Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn

Avdeling for rettsmedisinske fag overføres 1.1.2017 fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Oslo universitetssykehus.

Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn foretar undersøkelser av barn i Sørøst-Norge på oppdrag fra politiet og rettsvesenet. Seksjonen har videre ansvar for dødsstedsundersøkelse ved plutselig og uventet barnedød.

Les mer om Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn

Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn

Avdelingens oppgaver:

  • rettsmedisinske undersøkelser av barn i Sørøst-Norge på oppdrag fra politiet og rettsvesenet
  • dødsstedsundersøkelse ved plutselig og uventet død hos barn opp til fire år
  • forskning og utvikling av metoder til bruk ved rettsmedisinske undersøkelser av barn og voksne.

Rettsmedisinske undersøkelser inkluderer sakkyndige likundersøkelser (obduksjoner), åstedsundersøkelser og deltakelse ved rekonstruksjoner, samt klinisk rettsmedisinsk undersøkelser av levende barn der politiet har mistanke om at barnet har vært utsatt for vold eller annen straffbar handling.

Avdelingen arbeider konkret med metoder som gir bedre mulighet til å avdekke og dokumentere skader, metoder som gir mer presis angivelse av dødstidspunkt, og forskning som gir økt forståelse av skademekanismer ved bilulykker, fallskader og vold mot barn og metoder som kan gi økt forståelse av dødsmekanismer.

Rettsmedisinske undersøkelser av barn


Når barn dør plutselig og uventet skal politiet iverksette etterforskning og rutinemessig rekvirere rettsmedisinsk obduksjon. Også ved andre unaturlige dødsfall hos barn, for eksempel ulykker eller uventet død under sykehusbehandling, kan det bli anmodet om rettsmedisinsk obduksjon. En slik obduksjon er omfattende og innebærer i tillegg til nøye undersøkelser av kroppens overflate og undersøkelse av alle kroppens organer også en rekke tilleggsundersøkelser som røntgenundersøkelse, toksikologiske undersøkelser og en rekke andre laboratorieundersøkelser.

Målet med undersøkelsen er å konstatere dødsårsak, og avdekke spor og medisinske funn som kan ha betydning for dødsfallet. Det er et mål at de pårørende også skal ivaretas på en god måte. Obduksjonen bør foretas så raskt som mulig etter døden. Det forsøkes å legge til rette for at pårørende som ønsker tid til å ta avskjed med det døde barnet, kan få denne tiden når barnet er undersøkt og kort tid etter at det er tilbakeført til lokalt sykehus.

Dødsstedsundersøkelse ved barnedødsfall


Det er etablert en nasjonal ordning med dødsstedsundersøkelser når barn under 4 år dør plutselig og uventet. Foreldre får tilbud om et besøk der man gjennomgår omstendighetene rundt dødsfallet. Det er et team med rettsmedisiner og utreder med politifaglig bakgrunn som utfører dødsstedsundersøkelsen. Foreldrene kan i mange tilfeller få svar på foreløpige funn ved obduksjonen fra den rettsmedisineren som har undersøkt barnet. For mer informasjon om dødsstedsundersøkelse, les mer her.

For de tilfeller hvor det er mer uklare omstendigheter rundt et dødsfall, vil ofte politiet undersøke stedet der barnet ble funnet. Dette er et ledd i politiets etterforskningsplikt. Politiet kan i slike tilfeller også be om bistand fra rettsmedisiner til å undersøke dødsstedet. Det kan i slike tilfeller videre være aktuelt å foreta en rekonstruksjon av det antatte hendelsesforløpet.

Kliniske undersøkelser av barn


Når politiet har grunn til å mistenke at et barn har blitt mishandlet, bør skadene registreres og vurderes så fort som mulig. I slike tilfeller er det aktuelt med undersøkelser hos barnelege på et av landets Barnehus eller vurdering av rettsmedisiner. Ved eldre skader kan det være aktuelt med uttalelse fra rettsmedisiner på bakgrunn av billedmateriale, journaldokumenter og politiets øvrige dokumentasjon.

Histopatologilaboratoriet / Forskningslaboratoriet


Ved alle rettsmedisinske obduksjoner blir det tatt ut små vevsbiter som viderebehandles slik at vevsprøvene kan undersøkes i mikroskop. Ingeniører ved avdelingen bearbeider vevsprøvene og fremstiller tynne snitt som farges før legene mikroskoperer dem for å påvise mulige sykelige forandringer.
Leger, forskere og ingeniører undersøker også vevsprøver og vevsvæsker fra barn for å forsøke å forstå hvorfor små barn dør plutselig og uventet. Dette arbeidet har ført til at man nå kan forklare flere av dødsfallene enn vi gjorde tidligere. Enkelte sykelige forandringer funnet hos barn som døde plutselig og uventet har gitt verdifull kunnskap som kan benyttes til å forebygge fremtidige dødsfall. Det er vårt mål å avdekke flere slike tilstander.

Det har vært en del medieoppmerksomhet omkring slik forskning. I forbindelse med obduksjonen, blir pårørende gitt mulighet til å reservere seg mot forskning. Alle forskningsprosjekter ved avdelingen er godkjent av Regional komité for forskningsetikk (REK), Riksadvokaten og Rådet for taushetsplikt og forskning, samt Personvernombud/Datatilsyn der dette er påkrevet.

Kontaktinformasjon

Telefon
23 01 30 00
E-post
Postadresse

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.