranse/allergier
• Aktuelle svarrapporter (laboratoriet, radiologiske, andre)
• Kontaktinformasjon om pasienten (mobiltelefonnummer?)
• Behov for tolk?

Funksjonsfordeling med diakonhjemmet sykehus

Pasienter med artritt, spondylopatier, artrose og relaterte tilstander utredes og behandles ved Diakonhjemmet sykehus.

Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister

Registeret er basert på frivillig deltakelse og brukes til forskning og kvalitetssikring i arbeidet med systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter.
For hver pasient som bidrar med sine helseopplysninger og prøvemateriale til revmatologisk forskning og kvalitetssikringsstudier, vil forskere og klinikere få et bedre grunnlag for å forstå sykdommen din. Større forståelse vil bidra til at vi får bedre muligheter til å forebygge og behandle alvorlig revmatisk sykdom i fremtiden. Din deltakelse er derfor svært betydningsfull.

Mer informasjon om registeret kan du finne her: Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister.

Hjemmesiden til registeret er:

nosvar.no

Hvordan kan jeg delta?

Når du blir innkalt til undersøkelse og prøvetaking, får du informasjonsskrivet tilsendt sammen med innkallingen eller tildelt ved konsultasjonen dersom sykdommen din faller inn under de sykdommer vi registrerer, og at du ikke har samtykket allerede. Du kan lese igjennom skrivet hjemme eller når du kommer på sykehuset. Når du kommer til sykehuset, får du mer informasjon om hva deltakelse vil innebære. Du kan også spørre dersom det er noe du lurer på. Dersom du ønsker å delta, underskriver du samtykkeskrivet.

Det vi ønsker å registrere om deg

Vi ønsker å registrere informasjon om den revmatologiske tilstanden som allerede foreligger i sykejournalen din. Samtykket innebærer at vi får bruke prøvemateriale som er tatt i forbindelse med diagnostikk og behandling, og at vi får lov til å ta ekstra blodprøver. Forskningsprøver vil bli oppbevart i spesielle frysere på Oslo Universitetssykehus. Vi vet til enhver tid hvor alle prøvene befinner seg og hvor mye som er igjen av prøvematerialet. 

Reservasjonsrett.

Du eier selv dine helseopplysninger og ditt biologiske materiale
Du kan når som helst trekke ditt samtykke til forskning tilbake uten at det vil ha betydning for den øvrige oppfølgingen og behandlingen din.
Om du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til deltakelse, kan du kontakte registerkoordinator Torhild Garen Tlf. +47 2307 73901

Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, vil forskning på ditt biologiske materiale og dine helseopplysninger opphøre. Du kan kreve materialet ditt destrueres, og at dine helseopplysninger slettes eller utleveres innen 30 dager. Det vil da ikke bli forsket mer på prøvematerialet fra de diagnostiske undersøkelsene.

Dersom ditt biologiske materiale eller opplysninger er anonymisert, eller allerede har inngått i utførte analyser, gjelder ikke retten til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering.

Tilgang til opplysninger og blodprøver

Biologisk materiale lagres i Forskningsbiobank for Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonsmedisin. Opplysninger om den enkelte deltaker i registeret og det biologiske materiale kan kun brukes til revmatologisk forskning. Bruk av prøvemateriale til diagnostikk og behandling kommer alltid i første rekke. Når prøvemateriale og opplysninger utleveres til forskere, vil det alltid være avidentifisert. Det vil si at navn og fødselsnummer er erstattet av en kode, slik at utenforstående ikke kan finne ut hvem den enkelte er. Dersom det likevel skulle bli nødvendig å kontakte deltakere fordi det gjøres funn i dine prøver som kan ha betydning for din sykdom og helse, vil prosjektleder kunne finne ut hvem du er.

Før et forskningsprosjekt kan starte må de ha godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Når denne godkjenningen er innhentet, kan det søkes om tilgang til data i NOSVAR. Det kan bli aktuelt for forskere å sende noen av helseopplysningene og deler av prøvematerialet til utlandet. Dette kan være nødvendig fordi sykdommen er så sjelden at flere land må samarbeide om nok pasienter til en forskningsstudie, eller det skal gjøres analyser som man ikke kan få utført i Norge. Når analysene er ferdige, vil det biologiske materialet som er igjen enten bli sendt tilbake til Norge, eller det vil bli destruert. Den enkeltes prøvemateriale og helseopplysninger vil aldri bli brukt i andre prosjekter eller til andre formål i utlandet.

Register for Medisinsk Utprøvende Behandling (MEDUB)


For pasienter med systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitt skal register for Medisinsk Utprøvende Behandling (MEDUB) bedre sikkerheten når de bruker legemidler utenfor godkjent indikasjon.

Mer informasjon om registeret kan du finne her:

Register for Medisinsk Utprøvende Behandling (MEDUB)

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord 02770
Fra utland: +47 915 02770
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Seksjon for Revmatologi
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Rikshospitalet
Besøksadresse
Sognsvannsveien 20(Kart)
0372 Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70 , 23 07 00 00

Internbuss mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se www.trafikanten.no eller ring 177.

Praktisk informasjon

Aktuelt om koronavirus til pasienter og pårørende

Apotek

​Apotek på Rikshospitalet

Du finner sykehusapoteket  i vestibylen like ved hovedinngangen

Åpningstidene for publikumsavdelingen er
mandag-fredag kl 08.00-17.00.

Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider.
Konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-rikshospitalet

Tlf: 23 07 34 00

Fax: 23 07 34 10

Barne- og ungdomsaktiviteter

​Barne- og ungdomsaktiviteter på Rikshospitalet

Dette er noe av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet:

 • Natursti
 • Lekeplass og ballnett
 • Spill
 • Ungdomsrom
  Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken (E2.1001).
 • Monday ungdomssklubb
 • Onsdagsklubben
 • Pasientbibliotek
  Biblioteket ligger i 1.etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken.
 • Trimrom
  Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.
 • Lekerom
  Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.
 • TV/dvd-utlån
  Det er TV på alle rom. Mange barneposter har Playstation og dvd-maskiner som lånes ut. Dette kan også lånes på Pasientbiblioteket.
 • Musikkterapi
  Sykehuset har to musikkterapeuter. De har felles musikkstunder i D-avsnittet av Glassgaten på mandager fra kl. 13.30 - 14.00, og på Barneklinikken i 3. etasje hver tirsdag fra kl. 11.15 -12.00. Det er også musikk i Barneklinikkens vestibyle hver torsdag fra kl. 14.30 - 15.30.
 • Sykehusklovner
  Sykehuset har egne sykehusklovner. Hver tirsdag og onsdag får vi besøk av sykehusklovnene.

Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.

Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

Besøk og permisjon

​Besøk og permisjon

Les mer om besøksregulering og smitteforebygging

 • Unngå besøk fra 08.00 - 15.30, da utredning og behandling
  foregår.
 • Besøkstider finner du på en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Bibliotek

​Pasientbibliotek på Rikshospitalet

Deichmanske bibliotek har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.

Du finner biblioteket i Rikshospitalets 1. etasje, mellom Barneklinikken og Glassgata - like ved kafèen.

Hvem kan låne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hva kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill.
I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider

Mandag: 10 - 18
Tirsdag:  10 - 16
Onsdag: 10 - 18
Torsdag: 10 - 18
Fredag:  10 - 16
Lørdag:  10 – 15   (NB! Stengt lørdager i juni, juli og august)

Kontakt
Telefon: 23 07 46 40
Epost:    deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Blomster og gaver

Blomster og gaver på Rikshospitalet

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.

 

 

Butikk i nærheten

​Dagligvarebutikk nært Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, 3 trikkestopp unna Rikshospitalet/Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker - blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

​Frisør på Rikshospitalet

Rikshospitalet har dame- og herrefrisør i korridoren mellom Kvinne- og barneklinikken og hovedinngangen. Frisørbesøk på avdelingen kan ordnes.

Salong Aqua åpningstider: 9-17
Tlf. 23 07 46 90

Det formidles også bestilling av parykk.

Hotell

​Hotell på Rikshospitalet

Gaustad hotell er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.  

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkelt og dobbelt, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC og hårføner, kjøleskap, telefon for utgående samtaler, internettilgang og TV. Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Kontakt resepsjon
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadresse: gaustad.hotell@medirest.no

Booking/reservasjon
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadressen til resepsjonen er: gaustad.booking@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Internett

​Internett på Rikshospitalet

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende.

Kafe, kantine og kiosk

​Kafè, kantine og kiosk på Rikshospitalet

På Rikshospitalet kan pasienter, pårørende og andre besøkende få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider):

Kiosken i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Kaféen i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Automatkantina (bak resepsjonen)
Myntautomater med diverse mat, drikke og snacks. Åpent hele døgnet.

Personalkantina (bak resepsjonen)
Mandag-fredag 07:00-17:30 (kun ansatte og pasienter/pårørende med rekvisisjon)
Lørdag-søndag 10:00-17:00 (åpent for alle)

Restauranten på Gaustad hotell
Frokost 07:00-09:30
Lunsj 11:45-13:30
Middag 16:30-18:30
Kveldsmat 19:00-20:00
Tlf 23 25 24 00

Restauranten er åpen også mellom hovedmåltidene, og da er det mulig å få kjøpt drikke og diverse småretter.

Kart over Rikshospitalet

​Kart over Rikshospitalet

Se kart i pdf

Se kart i Google Maps

Medisinliste

Pasienter bør ha med oppdatert medisinliste ved innleggelse.

Minibank

​Minibank på Rikshospitalet

Minibank finnes ved poliklinikk for prøvetaking ved hovedresepsjonen, i bygg B1.

Nyttige ting pasienten bør ha med seg ved innleggelse

Ta med gode sko, behagelige klær,  toalettmappe og hjelpemidler

Parfyme og allergier

​Det frarådes å anvende parfyme på sykehus. Sterke lukter medfører alvorlig ubehag hos mange og allergiske reaksjoner hos noen. Ikke bruk parfyme når du skal på sykehus, hverken som pasient eller besøkende.

Parkering

Parkering på Rikshospitalet 

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

Adkomsttorget

På torget foran hovedinngangen er det forbudt å parkere, men kortest mulig stans for av- og påstigning er tillatt. Ikke kjør inn på torget hvis du ikke har spesielt behov for det, da det kan være dårlig fremkommelighet. Plassen benyttes hovedsakelig til utrykningskjøretøy, til varelevering og som holdeplass for Helsebussekspressen samt av/påstigning.

Korttidsgarasje

Under adkomsttorget er det en garasje med parkeringsplasser beregnet for kortest mulig parkering. Maksimal tillatt parkeringstid er to timer, til en høyere takst enn ellers i sykehuset.
I denne garasjen finnes det også 15 plasser for forflytningshemmede, med maksimalt tillatt parkeringstid fire timer. Forflytningshemmede kan parkere uten avgift, så lenge den maksimalt tillatt parkeringstiden overholdes.

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. EasyPark-kode: 3006

Pasienthotellet

Det finnes reserverte plasser for forflytningshemmede utenfor Pasienthotellet. Andre gjester ved hotellet henvises om å bruke parkeringshuset.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1-P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00 – 22.00 mandag til fredag og 08.00 – 22.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man legge ut for parkering og få pengene tilbake fra pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller Easypark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 
1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
2. Reserver et beløp.
3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling ved mobiltelefon

Parkeringen startes og stoppes med EasyPark-appen. Du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe.

Benytter du EasyPark-appen, kan det påløpe betalingsgebyr (avhengig av hvilken avtale du inngått).

Priser for parkering fra 1.januar 2020

Parkeringstid kan kjøpes for 42 kroner per time (maksimal kostnad 268 kroner per døgn) på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukeskort selges for 910 kroner på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene. Hovedparkeringen har Easypark-kode: 3012

Korttidsgarasjen: 68 kroner per time, maks to timer. EasyPark-kode: 3000

Avgiftstid: Alle dager og hele døgnet.

 

Kontakt

Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no
Tlf: 23027000

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via følgende web-adresse: https://ous.parkerings.info/ eller per brev til:


Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Mrk Kontrollsanksjon - Parkering

 

 

 

Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260
Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen

Se kart over  Rikshospitalet

 

 

 

 

 

Postkasse

​Postkasse på Rikshospitalet

Postkasse finnes ved hovedinngangen, bygg B1.

Røyking

Røyking på Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking må kun skje i røykeskuret ved nedgangen til korttidsparkeringen.  

Sykehusskole

​Sykehusskolen på Rikshospitalet

Sykehusskolen på Rikshospitalet finner du på Barneklinikken E1.

Sykehusskolen har egne lærere og egne rom på sykehuset. Det kan være godt å komme ut av sykehusavdelingen og tenke på noe av det du vanligvis gjør. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.  

Sykehusskolen er annerledes enn skolen din hjemme. Her er det ikke klasser. På Rikshospitalet betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

På sykehusskolen får du en egen kontaktlærer som har ansvaret for å følge deg opp. Hun/han tar kontakt med skolen din for å finne ut hva de andre jobber med, og hva som kan være gode læringsmål for deg mens du er pasient.

Åpningstider:
Mandag: 09.30 - 12.30
Tirsdag - torsdag: 09.30 - 12.30 og 13.30 - 15.30
Fredag: 9.30 - 12.30 og 13.30-15.00

Skolen holder åpent høst- og vinterferie.

Sykehusvert

​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.


Sykehusvertens oppgaver:
•Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
•Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
•Informere om andre tilbud ved sykehuset


Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 
Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Aker?

Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.
Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med May Hemstad på tlfnr 480 27 736 eller e-post: sykehusvert@ous-hf.no

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Tro og livssyn

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn

Verdisaker

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer/seksjon-for-revmatologi/nasjonal-kompetansetjeneste-for-barne-og-ungdomsrevmatologi-nakburNasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR)

Fant du det du lette etter?