HELSENORGE

Mikrobiologi og farmakologi tildelt presisjonsmidler fra HSØ

Klinikk for laboratoriemedisin har fått tildelt 4,7 millioner kroner i presisjonsmidler fra HSØ. Klinikkleder Andreas Matussek er glad for at Avdeling for mikrobiologi og Avdeling for farmakologi ble prioritert.

Penger forskning.jpg

Foto: Shutterstock.

– Jeg gratulerer avdelingene med tildelingen fra HSØ. Dette er et viktig bidrag som vil løfte våre fagmiljøer ytterligere, men også bidra til mer kunnskap slik at vi kan gi et bedre tjenestetilbud til våre pasienter og bistå andre fagmiljøer i helseregionen, sier han.

I henhold til den nasjonale strategien for persontilpasset medisin utarbeidet av Helsedirektoratet er mikrobiologi og infeksjonsmedisin ett av tre satsningsområder. Det legges vekt på effektiv utnyttelse av genomiske data for både infeksjonsdiagnostikk og forskning. I første rekke gjelder det å utvikle gode metoder for å analysere, behandle og tolke mikrobesekvenser ved hjelp av dypsekvensering.

Avdelingsleder for mikrobiologi Fredrik Müller forteller at avdelingen som ledd i denne satsingen har fått tildelt 6 millioner kroner over to år. Midlene skal brukes til å bygge kompetanse og infrastruktur på flere områder.

– Et aktuelt felt er helgenomsekvensering for å karakterisere aktuelle mikroorganismer i prøven. Vi kommer til å kartlegge utbrudd for eksempel i forbindelse med resistente bakterier, sykdomsskapende evne og resistensforhold, sier han.

Avdelingen skal også se nærmere på fagområdet metagenomikk. Her undersøker man direkte i prøven alt genmateriale og identifiserer eventuelle mikrobe-gener som kan avsløre hvilken infeksjon pasienten lider av.

– Midlene til presisjonsmedisin fra Helse Sør-Øst gjør det mulig for oss å styrke kompetansen og å utvikle og kvalitetssikre metoder for moderne, persontilpasset infeksjonsdiagnostikk. Dette løftet og utviklingsarbeidet vil etter hvert også komme de andre mikrobiologiske fagmiljøene i Helse Sør-Øst til gode, sier han.

Optimaliserer legemiddelbehandling
Også Avdeling for farmakologi fikk tildelt midler og avdelingsleder Berit Muan er både glad og stolt. 

– Fagområdene farmakogenetikk og farmakometri fikk tildelt 1,7 millioner kroner. Tildelingen vil vi bruke til å videreutvikle kompetanse og nye tjenester for å understøtte optimal legemiddelbehandlingen til den enkelte pasient.

Hun forklarer at i farmakogenetikk undersøkes hvordan ulik genetisk profil påvirker responsen på legemidler. De tildelte midlene vil brukes til å videreutvikle en løsning for digital tolkning og rapportering av farmakogenetikk, slik at bruk og tolkning av legemiddelgenetisk testing blir standardisert og tilrettelagt for behandlende lege. Avdelingen håper også å kunne gjennomføre prosjekter som kan gi ny kunnskap om sammenheng mellom genetisk profil og legemiddelrespons. Kunnskapen kan på sikt komme til nytte ved ulike terapiområder og for ulike pasientgrupper.

Prinsippet i farmakometri er å bruke matematiske og statistiske modeller på ulike pasientdata til å predikere legemiddelrespons hos den enkelte pasient. Ved hjelp av slike beregninger kan dosering av legemiddel tilpasses individuelt, slik at man får best mulig effekt og minst mulig bivirkninger.

– Legemidler er en viktig innsatsfaktor i pasientbehandlingen, og riktig bruk av legemidlene er essensielt for å få ønsket effekt. Mer kunnskap om og anvendelse av farmakogenetikk og farmakometri er viktig for å understøtte riktig legemiddelbruk. I Avdeling for farmakologi er vi derfor svært glad for å ha blitt tildelt forskningsmidler som vil bidra til å styrke vår kompetanse og muligheter innen disse fagområdene. Vi ser fram til å også kunne dele vår kompetanse og erfaring med regionen, avslutter Muan.