Nasjonalt referanselaboratorium for cytomegalovirus

Nasjonalt referanselaboratorium for cytomegalovirus (CMV) har ansvar for å utføre, utvikle og validere diagnostiske metoder vedrørende cytomegalovirus-infeksjoner. Videre tilbys råd, informasjon og tilbakemeldinger vedrørende CMV-diagnostikk, rutiner og anbefalinger.

​Analysene utføres ved Avdeling for mikrobiologi

Rikshospitalet, Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, tlf: 23 07 10 99 / 23 07 11 01

Kontaktpersoner

Leder: Overlege Grete Birkeland Kro, tlf: 23 07 11 58, gbirke@ous-hf.no
Overlege Ellen Holter, tlf: 23 07 11 57, eholter@ous-hf.no
Enhetsleder: Tone Berge, tlf: 23 07 11 63, tberge@ous-hf.no

Våre hovedoppgaver er

  • Være oppdatert når det gjelder metodeutvikling for påvisning av CMV DNA, antistoffer og T-celleimmunitet mot CMV og resistensbestemmelse av CMV mot antivirale midler.
  • Bistå landets mikrobiologiske avdelinger med materiale og råd i forbindelse med validering av CMV metoder.
  • Gjennomføre studier som kan belyse den kliniske betydning av de ulike diagnostiske metoder.
  • Utføre CMV-relatert forskning som belyser patogenesen ved CMV-infeksjoner og klinisk forskning som belyser sykdomsutvikling og effekten av ulike behandlingsalternativer.

Oversikt over analyser som utføres

CMV-antistoffpåvisning

CMV-IgG og IgM-antistoffer påvises ved standard metoder. Metoder for CMV-IgG aviditetsundersøkelse er validert. En slik undersøkelse kan brukes til estimering av tidspunkt for CMV-smitte. Det kan være aktuelt ved mistanke om smitte med CMV i svangerskapet.

CMV-påvisning

Påvisning av CMV-DNA ved PCR: CMV-DNA påvises kvantitativt i flytende materialer. I biopsier og autopsimaterialer påvises CMV-DNA bare kvalitativt (påvist/ikke påvist).
Påvisning av CMV ved dyrkning i cellekultur utføres etter avtale.

Resistensbestemmelse av CMV

Genotypisk bestemmelse av resistens mot ganciclovir/valganciclovir, foscavir og cidofovir utføres direkte i prøvematerialet.

T-celleimmunitet

Aktiviteten til CMV-spesifikke CD8+ -T-celler måles ved CMV-IGRA-test. Slik undersøkelse kan være aktuell før oppstart av immunosuppresiv terapi og ved behandlingssvikt ved alvorlig CMV-infeksjon der en ikke finner genotypiske resistensmarkører.

Reagens- og stammeforsyning

Vi er behjelpelige med CMV-stammer til forskning.
Vi setter også sammen et panel av pasientprøver når laboratorier skal validere metoder for påvisning av CMV-DNA eller antistoffer.

Forskning

Det nasjonale referanselaboratorium for cytomegalovirus har et nært samarbeid med ”Virusforskningsgruppen ved OUS” under ledelse av forsker Mari Kaarbø.
Det er etablert forskningsprogrammer som omfatter både klinisk forskning og basalforskning.
Den basale forskningen har nå fokus på regulering av CMV-DNA-replikasjonshastighet og epigenetisk regulering av CMV-DNA-transkripsjon i latent infiserte stamceller.
Den kliniske forskningen dekker områdene: regulering av T-celleimmunitet og inflammasjon ved CMV-infeksjon og sykdom. Videre har et viktig forskningsområde vært studier av den kliniske betydning av de ulike diagnostiske metoder og betydning av CMV-infeksjoner for sykdom og død hos immunsupprimerte pasienter.

Årsrapporter

CMV-2020
CMV-2019
CMV-2018
CMV-2017

Fant du det du lette etter?