HELSENORGE

Om Avdeling for patologi

 

Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev. De fleste sykdommer gir karakteristiske forandringer i vevet, og undersøkelse av vevs- og celleprøver spiller derfor en avgjørende rolle i å bestemme hva slags sykdom pasienten lider av.

Avdeling for patologi har bred kompetanse og stiller diagnoser på vevs- og celleprøver fra inneliggende og polikliniske pasienter. En diagnose fra patologen kan avgjøre om pasienten har kreft eller ikke, og er et godt grunnlag for at pasienten skal få best mulig behandling og oppfølging av sin sykdom.

Prøvene vi behandler tas av leger  ved OUS samt fra leger ved andre sykehus og praktiserende leger. I tillegg tar patologer ved avdelingen punksjonsprøver av pasienter som selv møter fram på Cytologisk poliklinikk, dersom de har overfladiske kuler, cyster eller svulster.

Obduksjoner utføres som  avklaring av dødsårsak og medisinsk kvalitetskontroll. Avdøde bringes tidvis til avdelingen for oppbevaring inntil begravelse.

For informasjon til pårørende vises det til følgende lenker:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/den-norske-patologforening/faggrupper/obduksjon/fagstoff/informasjonsmateriale-for-parorende/https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/obduksjon-og-forskning-ved-dodsfall-hos-barn-informasjon-til-parorende/

Presisering av hvordan organene håndteres.

Noen organer, hyppigst hjerne, men av og til også hjerte, krever som oftest spesialundersøkelse etter flere ukers forbehandling i fikseringsvæske. Det vil kunne legges til rette for at separat urne kan føres tilbake til barnets grav, dersom det er ønskelig. I så tilfelle må rekvirent av obduksjon gi avdeling for patologi spesifikk beskjed om dette.

For informasjon til eksterne rekvirenter av obduksjon vises til Patologi- Laboratoriehåndboken:

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/analyseoversikten

Avdelingen har virksomhet på Radiumhospitalet / OCCI-bygget, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Avdelingen er inndelt i ni seksjoner. Hver seksjon er inndelt i enheter.

Arbeidsoperasjonene i patologiavdelingen er lite automatisert sammenlignet med de øvrige medisinske laboratoriene. Manuelt arbeid er tidkrevende og krever nøyaktighet, konsentrasjon og godt håndverk av bioingeniørene som utfører den tekniske delen av arbeidet. Dette er grunnlaget for den mikroskopiske undersøkelsen som utføres av patologer. Innen cytologi besvarer spesialutdannede bioingeniører, screenere, prøver på selvstendig grunnlag.

Avdelingen behandler om lag 115 000 prøver pr år. Prøvene kommer fra biopsier, operasjonspreparater, exfoliativ cytologi, aspirater og punksjonscytologi. Alle prøver gjennomgår en rutinebehandling, men i tillegg har vi en lang rekke spesialundersøkelser som elektronmikroskopi, flowcytometri, immunhistokjemi, immuncytokjemi, molekylærgenetiske analyser og ploidi. De fleste diagnoser som avgis er basert på morfologisk undersøkelse i mikroskop, der resultatet av en eller flere av nevnte supplerende analyser er integrert.

Avdelingen utdanner spesialister i patologi, gir undervisning til medisinstudenter, praksisopplæring til bioingeniørstudenter  samt opplæring av patologiassistenter.

Avdelingen har også en omfattende forsknings- og utredningsvirksomhet.


Avdelingen ledes av avdelingsleder Bodil Bjerkehagen.

Kontakttelefoner

Ekspedisjon Radiumhospitalet  22 78 24 01
Ekspedisjon Rikshospitalet        23 07 14 00
Ekspedisjon Ullevål sykehus      22 11 89 13
Kapell/obduksjonslokaler          22 11 89 05

Avdelingens organisasjonskart

Siden er under utarbeidelse

Rekvisisjoner til Avdeling for patologi

Rekvisisjoner og laboratoriehåndbok til Avdeling for patologi

 

Fant du det du lette etter?