Viktig informasjon vedrørende testing av SARS-CoV-2 (COVID-19)

Avdeling for mikrobiologi mottar mange henvendelser om Corona. Her finner du viktig informasjon vedr. testing av COVID-19.

 

Det har vært mange spørsmål rundt hvem som skal og ikke skal testes. Ideelt sett skulle vi ha testet alle som får luftveissymptomer, men dette har vi ikke mulighet til. Det er begrenset kapasitet pga. manglende tilgang på reagenser, annet nødvendig laboratorieutstyr og prøvetakingsutstyr. Dette gjelder både nasjonalt og globalt. Vi er derfor helt nødt til å prioritere slik at de viktigste prøvene faktisk blir analyserte.

Nedenfor prøver vi å besvare noen av de hyppigst stilte spørsmålene med lenker til videre informasjon.

FHI har 20.03.20 oppdatert sin informasjon om testing og diagnostikk for nytt koronavirus (coronavirus): https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

OUS brukerhåndbok i mikrobiologi oppdateres fortløpende (www.ousmik.no) med eget avsnitt om SARS-CoV-2 (COVID-19): https://ousmik.no/index.php?action=showtopic&topic=8uAAHsrP


Hva er de kliniske kriteriene for testing?

 • Pasienter som legges inn eller er innlagt med luftveisinfeksjon
 • Personer med milde symptomer bør ikke testes før symptomene har vedvart i minst 48 timer. Dette øker sensitiviteten på testen og minsker faren for falskt negative resultater.
 • Asymptomatiske personer skal ikke testes pga. stor fare for falskt negativt resultat.

 

Hvem skal testes?


Hvordan skal testen tas?

 • Send nasofarynksprøve og halsprøve i ett rør med med virus transportmedium eller flytende amies. For å spare prøvetakingsutstyr kan det brukes samme pensel i hals og nasopharynx (i den rekkefølgen)
 • Ved mangel på tynne pensler, anbefales penselprøve kun fra svelg i virus transportmedium eller flytende amies
 • Nasofarynksaspirat kan benyttes for barn på tilsvarende måte som for andre luftveisvirus
 • Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder anbefales. Minimum 200 µL
  Husk å merke prøveglass og rekvisisjon med pasient-id, prøvemateriale og datoBenytt elektronisk rekvirering der det er mulig

 

Hvordan skal COVID-19 prøver sendes?

 • Alle prøver til Covid-19 undersøkelse til Avdeling for mikrobiologi skal sendes for hånd direkte til bygg 25 på Ullevål på felles prøvemottak i 1. etg.
 • Alle som sender prøver må sørge for at de sprites og at de er forsvarlig lukket, slik at det ikke oppstår søl med materiale under transport eller ved oppakking.  Vi opplever at vi får tilsendt mange prøver til Covid-19 undersøkelse som er lekk, og dette innebærer en stor risiko for smitte for de som pakker opp og håndterer prøvene.
 • Rørpost skal som hovedregel unngås ved mistenkt COVID-19-smitte.
 • WHO anbefaler at prøver fra pasienter med påvist, eller mistenkt COVID-19-smitte, ikke sendes med rørpost men transporteres for hånd. 
 • Dette praktiseres på Rikshospitalet og Aker.

 

Kan vi prioritere «hasteprøver»?

 • Vi har stor forståelse for at noen prøver haster mer enn andre og behov for hurtige svar.
  • Vi får forespørsler om svært mange «hasteprøver» i løpet av en dag, og det er vanskelig for oss å prioritere blant disse. Det er ulike årsaker til hastegraden.
 • Det jobbes med å få på plass et system som muliggjør noe prioritering av hasteprøver. Hurtigtester er foreløpig ikke tilgjengelig, men dette vil bli anskaffet straks det er mulig.

Når er testresultatet klart?

 • Det er vanskelig å forutsi sikkert når et testresultat blir ferdig. Det er derfor viktig å sjekke vår brukerhåndbok for siste oppdateringer: www.ousmik.no
 • Testresultater frigis fortløpende og senest innen 48 timer.

   

Hvordan får du svar på testresultatet?

 • Alle svar blir fortløpende overført i DIPS og andre elektroniske systemer som kan motta svar fra oss.
 • Alle positive svar (både pasienter og ansatte) ringes ut fortløpende av vakthavende mikrobiolog inntil kl. 22 alle dager.
 • Prøvesvar og andre spørsmål rundt prøvetakning gis ikke ut per telefon til ledere ved OUS, konferer egen rutine
 • Ansatte: Det gis ikke ut noe informasjon om prøvesvar per telefon. Koronatestpoliklinikken sender en sms om negativt svar innen 48 timer etter prøvetakning. Positive svar ringes fortløpende.

Vi ber innstendig om ikke å ringe til Avd. for mikrobiologi i utrengsmål for informasjon om prøvesvar på koronatesting med mindre det er spesielle avtaler om dette.

Hva betyr et negativt svar?

 • Et negativt testresultat av symptomatisk person i karantene pga. sikker eksponering for SARS-CoV-2 har ingen betydning for varigheten av karantenen. Den som er eksponert skal fortsatt være i karantene ut inkubasjonsperioden på 14 dager siden siste mulige eksponering. Leder har anledning til å søke dispensasjon.
 • Er testen tatt tidlig i sykdomsforløpet, kan den være falsk negativ. Dette gjelder både pasienter og ansatte.
 • Har du ikke vært i nærkontakt med covid-19-syk person eller på reise utenfor Norge siste 14 dager og blir testet negativ minst 48 timer etter symptomdebut, kan du gå på jobb når du har blitt frisk etter konferering med din leder.

Andre nyttige lenker fra FHI:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-deg-som-har-symptomer-pa-akutt-luftveisinfeksjon/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/om-koronaveilederen/oppdateringer-i-koronaveilederen/