HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Nye behandlingsmetoder for levermetastaser

Levertransplantasjon eller cellegift gitt rett i leveren sammenliknet med standard cellegift alene for pasienter med tarmkreft med spredning til lever.


 

Illustrasjon fra Shutterstock.

​Tekst: Kristoffer Lassen, prosjektleder, Gastrokirurgisk avdeling, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Shutterstock og OUS.

Kreft i tykk og endetarm er den nest hyppigste kreftformen i Norge og forekomsten er økende. Omtrent halvparten av pasientene får spredning til leveren, som er hovedårsak til kreftrelatert død.

Ved seksjon for lever og pankreaskirurgi (HPB kirurgi) på Rikshospitalet har vi flere intervensjonsstudier for denne pasientgruppen. Her tar vi for oss en av studiene ved seksjonen som er finansiert av Helse Sørøst.

bilde av logo 

Excalibur 1- og 2-studiene er for pasienter med spredningssvulst (metastaser) i lever fra tykk- og endetarmskreft hvor kirurgi enten ikke er teknisk mulig eller ikke tilrådelig på grunn av mengde sykdom i lever og dårlig respons på cellegift.

Bilde av Kristoffer Lassen

Kristoffer Lassen.

Levermetastaser kan behandles med kirurgi (reseksjon), eller varmedestruksjon (thermoablasjon).

Hos noen få kan også transplantasjon av leveren være aktuelt. De fleste pasienter med metastaser til lever vil få cellegift. Cellegift kan redusere størrelsen på metastasene, men i hovedsak er kirurgi, ablasjonsbehandling eller transplantasjon eneste kurative mulighet.

Hos noen pasienter vil det ikke være teknisk mulig å operere vekk metastasene i lever. Og hos andre vil mangel på sykdomskontroll (biologisk inoperabel) medføre at operasjon ikke vil øke overlevelsen. I disse tilfellene er livsforlengende cellegift eneste anbefalte behandling i dag.

To eksperimentelle behandlinger

Ved Oslo universitetssykehus er det tidligere vist øket overlevelse etter lever-transplantasjon hos noen nøye utvalgte pasienter med mye spredning i lever.

Bilde fra operasjon

Dr. Røsok og Dr. Koerkamp opererer inn pumpe. Foto: OUS.

For pasienter med mye metastaser i lever som er enten teknisk eller biologisk inoperable ønsker vi å studere effekten av to eksperimentelle behandlinger:

HAI (Hepatic Artery Infusion; cellegift gitt rett i leveren) eller levertransplantasjon, sammenliknet med den etablerte standardbehandlingen som er cellegift alene.

Vi vil i studien se om overlevelsen kan forbedres ved å tilby levertransplantasjon eller HAI i tillegg til den konvensjonelle cellegiftbehandlingen. Begge de eksperimentelle behandlingene er ressurskrevende og har iboende ulemper.

Transplantasjon krever tilgang til donororgan, og HAI krever at det opereres inn et kateter og en pumpe for å gi en spesiell type cellegift (Floxuridine) som brytes fullstendig ned i leveren og dermed kan gis i høy konsentrasjon. Denne studien er randomisert, det betyr at det trekkes lodd mellom de tre alternativene (Excalibur I).

For noen pasienter trekkes det kun lodd mellom standard behandling og HAI (Excalibur II). Alle pasienter i Norge som oppfyller inklusjonskriteriene kan henvises til vår seksjon for vurdering om deltakelse i studien.

Ønsker du å vite mer om studien?

Nettsiden til studien: www.excaliburstudy.com

Her kan du lese mer om klinisk studie: "Levertransplantasjon eller cellegift gitt rett i leveren sammenliknet med standard cellegift alene for pasienter med tarmkreft med spredning til lever," ved Oslo universitetssykehus.

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!


 

Fant du det du lette etter?