AMG i nye OUS

AMG i nye OUS

OUS planlegger nye sykehusbygg. Stortinget har vedtatt at det skal bygges nye bygg på Radiumhospitalet, Aker og Rikshospitalet, mens Ullevål sykehus skal legges ned. Byggingen på Radiumhospitalet er allerede i gang, og det planlegges nå for fullt for nye bygg på Rikshospitalet og Aker. Byggingen er planlagt å skje i to faser. I de opprinnelige planene var det lagt opp til at et nytt laboratoriebygg først skulle bygges i fase 2. Dette ville sannsynligvis ha medført at AMGs laboratorievirksomhet ville ha blitt på Ullevål helt til 2035 når det nye bygget skulle stå ferdig. I høst har det skjedd ting som ser ut til å endre disse planene.

Livsvitenskapsbygget

Som mange vil ha fått med seg, pågår det byggearbeider i Gaustadbekkdalen – området på innsiden av Ringveien, på andre siden av veien for parkeringshuset ved Rikshospitalet, like ved siden av Domus Athletica. Det er Universitetet i Oslo som er i ferd med å bygge nytt Livsvitenskapsbygg. Dette prestisjeprosjektet for UiO er tenkt å samle forskningsmiljøer fra ulike disipliner innen livsvitenskapene og legge til rette for verdensledende tverrfaglig forskning.

Byggestarten for UiO har vært problematisk. Det viste seg at det er leirgrunn der bygget skal stå og dette har ført til at grunnarbeidene har blitt langt dyrere enn det som opprinnelig var planlagt. UiO fikk derfor kniven på strupen – enten kutte kostnader, eller finne en samarbeidspartner som kan være med å dekke byggekostnadene. Heldigvis for oss valgte UiO det siste. Det var i høst flere møter mellom folk i ledelsen ved UiO og OUS for å se om det kunne være aktuelt for OUS å flytte deler av sin aktivitet inn i bygget. Etter intens møteaktivitet i høst har en plan utkrystallisert seg: OUS, ved Klinikk for laboratoriemedisin, kan overta en del av bygget og bruke det til diagnostisk aktivitet og forskningsaktiviteter. Tegningen under viser hvilke arealer det er snakk om at KLM kan overta og størrelsen på disse.

AMG i nye OUS

 

Regjeringen støtter planene

For OUS og KLM er dette en gledelig utvikling. KLM har lenge sett et behov for å samle laboratoriefagene fysisk. En samlokalisering vil gjøre det mulig å legge til rette for sambruk av utstyr og kompetanseoverføring på tvers av avdelingene i klinikken på en mye bedre måte enn det som er tilfellet i dagens løsning med geografisk spredte avdelinger. At KLM i tillegg plasseres i et bygg hvor landets ledende forskningsmiljøer innen Livsvitenskap holder til, er selvsagt heller ingen ulempe. Heldigvis for oss har UiOs og OUS’ planer blitt godt mottatt i Regjeringen hvor både Kunnskapsministeren og Helse- og omsorgsministeren har gått ut og sagt at de støtter planene. Det som gjenstår nå er at Helse Sør-Øst vedtar planene i sitt neste styremøte, noe de fleste som forstår seg på slikt tror at vil skje. Hvis dette blir en realitet, vil det kunne bety at AMG og andre avdelinger i KLM vil kunne flytte inn i et flunkende nytt laboratoriebygg i Gaustadbekkdalen i 2026, nesten ti år tidligere enn opprinnelig planlagt.

AMG i nye OUS

I forbindelse med planene om «nye OUS» har KLM utarbeidet et driftskonsept som beskriver hvordan man planlegger å organisere laboratorietjenester i det nye sykehuset. Planene går ut på at klinikken vil samle tidskritiske analyser i 3 kjernelaboratorier som har 24/7 drift ved henholdsvis Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker. Øvrige analyser, som ikke er like tidskritiske, vil bli samlet i et laboratoriebygg, som med de nye planene vil utgjøres av Livsvitenskapsbygget. AMG har per i dag ikke analyser som krever 24/7 drift, noe som innebærer at vår laboratorievirksomhet naturlig vil falle inn under det som er tenkt plassert i Livsvitenskapsbygget.

Hva med AMGs kliniske aktiviteter?

AMGs kliniske aktiviteter skjer i dag i Forskningsveien. Avdelingsledelsen og mange av de ansatte har lenge hatt et ønske om å få samlet avdelingen. Det vil styrke fagmiljøet og gjøre det lettere for leger i avdelingen å veksle mellom å jobbe med pasienter og laboratoriediagnostikk. Avdelingsledelsen ønsker derfor i utgangspunktet å samle alle AMGs ansatte i Livsvitenskapsbygget hvis dette lar seg gjøre. Vi hadde i begynnelsen av desember et møte med tillitsvalgte og verneombud i avdelingen og opplevde at et stort flertall av disse stilte seg bak avdelingsledelsens prioriteringer. Så langt har vi vurdert AMGs behov isolert. Vi må være forberedt på at målbildet vil kunne justeres når vi sammen med resten av klinikken skal vurdere hvordan AMG best kan samvirke med andre avdelinger i KLM. Videre vil egenskaper ved bygget, som vi i dag ikke kjenner detaljene til, kunne spille inn.

Vær forberedt på endringer!

Å bygge nye sykehusbygg for det som er Norges største sykehus er et kjempeprosjekt. Det eneste vi kan vite med sikkerhet i denne fasen av prosjektet er at det vil skje endringer og justeringer av planer underveis. Det er det viktig at vi er forberedt på slik at vi kan tilpasse oss endringer raskt og fortløpende jobbe for at vi finner gode løsninger for AMG i nye OUS som sikrer at vi fortsatt kan gi våre pasienter den beste utredning og behandling.

Hva skjer videre nå?

Prosessen som har konkludert med at vi nå planlegger for at store deler av KLMs virksomhet skal inn i Livsvitenskapsbygget har skjedd svært raskt. Det er derfor ennå ikke helt klart hvordan prosessen videre vil skje. Det som er klart er at KLM fram mot mai 2021 må finne ut hvilke aktiviteter som skal flytte inn i Livsvitenskapsbygget og hvilke som skal plasseres i de ulike kjernelaboratoriene. I mai 2021 må klinikken ha ferdig en rapport som blant annet beskriver hvem som skal flytte til Livsvitenskapsbygget. Denne rapporten vil danne grunnlag for en lånesøknad for finansiering av byggingen av OUS’ deler av bygget. Selv om det fortsatt er mye som ikke er bestemt om denne prosessen er det helt klart at ansattrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud vil bli involvert i prosessen. Vi går spennende tider i møte!

Fant du det du lette etter?