HELSENORGE

Forsker på nye ekstremt potente opioider på rusmiddelmarkedet

De siste årene har det vært en kraftig økning i antall nye syntetiske opioider på det globale rusmiddelmarkedet. Disse stoffene er svært potente og medfører stor risiko for overdosedødsfall. Nå har Avdeling for rettsmedisinske fag utviklet og tatt i bruk nye metoder for å avdekke forekomst og dødsfall forårsaket av slike nye syntetiske opioider.

P1000459.jpg

Ny forskning om nye ekstremt potente opioider på rusmiddelmarkedet: Marianne Skov-Skov Bergh (til venstre) ved Seksjon for rusmiddelforskning disputerte 25.september på sitt doktorgradsarbeid om fentanyl-analoger. Seniorforskerne Åse Marit Leere Øiestad (hovedveileder) og Inger Lise Bogen (forskningsgruppeleder) har veiledet arbeidet. Foto: Lars Petter Devik.

Marianne Skov-Skov Bergh ved Seksjon for rusmiddelforskning (REFU) har gjennom sitt doktorgradsarbeid utviklet nye analytiske metoder som kan avdekke syntetiske opioider av typen fentanyl-lignende stoffer i biologiske prøver (Ref 1 og 2). Siden fentanylanalogene er så potente er brukerdosene tilsvarende lave, og det stilles derfor svært høye krav til analysemetodenes sensitivitet. 

– Bare i USA forårsaket nye syntetiske opioider - hovedsakelig fentanyl og fentanyl-lignende stoffer - mer enn 30 000 dødsfall i 2018. Det er helt nødvendig å ha oppdaterte analysemetoder og overvåke forekomsten av slike nye stoffer på det norske rusmiddelmarkedet, slik at vi kan avdekke stoffer som har bidratt til dødsfall og advare brukere dersom svært potente stoffer er i omløp, sier Bergh.

Nye analysemetoder tatt i bruk
De nye analysemetodene for fentanylanaloger er nå tatt i bruk ved rutinelaboratoriet ved Seksjon for rettstoksikologisk analytikk og i ulike forskningsprosjekter som følger rusmiddeltrender i Norge.

I avhandlingen sin har Bergh også studert hvordan fentanyler nedbrytes i kroppen og studert egenskapene til det superpotente opioidet karfentanil (Ref 3). Karfentanil er regnet som det mest potente av opioidene med en effekt 10 000 ganger sterkere enn morfin. På verdensbasis har stoffet ført til flere tusen overdosedødsfall, og en mengde mindre enn et lite saltkorn kan være nok til å gi dødelig forgiftning.

– Studien av karfentanil ble gjort i forsøksdyr i samarbeid med forskere ved amerikanske National Institute on Drug Abuse (NIDA), og viste at en liten økning i dose ga en langt høyere blodkonsentrasjon enn forventet. En slik akkumulering av stoffet i kroppen på grunn av hemmet utskillelse kan være en medvirkende faktor til at karfentanil er dødelig ved så lave doser, sier forskningsgruppeleder Inger Lise Bogen.

Et rusmiddelmarked i rask endring
Rusmiddelmarkedet har vært i rask endring de siste årene. Mens man tidligere hadde et relativt fast og oversiktlig knippe rusmidler på markedet har utviklingen eksplodert de siste 10 årene. I Europa har det blitt rapportert 615 nye stoffer på rusmiddelmarkedet siden 2010, og av disse var 57 av typen nye syntetiske opioider. Ved Avdeling for rettsmedisinske fag samarbeider rutinevirksomheten og forskningsgruppene om å utvikle nye analysemetoder og følge med på de raske endringene i rusmiddeltrendene. Seniorforsker Åse Marit Leere Øiestad beskriver dagens rusmiddelmarked som krevende for de rettstoksikologiske laboratoriene. 

– For å utføre samfunnsoppdraget vårt er det helt avgjørende at vi greier å holde tritt med endringene på rusmiddelmarkedet. Det får vi til ved å samarbeide med Kripos og tolletaten, følge med på utviklingen internasjonalt, og ved å analysere prøver som er innsamlet i rutinevirksomhet og i ulike forskningsprosjekter.

I en nylig publisert studie ble sprøytespisser innsamlet ved Oslos sprøyterom og rest-innholdet analysert for blant annet fentanylanaloger (Ref 4). Slike studier gir et godt innblikk i hvilke stoffer som selges for injeksjon på det norske markedet. - Vi er lettet over at forekomsten av fentanylanaloger har vært så mye lavere her i Norge sammenlignet med for eksempel Sverige og USA. Samtidig vet vi også hvor raskt dette kan endre seg. Innførsel av bare ett gram karfentanil tilsvarer 20 – 50 000 dødelige doser, så når slike stoffer når rusmiddelmarkedet må vi advare brukermiljøene raskt, sier Øiestad.

Fentanyl-hurtigtester for egentesting av rusmidler
Det nye rusmiddelmarkedet er også utfordrende for rusmiddelbrukerne fordi det er umulig å vite sikkert om stoffet man har kjøpt er tradisjonelle rusmidler som heroin eller kokain, eller om de er iblandet eller byttet ut med mer potente fentanylanaloger. I forskningsgruppa «Eksperimentell Rusmiddelforskning» ved Avdeling for rettsmedisinske fag undersøker de nå om urin-hurtigtester som opprinnelig ble utviklet for å avdekke fentanyl i urinprøver, også er egnet for å avdekke fentanylanaloger i «gatedop». Dette er billige og brukervennlige test-strimler som kan dyppes i injeksjonsløsning og avleses i løpet av få minutter. Utdeling av slike tester har blitt satt på vent i Norge i påvente av bedre dokumentasjon på hva testene har kapasitet til å avdekke.

– Før man kan anbefale slike hurtigtester er det viktig å vite hvilke fentanylanaloger testen kan detektere, og kjenne til testenes selektivitet og sensitivitet. Denne type kunnskap er nødvendig for å kunne vurdere nytteverdien av å tilby slike teststrimler til rusmiddelbrukere i Norge, sier Bergh.


Referanser:
Ref 1: https://journals.lww.com/drug-monitoring/Fulltext/2018/12000/Addressing_the_Fentanyl_Analogue_Epidemic_by.10.aspx
Bergh MS, Bogen IL, Wilson SR, Øiestad ÅML (2018) Addressing the Fentanyl Analogue Epidemic by Multiplex UHPLC-MS/MS Analysis of Whole Blood Ther Drug Monit, 40 (6), 738-748 DOI 10.1097/FTD.0000000000000564 
 
Ref 2: https://journals.lww.com/drug-monitoring/Fulltext/2019/08000/Distinguishing_Between_Cyclopropylfentanyl_and.13.aspx
Bergh MS, Bogen IL, Wohlfarth A, Wilson SR, Øiestad ÅML (2019) Distinguishing Between Cyclopropylfentanyl and Crotonylfentanyl by Methods Commonly Available in the Forensic Laboratory Ther Drug Monit, 41 (4), 519-527. DOI 10.1097/FTD.0000000000000617

Ref 3: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390819300450?via%3Dihub
Bergh MS, Bogen IL, Garibay N, Baumann MH (2019) Evidence for nonlinear accumulation of the ultrapotent fentanyl analog, carfentanil, after systemic administration to male rats
Neuropharmacology, 158, 107596. DOI 10.1016/j.neuropharm.2019.04.002

Ref 4: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/dta.2759
Gjerde H, Bretteville-Jensen AL, Furuhaugen H, Bache-Andreassen L, Bergh MS, Vindenes V (2020) Determination of drug residues in used syringe needles Drug Test Anal, 12 (3), 410-416. DOI 10.1002/dta.2759