HELSENORGE

Hvilke illegale rusmidler injiseres i Oslo?

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom OUS og FHI, er det nylig publisert en artikkel om sprøytebrukeres injeksjon av rusmidler. Noen av resultatene inngår også i et større prosjekt ledet EMCDDA (Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk).

Bilde av sprøyte og en pose med hvitt pulver
Foto: Shutterstock

​766 brukte sprøyter eller kanyler ble analysert for rester av rusmidler, og resultatene ble sammenlignet med selv-rapportert injeksjonsbruk.

Hovedfunn:
- 66% av sprøytene inneholdt rester av heroin og 60% rester av amfetaminer
- 30% inneholdt rester av begge stoffer
- Fentanyl ble påvist i én sprøyte
- Andre opioider, stimulanter, eller benzodiazepiner ble påvist i 6%
- Injeksjon av heroin og amfetamin ble også oftest rapportert
- Prosentandelen som rapporterte daglig/nesten daglig injeksjon av metadon, buprenorfin, og oppløste tabletter var høyere enn prosentandelen av sprøytene som inneholdt rester av slike stoffer.
- Analyse av brukte sprøyter ga et mer detaljert bilde av hva som hadde blitt injisert, inkludert relativ hyppighet, enn selvrapportert informasjon. Link til hele artikkelen om illegale rusmilder som injiseres i Oslo 

Artikkelen er publisert av Hallvard Gjerde, forsker ved seksjon for rusmiddelforskning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemeidisin (KLM), OUS.


  

Fant du det du lette etter?