To viktige KLM-prosjekter for pandemien

Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) planlegger nå to prosjekt som kan få stor betydning for videre håndtering av pandemien. - Disse prosjektene viser hvor viktig det er at forskjellige fagmiljø og forskere jobber sammen for å løse viktige utfordringer for samfunnet, sier John Torgils Vaage, Avdelingsleder for immunologi og transfusjonsmedisin.

IMM nyhetssak.jpg

Forsker Fridtjof Lund-Johansen forteller NRK hvordan OUS nå vil lage egen test for å slå fast hvem som har hatt Coronaviruset (Foto: John Torgils Vaage)

Prosjektene involverer et tett samarbeid mellom fagmiljøer ved Avdeling for mikrobiologi og Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, samt andre fagmiljø på sykehuset og eksterne samarbeidspartnere:


 1. Produksjon av plasma fra friske individer/blodgivere som har gjennomgått Covid-19-infeksjon: Disse kan danne antistoffer som kan virke beskyttende og brukes til å behandle pasienter med kritisk sykdom, samt beskytte utsatte pasientgrupper og personellgrupper som kan være eksponert for smitte. Det settes nå opp en afereseenhet for plasmadonasjon og det planlegges i første omgang med rekruttering av blodgivere med bekreftet eller mistenkt gjennomgått korona-infeksjon. Disse vil bli testet for beskyttende antistoffer før de donerer plasma. Antistoffinnholdet vil bli testet og kvalitetssikret før de gis til pasienter. Dette prosjektet vil være del av et nasjonalt prosjekt etter initiativ fra Helsedirektoratet.


2. Det planlegges for en storskala testing for immunitet mot koronainfeksjon i befolkningen: Det er viktig å bringe klarhet i hvor stor andel av befolkningen som har immunitet og derved kan anses som beskyttet. Dersom denne andelen blir tilstrekkelig stor, vil ikke virus kunne spres like lett, dette bidrar til å beskytte de som ikke tidligere har hatt sykdommen (såkalt flokkimmunitet). Dette er meget viktig med tanke på tilpassing av generelle risikovurderende tiltak i samfunnet, og et samarbeid med Folkehelseinstituttet vil stå sentralt her. Dette prosjektet forutsetter utvikling av en egenutviklet testmetode som kan skaleres opp, og forskere er allerede i gang med dette prosjektet. Det forutsetter også en opprusting av funksjoner i tilknytning til felles prøvemottak for mikrobiologi og immunologi og transfusjonsmedisin, samt sterk involvering av seksjon for medisinsk immunologi for håndtering av prøvelogistikk, IKT og svarfunksjonalitet. Det er viktig at man kan gi ut et svar til rekvirenter samt individer som vil delta i studien. Helse Sør-Øst har sagt at de vil vurdere å støtte dette prosjektet slik at det kan komme raskt opp og stå. Man kan delta ved å fylle ut spørreskjemaet på www.koronastudien.no, som har utviklet en elegant løsning for samtykkeskjema til forskning og som dessuten gir oss viktig informasjon om smittesituasjonen til den enkelte.