HELSENORGE

Opprettelse av Pandemilab og status per nå

Den 3. april fikk OUS i oppdrag fra Helse Sør-Øst å etablere et eget laboratorium for diagnostikk av SARS-CoV-2 med testkapasitet på minst 10.000 analyser/døgn (senere økt til 15.000 analyser/døgn). – Vi forsto selvfølgelig at dette hastet – at oppdraget kom fredag rett før påske gjorde det ekstra utfordrende, sier Avdelingsleder ved Avdeling for mikrobiolog Fredrik Müller.

Rask omstilling: Prosjektleder Hanne Akselsen og Avdelingsleder ved Avdeling for mikrobiologi Fredrik Müller fikk raskt etablert pandemilaben i vår. - Jeg er utrolig stolt av alle som har vært involvert i prosjektet. Uten dem hadde vi ikke klart å omstille oss så rask. Nå må vi brette opp ermene, støtte og oppmuntre hverandre i tiden fremover for denne pandemien er på langt nær over, sier hun. Foto: Lars Petter Devik.

​Müller forteller at de i løpet av påskeuken hadde presentasjoner av utstyr fra de viktigste leverandørene. I løpet av noen dager ble leverandør av pipetteringsroboter valgt (2 stk. Tecan Fluent 1080 levert av Bergman Diagnostika AS). Anskaffelse av nye PCR-instrumenter (8 stk. Agilent AriaDx levert av Matriks AS) var allerede i prosess og disse ble omdirigert til Pandemilaben. Finansiering ble godkjent i løpet av under ett døgn av sykehusledelsen slik at de første bestillingene ble sendt ut på Skjærtorsdag.
– Vi fikk også satt ned en prosjektgruppe i løpet av påskeuken og var så heldige å få Hanne Akselsen fra KLM-stab som prosjektleder, sier han.

Iherdig innsats fra personellet
En annen utfordring var å finne tilgjengelig areal til å sette opp laboratoriet. I A-bygget på Rikshospitalet var det areal som akkurat var ferdigstilt for at deler av forskningsseksjonen i Avdeling for patologi skulle flytte inn. Klinikkens arealkontakt Hanne Akselsen omdisponerte dette arealet til «Pandemilab» i samarbeid med avdelingen og Klinikkleder.

Det tok tid å få levert de nødvendige instrumentene og få koblet alt opp mot laboratoriedatasystemet. både våre egne IKT-ressurser og Sykehuspartner gjort en flott jobb.

Parallelt ble det jobbet mye med optimalisering av ekstraksjonsmetoden basert på «NTNU-kulene». I utgangspunktet ga ikke metoden gode nok resultater, men etter iherdig innsats fra personellet fra Pandemilaben og fra vår Utviklingsseksjon ble metoden godkjent.

Helseministeren på besøk
Det ble besluttet at alle Coronaprøver (både til «Pandemilab» og til analysering i bygg 25 på Ullevål) skulle mottas ved Felles prøvemottak i bygg 25. Etter sortering ble prøver til Pandemilab transportert til Rikshospitalet. Müller forteller at enhetsleder Guri Mugaas fra Enhet for bakteriologi, Ullevål fikk oppgaven som driftsleder for Pandemilaben og har gjort en kjempefin jobb med ansettelser, logistikk og drift. Det samme gjelder Dora Haugenes som fikk ansvaret Coronaprøvemottak på Ullevål.

27. mai ble «Pandemilaben» høytidelig åpnet av helseminister Bent Høie sammen med adm. direktør fra HSØ Cathrine Lofthus. Imidlertid tok det ytterligere litt tid før de første prøvene kunne analyseres – den 17. juni analyserte Pandemilaben sine første 79 prøver.   – Etter en relativt rolig sommer har prøvetallet tatt seg kraftig opp de siste ukene og ligger nå på 1500-2000 prøver/døgn på hverdagene, sier Müller. Han forteller at det nå jobbes dag og kveld på hverdager og dagtid i helger. Bemanningen er økende med mål om ca. 20 ansatte. For ytterligere å øke kapasiteten jobbes det nå med å kunne poole prøver to og to.

Prosjektleder Hanne Akselsen sier at pandemilaben har ansvar for de fleste rekvirentene i Oslo kommune samt andre rekvirenter i området til Vestre viken, Sykehuset i Vestfold og Sørlandet sykehus i den grad de lokale laboratoriene ikke har kapasitet. 

 – Jeg er så imponert over alle som har bidratt inn i dette prosjektet fra prøvelogistikk, bemanningsplanlegging, IKT, prøvemottaksoppgaver, laboratoriearbeid og utsvaring. Uten den iherdige innsatsen, engasjementet og den positive innstillingen 24/7 hadde vi aldri kommet i mål med dette prosjektet. Jeg vil derfor benytte denne anledningen til å takke alle medarbeidere som har vært involvert. Akselsen forteller at hun er en stolt prosjektleder som er utrolig glad over å ha hatt fagansvarlig Lise Lima Andersen ved sin side fra oppstart. – Nå må vi fortsette å brette opp ermene, støtte og oppmuntre hverandre i tiden fremover for denne pandemien er på langt nær over.