HELSENORGE

Legemiddelområdet er inne i store endringer internasjonalt

Det er den nye lederen av legemiddelkomiteen ved OUS opptatt av.  

Øyvind - web-4.jpg

Ny leder på plass: – God tverrfaglig dialog innad i OUS, men også på tvers av sykehusene, vil bidra til best mulig overblikk over status, behov og utfordringsbilde på legemiddelområdet for å innrette vårt fokus fremover på en hensiktsmessig måte til beste for pasientbehandlingen, sier han. Foto: Laila Bruun.

Legemiddelområdet er i inne i store endringer internasjonalt, både i forhold til utvikling av nye behandlingsstrategier, og også i forhold til hvordan introduksjonsløpene for ny legemiddelbehandling blir organisert. Det har blant annet vært særlig fokus på å etablere systemer for hvordan merverdien av ny medikamentell behandling blir evaluert og dokumentert, både nasjonalt og internasjonalt gjennom metodevurderinger.

Øyvind Melien tiltrådte stillingen som ny leder 1.oktober. Han har overtatt stillingen etter Per Wiik Johansen som gikk av med pensjon i november.

– Jeg har stor interesse for legemiddelfeltet og ønsker å bidra til videreutvikling av dette i spesialisthelsetjenesten, sier han, og fortsetter:

– Legemidler er en viktig innsatsfaktor for pasientbehandlingen og det er viktig at man har god kontroll på sikkerhet, effekt og kostnader. I tillegg erfarer jeg at legemiddelmangel har blitt et stort problem de siste årene. Nasjonalt senter for legemiddelmangel og –beredskap som nå er en del av seksjonen, er en viktig bidragsyter for å minimere problemene med legemiddelmangler i spesialisthelsetjenesten.

Fokus på tverrfaglig dialog
Melien er utdannet lege og biolog, er spesialist i klinisk farmakologi og har doktorgrad i basal farmakologi. Han har over de siste ti årene primært arbeidet med etablering og videreutvikling av systemet «Nye metoder» for spesialisthelsetjenesten som sekretariatsleder lokalisert i Helsedirektoratet og i Helse Sør-Øst RHF. De siste to år har han vært avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet og arbeidet med metodevurderinger, også innen medisinsk teknologi-feltet.

Tidligere har Melien blant annet vært leder av legemiddelkomiteen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet og leder av Regionalt legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF. Han poengterer at det er viktig at OUS nå fortsetter å tilrettelegge for god tverrfaglig dialog innad, men også på tvers av sykehusene.

– Dette sikrer at vi får et best mulig overblikk over status, behov og utfordringsbilde på legemiddelområdet for å innrette vårt fokus fremover på en hensiktsmessig måte til beste for pasientbehandlingen, sier han.

Melien er engasjert i internasjonalt samarbeid blant annet som styreleder for Clinical Research Initiative for Global Health for å styrke multisentrisk klinisk forskning internasjonalt, norsk delegat til OECDs ekspertgruppe for medisinsk utstyr og legemidler, og deltaker i flere EU-prosjekter relatert til legemidler.

– Jeg har mange hjertesaker og mye jeg brenner for. Jeg ser det er viktig at vi samarbeider på tvers internt i OUS, med de andre sykehusene og over landegrensene for å utveksle kompetanse og erfaring. Betydningen av dette får vi ikke minst vist gjennom håndtering av legemiddelmangler.

Viktig bidragsyter for avdelingen
Avdelingsleder for farmakologi Berit Muan er glad for at Melien er en del av avdelingen.

– Jeg er svært tilfreds med å ha fått ansatt Melien for å lede det viktige arbeidet ved Seksjon legemiddelkomite og -sikkerhet ved OUS. Legemiddelsikkerhet er en viktig forutsetning for god pasientbehandling, og omfatter både kostnadseffektiv legemiddelbruk, sikker legemiddelforsyning og trygg legemiddelhåndtering.

Muan forteller at alle disse områdene er i rivende utvikling, noe som innebærer både nye muligheter og nye utfordringer.

– OUS har både regionale og nasjonale roller i dette arbeidet. Med Meliens omfattende kompetanse, erfaring og nettverk, er jeg sikker på at dette viktige feltet blir ivaretatt og videreutviklet på best mulig måte, avslutter hun.