HELSENORGE

LAR-behandling av gravide kan føre til svekket læring og hukommelse hos barna

Det viser ny forskning fra Avdeling for rettsmedisinske fag ved Klinikk for laboratoriemedisin.

P1067139.jpg

Nye funn: - Vår forskning viser at LAR-behandling i svangerskapet kan føre til langvarige effekter på læring og hukommelse. Det er derfor viktig at disse barna får god oppfølging gjennom hele oppveksten, sier hovedveileder Jannike Mørch Andersen. Fra venstre: Jannike Mørch Andersen og Mette Kongstorp. Foto: Lars Petter Devik.

– Dagens anbefaling om bruk av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) blant gravide kvinner med opioidavhengighet er omdiskutert. Vår studie i forsøksdyr viser at eksponering for metadon eller buprenorfin i graviditeten fører til redusert læring og hukommelse hos deres avkom. Dette gir økt bekymring for at LAR-behandling i svangerskapet kan føre til varige negative konsekvenser for barnet, sier forsker Mette Kongstorp som nylig forsvarte sitt doktorgradsarbeid.

Det er stor usikkerhet knyttet til dagens anbefaling om å tilby metadon eller buprenorfin (Subutex) til gravide opioidavhengige kvinner, og hvorvidt dette kan føre til negative konsekvenser for barnet. Det er spesielt økende bekymring forbundet med mulige effekter av disse legemidlene på fosterets hjerne, fordi man vet at kroppens eget opioidsystem spiller en viktig rolle i hjernens utvikling.

– Det er nærliggende å tenke at tilførsel av opioider som metadon eller buprenorfin i fosterlivet også kan forstyrre hjernens utvikling og føre til langvarige negative konsekvenser for barnet, sier Kongstorp.

Tverrfaglig samarbeid mellom klinikkene ved OUS
Ved Seksjon for rusmiddelforskning i Avdeling for rettsmedisinske fag har Kongstorp, hovedveileder Jannike Mørch Andersen og forskningsgruppeleder Inger Lise Bogen etablert en rottemodell for å undersøke kort- og langtidseffekter av metadon- og buprenorfinbruk i svangerskapet. Arbeidet er gjort i samarbeid med professor og barnelege Tom Stiris ved Avdeling for nyfødtmedisin ved Barne- og ungdomsklinikken, OUS.

LAR.png

Figur 1: I denne studien ble gravide rotter eksponert for metadon eller buprenorfin i svangerskapet og avkom ble testet for læring og hukommelse i voksen alder. Det ble også undersøkt nevrobiologiske endringer i hjernen til avkommene. Illustrasjon lagd med BioRender.com.

– Eksperimentell forskning slik som det er gjort her belyser en viktig problemstilling og bidrar til å fremskaffe ny informasjon, da det kan være vanskelig å studere direkte årsakssammenhenger i mennesker. Vi som arbeider med disse barna er bekymret for potensielle negative effekter på sikt, sier Stiris.

Studien viser at eksponering for både metadon og buprenorfin i fosterlivet svekker ulike former for læring og hukommelse hos unge voksne dyr (Ref 1). Det ble også funnet endringer i avkommenes hjerne som viser at opioideksponering i fosterlivet forstyrrer utviklingen og fører til langvarige forandringer som kan knyttes til atferdsendringene (Ref 2 og 3).

– Disse funnene i forsøksdyr er relevante for mennesker siden dosene som ble gitt ga blodkonsentrasjoner i de gravide rottene som er sammenlignbare med de som finnes i LAR-pasienter (Ref 4), sier Kongstorp.

Påpeker viktigheten av god oppfølging gjennom oppveksten
Det er bred enighet om at behandling med metadon eller buprenorfin er bedre for både mor og barn sammenlignet med ubehandlet heroinbruk.

– Våre funn viser imidlertid at LAR-behandling i svangerskapet kan føre til langvarige effekter på læring og hukommelse. Det er derfor viktig at barn født av mødre i LAR får god oppfølging gjennom hele oppveksten, også i ungdomstiden, sier hovedveileder Mørch Andersen og legger til:

– Denne studien støtter også de nye retningslinjene fra Helsedirektoratet som anbefaler bruk av langtidsvirkende prevensjon for kvinner i substitusjonsbehandling inntil rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd.


Referanser:
1. Kongstorp M, Bogen IL, Stiris T, Andersen JM (2020)
Prenatal exposure to methadone or buprenorphine impairs cognitive performance in young adult rats
Drug Alcohol Depend, 212, 108008
DOI 10.1016/j.drugalcdep.2020.108008, PubMed 32402939
 
2. Kongstorp M, Bogen IL, Steinsland S, Nerem E, Salih TW, Stiris T, Andersen JM (2020)
Prenatal exposure to methadone or buprenorphine alters µ-opioid receptor binding and downstream signaling in the rat brain
Int J Dev Neurosci, 80 (5), 443-453
DOI 10.1002/jdn.10043, PubMed 32484968
 
3. Fjelldal MF, Hadera MG, Kongstorp M, Austdal LPE, Šulović A, Andersen JM, Paulsen RE (2019)
Opioid receptor-mediated changes in the NMDA receptor in developing rat and chicken
Int J Dev Neurosci, 78, 19-27
DOI 10.1016/j.ijdevneu.2019.07.009, PubMed 31351113
 
4. Kongstorp M, Bogen IL, Stiris T, Andersen JM (2019)
High Accumulation of Methadone Compared with Buprenorphine in Fetal Rat Brain after Maternal Exposure
J Pharmacol Exp Ther, 371 (1), 130-137
DOI 10.1124/jpet.119.259531, PubMed 31358559