HELSENORGE

Gentest kan gi bedre pasientsikkerhet ved kreftbehandling

Det europeiske legemiddelverket EMA har nylig gitt anbefaling om å forhåndsteste pasienter som skal starte behandling med kreftlegemidler av typen fluoropyrimidiner. Testen av det aktuelle genet DPYD har allerede vært tilgjengelig ved Ous, Rikshospitalet i noen år, og den har blitt forbedret med bredere dekning av genvarianter i 2020. «Vi ser økende bruk av gentesten etter at myndighetene gav sine anbefalinger», sier Silja Skogstad Tuv som er overlege ved Avdeling for farmakologi.

Dihydropyrimidindehydrogenase (DPD) er et enzym som bryter ned fluoropyrimidiner, en legemiddelgruppe som brukes i behandling av en rekker kreftformer. Alvorlig behandlingsrelatert toksisitet er vanlig ved slik behandling, og 30-60 % av pasientene som opplever dette har redusert aktivitet i DPD-enzymet. En DPYD gentest før oppstart av behandling kan avdekke flere ulike varianter som er knyttet til redusert eller manglende enzymaktivitet. Analysen utføres på Rikshospitalet som et samarbeid mellom Avdeling for medisinsk biokjemi og Avdeling for farmakologi.

I 2020 publiserte det europeiske legemiddelverket (European Medicines Agency) anbefalinger om at kreftpasienter som skal behandles med fluoropyrimidiner skal undersøkes for mangel på enzymet DPD. For pasienten kan den påviste genotypen bli avgjørende for videre behandling. Dersom det blir påvist fullstendig manglende enzymaktivitet i DPD, er behandling med fluoropyrimidiner kontraindisert. Ved redusert enzymaktivitet anbefales redusert startdose.

I dag er det Oslo universitetssykehus og UNN Tromsø som utfører denne gentesten i Norge, men de andre universitetssykehusene er også i ferd med å etablere den.  Anja Camilla Svarstad, molekylærbiolog ved Avdeling ved farmakologi, har jobbet med å videreutvikle og validere gentesten i laboratoriet. «Det er bra at slike nyttige gentester blir gjort bredt tilgjengelig», sier hun.

Kristin Nordal og Silja Skogstad Tuv, overleger ved Avdeling for farmakologi, jobber i det daglige med tolkning og rådgivning i relasjon til DPYD og andre farmakogenetiske tester. De har nylig skrevet en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening om DPYD: https://tidsskriftet.no/2020/10/debatt/genotyping-kan-gi-faerre-bivirkninger-ved-kreftbehandling

Informasjon på avdelingens hjemmeside: https://anx.no/dpyd/