Hvem, hva, hvor?

Her finner du kontaktinformasjon og informasjon om pasientorganisasjonen for lever- og nyretransplanterte.

​Telefonliste

Hvis du ringer fra telefon på Gaustad hotell slår du bare de fem siste sifrene i telefonnummeret til avdelinger ved Rikshospitalet.

Sted Telefonnummer
Sentralbord Rikshospitalet 02770
Avdeling for transplantasjonsmedisin:
• Sengepost nyre-gastro medisin
• Sengepost transplantasjon (kirurgen)

Medisinsk poliklinikk, nyre og nyre/ pankreas
• Poliklinikken (mandag – fredag, dagtid)
• Observasjonsenheten
(mandag – fredag, 07.30-19.00)

Seksjon for poliklinikk og dagbehandling, lever
• Dagenheten (mandag – fredag, dagtid) 
23 07 06 60
23 07 05 00
23 07 46 80
23 07 3926

23 07 20 67


Kardiologisk avdeling
• Transplantasjonssykepleiers kontor/dagenheten
(Telefontid mandag - fredag kl. 12-13, utenom telefontid kan beskjed legges igjen på telefonsvarer) 23 07 06 40
23 07 07 73/
23 07 07 74
Lungeavdelingen
• Telefonsvarer på transplantasjonssykepleiers kontor
      (mandag – fredag kl. 08.30 – 15.00)
• Dagenheten 23 07 06 71
23 07 38 8223 07 20 60

Medisinsk poliklinikk, hjerte/lunge 23 07 23 60
Fysioterapikontoret 23 07 17 45/46
Gaustad hotell, pasienthotellet 23 07 70 00

Aktuelle avdelinger

Avdeling for Transplantasjonsmedisin


Sengepost transplantasjon

Ligger i avsnitt C3, 4.etasje.

De fleste pasientene her har fått ny nyre og/eller pankreas, lever eller øycelletransplantasjon. Årlig utføres det rundt 450 transplantasjoner ved avdelingen.
Cirka 300 nyretransplantasjoner.
Etter en nyretransplantasjon reiser man som regel til pasienthotellet eller hjem etter en til to uker.
Cirka 15-20 single pankreastransplantasjoner og 15-20 nyre- pankreastransplantasjoner.
Etter en pankreastransplantasjon trenger man ofte noe lenger tid i avdelingen, og kan evt. bli overflyttet til sengepost nyre – gastromedisin før man reiser til pasienthotellet eller hjem.
Cirka 100 levertransplantasjoner. Levertransplanterte blir overflyttet til sengepost nyre - gastromedisin etter cirka to uker, og reiser hjem derfra.
Cirka 2-8 øycelletransplantasjoner.

Etter en øycelletransplantasjon overflyttes man til sengepost nyre –gastromedisin etter ett døgn. Derfra reiser man til pasienthotellet eller hjem etter 5-10 dager og følges videre opp ved poliklinikken i ca 3 uker.

Alle som har gjennomgått en transplantasjon får opplæring i forhold til å ha fått et nytt organ før de reiser.
Etter transplantasjon med nyre og/eller pankreas går de fleste til kontroll ved seksjon for poliklinikk og dagbehandling på Rikshospitalet til det er gått 2-3 måneder etter transplantasjonen.

Omlag 30 % av nyretransplanterte får nyre fra levende giver. Giver (donor) er som regel innlagt ved avdelingen i 5-7 dager, og reiser så hjem. Noen blir med til pasienthotellet når den som har fått nyre reiser dit.

Sengepost nyre – gastromedisin

Ligger i avsnitt C2, 2.etasje.

På sengepost nyre - gastromedisin vurderes og behandles pasienter med fordøyelses-, nyre- og endokrinologiske sykdommer. Mange av pasientene som er innlagt på denne sengeposten har fått transplantert en ny lever, øyceller, nyre og/eller pankreas. Pasienter som av ulike årsaker fortsatt trenger opphold på sykehus etter at de er ferdigbehandlet på kirurgisk avdeling, overflyttes hit. Pasienter som ikke kan bo på pasienthotellet er på denne sengeposten i minst fire uker etter transplantasjonen før de overflyttes til lokalsykehus.

Posten har 25 sengeplasser som er fordelt på de ulike seksjonene. Pasienter som er transplantert med pankreas eller øyceller får nyrespesialister som behandlende leger, og pasientene som er levertransplanterte får gastroenterologer (leverleger) som behandlende leger.  Alle som er transplantert med lever har et opphold på denne avdelingen før hjemreise. Du vil få tildelt en pasientansvarlig sykepleier, og det er hun/han som får hovedansvar for oppfølging av sykepleien.

Ved eventuelt senere behov for medisinsk behandling ved Rikshospitalet er innleggelse på denne posten aktuelt.

Dialysen

Ligger i avsnitt C2, 2.etasje

Avdelingen ligger vegg i vegg med sengepost nyre - gastromedisin. Her utføres dialyse på avdelingens faste pasienter, og på pasienter som kommer til Rikshospitalet for annen behandling.

Seksjon for poliklinikk og dagbehandling

Ligger i D2, 1.etg. Inngangen er ved den blå skulpturen i glassgaten.

Seksjon for poliklinikk og dagbehandling består av en poliklinikk og en enhet for dagbehandling som heter observasjonsenheten.

Åpningstid, mandag til fredag
Poliklinikken kl.07.30 til kl.16.00.
Observasjonsenheten kl.07.30 til kl.19.00.

Kontroller i poliklinikken
Alle som har fått ny nyre og/ eller pankreas får tett oppfølging de første månedene etter transplantasjonen.

Om morgenen på kontrolldagene skal det tas blodprøver på prøvetakingsenheten ved hovedinngangen i 1. etasje, mellom kl 07.30 og 08.00. Den første dagen du kommer som ny pasient i poliklinikken ønsker vi at du møter i ekspedisjonen kl 08.00 for samtale med sykepleier. Vi ønsker å ha en velkomstsamtale og gi informasjon om rutinene i poliklinikken. Ved senere kontroller møter du opp kl 10.00 i ekspedisjonen på poliklinikken for å få tidspunkt til konsultasjon hos lege eller sykepleier senere samme dag.

Den første måneden er kontrollene hyppige, ca. tre ganger i uken. Når det er medisinsk forsvarlig blir kontrollene sjeldnere, og legen avtaler med deg hvor ofte du skal komme.

Behov for hjelp
I den første tiden etter overflytting fra sengepost til poliklinikken vil den medisinske tilstanden og behovet for behandling og hjelp være forskjellig fra pasient til pasient.

De fleste har fortsatt sting i operasjonssåret. Stingene tas vanligvis etter 3 uker, dersom ikke annet er avtalt. Noen vil fortsatt ha forskjellig typer kateter som skal stelles.
 
I tiden du følges opp på poliklinikken vil du få tre samtaler med fokus på informasjonen i ”veien videre”. Har du behov for informasjon, undervisning eller assistanse i forhold til medisiner utover dette er det viktig at du gir beskjed. Noen vil synes det er godt å ha helsepersonell å snakke med om det man erfarer etter transplantasjonen. Leger og sykepleiere i poliklinikken er til stede for å støtte deg; bruk oss!

Dersom din nye nyre fungerer fint og allmenntilstanden er god, vil kontrollene gå raskt og dagene kan ellers brukes etter ditt ønske.

Observasjonsenheten
Oppstår det avstøtning, infeksjon eller andre problemer vil det være aktuelt å følge din tilstand daglig. Det vil da være nyrespesialist knyttet til observasjonsenheten som følger opp. Nyresykepleier er tilgjengelig alle dager fra 07.30 til kl. 19.00.
Oppstår det problemer utenom kontrolldager, er vi alltid behjelpelige med å formidle kontakt med nyrespesialist.
I observasjonsenheten finnes bårer og utstyr for behandling og overvåking. Nøl ikke med å ta kontakt hvis du føler deg dårlig.

Sosialmedisinsk avdeling

Ligger i avsnitt B1, 2.etasje.

Sosionomene på Rikshospitalet kan hjelpe deg og dine pårørende med å finne løsninger på problemer som oppstår som følge av din sykdom. De har kunnskap om dine trygderettigheter, hjelpeapparatet for øvrig og samarbeider med ditt lokalmiljø.
Avdelingen kan formidle kontakt, eller du kan gjøre det selv direkte.

Prestekontoret

Ligger i glassgaten like ved sykehuskirken.

Når du blir innlagt på sykehus kan det dukke opp tanker og følelser du har behov for å snakke med noen om. Sykehusprestene er gode samtalepartnere, det er du selv som bestemmer hva samtalen skal handle om. Alle prestene har tid til å lytte og lang erfaring med å møte mennesker i krise og sorg. Prestene står også til tjeneste med forbønn og kirkelige handlinger, de er tilgjengelige hele døgnet - også for pårørende.

Avdelingen kan formidle kontakt, eller du kan gjøre det selv direkte ved prestekontorene i glassgaten.

Sykehuskirken i glassgaten er åpen hele døgnet.

Fysioterapiavdelingen
Treningssalen ligger i avsnitt D7, 3 etasje. Trening i treningssalen skjer med følge av fysioterapeut. Du får kontakt med fysioterapeutene på sengepostene og/eller hvis du trener i en gruppe.

Enhet for klinisk ernæring

Ligger i avsnitt C2, 1. etasje (i glassgaten).

Hvis du har behov for kostveiledning kan personalet på sengepost eller poliklinikk kontakte klinisk ernæringsfysiolog.

Avdeling for medisinsk biokjemi –blodprøvetaking

Ligger i 1.etg rett overfor hovedinngangen

Åpningstider: mandag – torsdag 7.30 - 15.30, fredag 7.30 – 15.00.

Blodprøver og urinprøver for polikliniske pasienter leveres til sengepost nyre – gastromedisin i helgene kl 09.00. I høytider gjøres det egne avtaler.

Sykehusapoteket

Ligger i glassgaten ved hovedinngangen, rett bak kiosken

Ved sykehusapoteket kan du hente ut legemidler på resept etter at du er utskrevet.
Sykehusapoteket lagerfører alle legemidler som transplanterte benytter, og er godt kjent med legemidler som krever spesielle godkjenninger.
Du kan ikke forvente at alle lokalapotek lagerfører alle legemidlene du har behov for, selv om alle apotek kan skaffe det du trenger i løpet av en dag eller to. Vi anbefaler at du leverer resepten ved sykehusapoteket dagen før du skrives ut. Da kan legemidlene hentes neste dag. Alternativt kan resepten leveres for å bli hentet senere samme dag. Dette avtaler du med apotekpersonalet. Sykehusapoteket kan oppbevare reseptene for deg mens du er på sykehotellet. På sykehusapoteket kan du også kjøpe urinflaske/ målebeger, termometer og dosetter. Har du spørsmål om legemidler kan farmasøytene hjelpe deg.

Åpningstider:
Mandag- fredag: 09.00- 17.00
Lørdag og søndag: stengt

Lærings-
og mestringssenteret

Ligger ved pasientbiblioteket i korridoren mellom kafeen og kvinne- barnsenteret. Avsnitt D0, 1090.
Lærings- og mestringssenteret har et bredt utvalg av brosjyrer, opplysninger om pasient- organisasjoner og om ulike kurs og opplæringsaktiviteter ved andre lærings- og mestringsentere rundt om i landet. Har også PC med tilgang til internet.

Åpningstider:
Mandag – fredag 09.00 - 15.00

 

Observasjonsenheten ligger nå sammen med medisinsk poliklinikk

LMS

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er en møteplass for helsepersonell, erfarne brukere (likepersoner), pasienter og deres pårørende. LMS arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer. LMS har som mål at brukerne skal få utvidet innsikt i egen situasjon og bli styrket i sin mestring av hverdagen som transplantert. Likeledes er det et mål at pårørende skal få informasjon for å kunne støtte pasienten best mulig, og bli trygge i pårørende-rollen.

LMS arrangerer jevnlig kurs for transplanterte i samarbeid med LNT (Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte) og aktuelle avdelinger ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Kurs for nyre- og/eller pankreastransplanterte:
Kurset går over 5 dager à 2 timer. De fleste deltagerne er tilknyttet pasienthotellet og medisinsk poliklinikk. Temaene er vanligvis:

• Immundempende medisiner – virkning og bivirkninger, ved lege
• Mestring – å leve best mulig i hverdagen, ved rådgiver fra LMS

• Kost og ernæring, ved klinisk ernæringsfysiolog
• Rettigheter og hjelpeapparatet, ved sosionom
• Informasjon om pasientorganisasjonen LNT ved foreningen
• Generisk bytte ved farmasøyt
• Hud og hudforandringer ved hudsykepleier
• Fysisk aktivitet og trening ved fysioterapeut


Kurs for levertransplanterte:
Kursene arrangeres over 2 kursdager à 6-7 timer. Temaene er vanligvis:

• Sykdom, behandling og oppfølging, informasjon fra lege
• Mestring – å leve best mulig i hverdagen, ved rådgiver fra LMS
• Fysisk aktivitet og trening, ved fysioterapeut
• Kost og ernæring, ved klinisk ernæringsfysiolog
• Rettigheter og hjelpeapparat, ved sosionom
• Informasjon om LNT fra foreningen
• Hud og hudforandringer ved hudsykepleier

Det vil bli sendt skriftlig invitasjon til pasienter som er levertransplantert for minimum seks måneder siden.

På begge kursene er det alltid med en transplantert bruker/likeperson som har erfaring med å leve som transplantert. Brukeren deler sine erfaringer med deltagerne.

Det vil være oppdaterte kurstilbud både på nyremedisinsk poliklinikk, Gaustad hotell, sengepost transplantasjon, medisinsk sengepost gastro/nyre og på lærings- og mestringssenteret.

Informasjon finnes også på internett:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt/aktiviteter
 
Mer informasjon om kurset for nyre- og eller pancreastransplanterte:
Kontakt sykepleiere på nyremedisinsk poliklinikk eller Lærings- og mestringssenteret,
tlf.: 23 07 08 20, evt. mail til:
Lmskkt@ous-hf.no

Mer informasjon om kurset for levertransplanterte:
Kontakt Lærings- og mestringssenteret på tlf: 23 07 08 20 evt. mail til Lmskkt@ous-hf.no

Sykehusapoteket

LNT

LNT ble stiftet i 1981 og er en idealistisk organisasjon som arbeider for å ivareta nyresyke og transplantertes interesser samt bidra til forebygging av organsvikt. LNT skal gi informasjon og drive rådgivning overfor pasienter og deres pårørende, samt holde kontakt med og samarbeide med fagpersonell tilknyttet pasientgruppene. LNT skal ivareta pasientmedlemmenes generelle interesser overfor myndighetene.

Aktiviteter (som f.eks. turer, møter, sosialt samvær) foregår i regi av fylkeslagene. Pr. februar 2015 har LNT fylkeslag i alle fylker unntatt Sogn og Fjordane.
LNTs Barne- og ungdomsgruppe (LNTBU) arrangerer ungdomssamlinger og en årlig barne- og familieleir. LNTBU har egen gruppe på Facebook.

LNT har cirka 3000 medlemmer, både pasientmedlemmer og støttemedlemmer. De fleste pasientmedlemmene er nyresyke/nyretransplanterte, men også lever- og pankreastransplanterte er medlemmer i LNT. 

Likepersonsarbeid
En viktig del av LNTs virksomhet er likepersonsarbeid. En likeperson har selv kjent på kroppen hva det vil si å være syk eller pårørende. Alle LNTs likepersoner har taushetsplikt. Besøkstjenesten: nyretransplanterte, donorer eller pårørende til nyresyke/transplanterte. Går på besøk til dialyseavdelinger / nyremedisinske avdelinger. Kontaktpersoner: leverkontakter (levertransplanterte), familiekontakter (er / har vært foreldre til nyresyke/transplanterte barn 0-15 år), kontaktpersoner med PD-kompetanse (har erfaring med peritoneldialyse (PD). Pr. februar 2015 har LNT også en kontaktperson som er pankreastransplantert. Noen av kontaktpersonene er også med i besøkstjenesten.

Har du behov for noen å snakke med? I medlemsbladet og på LNTs hjemmeside (under fanen Noen å snakke med) finner du telefonnummer/e-postadresser til kontaktpersonene samt lederne i de ulike fylkenes besøkstjeneste.

Medlemsblad og brosjyrer
LNTs medlemsblad, LNT-nytt, utkommer fire ganger i året og sendes til medlemmer og dialyseavdelinger. Det inneholder informasjon/artikler om temaer/saker som er relevant for medlemmene. LNT har også


flere informasjonshefter som sendes ut på forespørsel. Oversikt finnes i LNT-nytt og på LNTs hjemmeside, hvor brosjyrene kan lastes ned.

Transplantertes idrettsforening (TiF), er en idrettsforening for transplanterte. Den har egen gruppe på Facebook.

LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte:
Besøksadr.: Grenseveien 99, 3. etasje, Oslo
Postadr.:  Postboks 6727 Etterstad,
  0609 OSLO
Tlf.:  23 05 45 50
E-post:  post@LNT.no
Internett: www.LNT.no
LNT er også på Facebook

Gaustad hotell

Når du skal skrives ut fra sengeposten og bostedsadressen din ikke er i Oslo-området, vil du bli skrevet ut til pasienthotellet. Dette gjelder om du er transplantert med nyre, pankreas, øycelle eller hjerte, og du er frisk nok til å flytte over til hotellet. De fleste transplanterte pasienter bor også på hotellet ved senere kontroller.

Sykehotellet ligger vis-à-vis Rikshospitalet.
Det er i første rekke et tilbud til pasienter, som henvises via sykehuset (personnummer må oppgis ved ankomst på hotellet). Henvisningen dekker rom, frokost, lunsj, middag og evt. kveldsmat etter medisinsk vurdering. Hotellet er beregnet på selvhjulpne pasienter som er til poliklinisk- og/ eller dagbehandling ved Rikshospitalet.
Det er ikke helsepersonell på hotellet, og de har ingen opplysninger om din sykdom. Resepsjonen er døgnbemannet. Alle rom har nødsignalanlegg (ved sengen og på badet) som går direkte til resepsjonen.

Du kan gjerne ha med pårørende på hotellet, men dette dekkes ikke av Rikshospitalet. Ønsker pårørende å bo sammen med deg på rommet er prisen 430 kr per natt, inkludert frokost (2018). Hotellet må da ha beskjed senest ankomstdagen. Ønsker pårørende eget rom koster det 995 kr, inkludert frokost (2018).

Ankomstdag: Innsjekking er etter kl. 15.00. Dersom du kommer etter kl 18.00 må hotellet få beskjed, ellers kan du miste reservasjonen.

Avreisedag: Utsjekking er kl. 12.00.

Fasiliteter: Alle rom har bad med dusj/ WC, kjøleskap, hårføner og TV. Telefon for utgående samtaler og internettilgang er betalingstjenester. 

Hotellet har 8 rom som er tilpasset rullestolbrukere. Bruker du noen form for hjelpemidler, medisiner, hygieneartikler og lignende må du selv ta dette med deg.

Dersom du får reise på permisjon, må du beregne å pakke ut av rommet på hotellet.
Det er stor pågang på ledige rom.

Restaurant: Restauranten i 1. etasje serverer frokost-, lunsj- og middagsbùffet og enkel kveldsmat. Alle gjester som har pensjon får et personlig gjestebevis som må medbringes til alle måltider. Ved behov for spesiell diett må avdelingen skrive det på henvisningen. Gi gjerne beskjed ved ankomst slik at du kan få snakke med kokken om din diett.


Annet:
• Baderomsvekt finner du på handikaptoalettet ved resepsjonen.
• I 3. etasje er det et trimrom, og et lite oppholdsrom med TV, DVD og noen barneleker.
• Vaskerom finner du i første etasje. Her kan du vaske og stryke ditt private tøy.

• Sykehusets parkeringshus kan benyttes mot avgift.
• Post og beskjeder finner du i 1. etasje ved heisen.

Fant du det du lette etter?