Urinstiks helautomatiseres ved MBK, Rikshospitalet

Enhet for prøvetaking ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, starter opp med helautomatisert analysering av urinstiks f.o.m. 25. september 2019. 

Helautomatisert analysering av urinstiks blir nå utført ved Enhet for prøvetaking (kl 08-15:30, hverdager). Ved helautomatisering av urinstiks oppnås en standardisering av analysesvar, samtidig som analysetiden blir redusert til fem minutter på laboratoriet. Benyttes rørposten, kan prøvesvar fra urinprøve/urinstiks foreligge i DIPS ca. 15-20 minutter etter at prøven er sendt fra sengepost. Vi minner samtidig om at for å tolke resultater fra en urinstiks-undersøkelse korrekt må prøvetakingen være gjort i henhold til anbefalinger. I motsatt fall bør prøvetakingsmetoden oppgis! Send morgenprøver til laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking. Urin har kort holdbarhet. Pasientveiledning til urinprøvetaking finner du her: Kvinner og Menn

Prøvevolum til laboratoriet: 10 mL morgenurin, midtstråleprøve.

Metode: en standardisert mengde urin avsettes på hvert felt på urinstiksen, og avleses vha fotometri (for spesifikk vekt: refraktometri). Kapasiteten er på opptil 276 prøver i timen.

Repertoar: parametrene som måles er de samme som ved manuell urinstiks. I tillegg kan albumin/kreatinin-ratio estimeres. Alle resultater er semikvantitative.

Tolkning: mellom helautomatisert metode og manuell urinstiks er det noen små ulikheter ved inndeling av arbitrære kategorier. For mer informasjon om dette, se eHåndboken: Urinstiks, tolkning her.