HELSENORGE

Nytt Livsvitenskapsbygg for OUS og UiO – hva skjer nå?

Torsdag 22. april tilrettela Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) og Universitetet i Oslo (UiO) med webinar for klinikkledelsen og forskningsrepresentanter fra avdelingene i KLM for å informere om pågående prosess og eventuell flytting til Livsvitenskapsbygget.

LVB.jpg

Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget. Foto: Arkitekt Ratio/Mir.

Siden vinteren 2020 har det pågått et omfattende arbeid innad i klinikken for å kartlegge hvilke deler av virksomheten som kan flyttes til det nye bygget. UiOs viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset, fortalte at mens universitetet har arbeidet med nytt bygg i over 30 år har KLM på kort tid måtte utrede hvilke fagmiljøer som skal inngå.

– Vi forstår at det er en krevende prosess når to ulike institusjoner skal forenes inn i ett felles bygg, men det er viktig at vi sammen ser på hvordan vi kan skape gode forskningsmiljøer der ulike disipliner møtes og ideer kan utveksles, sier Sandset.
Klinikkleder Andreas Matussek er enig med Sandset og tror at et nytt bygg kan bidra til økt konkurranseevne innen diagnostikk og forskning.

– Klinikk for laboratoriemedisin skal være det selvsagte valget for all laboratoriediagnostikk og selv om prosessen er kompleks er det viktig at vi løfter blikket og ser hvilke muligheter en slik flytteprosess kan bidra til – både gjennom tettere samarbeid på tvers av fagmiljøene innad i klinikken, men også inn mot universitetet.

Potensiell gevinstrealisering
Klinikken planlegger for at store deler av forskningen og deler av diagnostikken skal inn i bygget.

– I tillegg til å kunne samle flere av avdelingene våre som i dag er lokalisert ved ulike sykehus inn i ett felles bygg vil en eventuell flytting til Livsvitenskapsbygget også innebære at vi kan opprette et felles eksternt prøvemottak og servicesenter. Dette vil bidra til at klinikken kan motta flere prøver fra primærhelsetjenesten og styrke vår posisjon i markedet, sier han.

Nytt bygg vil også bidra til mindre duplisert utstyr, og bidra til at klinikken får en stor andel av nytt og topp moderne laboratorieutstyr både innen diagnostikk og forskning.

– Dette er en fantastisk mulighet som gjør at vi kan samle virksomheten vår tidligere enn opprinnelig skissert i planene til Nye OUS. Nå skal vi sammen med medvirkningsgruppene få til gode prosesser slik at vi finner innovative og fremtidsrettede løsninger til beste for vår virksomhet, sier Matussek.

Tilrettelegger for medvirkning
Forskningsrepresentantene fra avdelingene mener det er avgjørende med økt representasjon av forskningsmiljøene i fremtidige prosesser for å kvalitetssikre at man får med seg ansatte i prosessen. Flere av forskningsrepresentantene påpekte også viktigheten av å bygge opp relevante miljøer rundt kjernefasilitetene for å sørge for tett integrering i forskningsmiljøene.

– Vi skal tilrettelegge for god involvering for hvordan kjernefasilitetene kan organiseres og driftes, sier Sandset.

All virksomhet som ikke får plass i det nye bygget vil bli adressert i nytt prosjekt i klinikken relatert til Nye OUS.

– Når vi nå skal flytte vår virksomhet fra Ullevål er det viktig at vi ser hele klinikken under ett, og finner de beste løsningene for diagnostikken og forskningen. Da må vi se på de arealene klinikken disponerer på de ulike lokalisasjonene i OUS, men også i Sintef-lokalene, Domus Medica og Adamstuen, sier Matussek.

Prosjektleder Hanne Høifødt redegjorde for at Helse Sør-Øst sine 12 prinsipper for medvirkning er førende i den kommende medvirkningsprosessen. Hun informerte om at det vil opprettes ca. 14 grupper med representanter fra avdelingene som skal være rådgivende i å beskrive funksjonenes behov. Egen referansegruppe hvor tillitsvalgte og verneombud fra avdelingene opprettes. I tillegg vil det etableres samhandlingsmøter med ledelsen på klinikk og avdelingsnivå sammen med sentrale verneombud og tillitsvalgte for å sikre god forankring.

Klinikkleder ser frem til videre arbeid med avdelingsrepresentantene, tillitsvalgte og verneombud.

– Vi skal sørge for opplæring i forkant av arbeidet og sikre god forankring mellom møtene slik at alle har anledning til å stille godt forberedt i møtene. Det blir avgjørende for neste fase som vi tar fatt på der vi vil ha mer fokus på romprogram og hvem som skal inn hvor. Det blir et spennende arbeid, sier han.

Trykk her for å få tilgang til presentasjonen fra møtet.