HELSENORGE
Heroinassistert behandling – et prøveprosjekt

Heroinassistert behandling

Oslo universitetssykehus har fått i oppdrag å gjennomføre et prøveprosjekt med å innføre en ny behandlingsform med heroinassistert behandling (HAB) for rusavhengige (opioidavhengige) i Oslo.
Logoen til HABIO med teksten "HABIO – heroinassistert behandling i Oslo".

Oppdraget om å gjennomføre et 5-årig forsøk på denne behandlingsformen er lagt til Avdeling rus- og avhengighetsbehandling.  Prosjektet ønskes implementert som en utvidelse av eksisterende tilbud i LAR og vil derfor legges organisatorisk til Seksjon ruspoliklinikker når det er i drift. I planleggingsfasen ligger prosjektet i stab hos avdelingsleder i ARA. Helse Bergen har fått et likt oppdrag og det er ønskelig at prosjektene i Oslo og Bergen sees i sammenheng.

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) ba Helsedirektoratet i august 2018 om å utarbeide et forslag til hvordan et forsøk med heroinassistert behandling (HAB) kan gjennomføres i Norge. Oppdraget gikk til Senter for rus- og avhengighetsbehandling (SERAF). De ble gjort en grundig utredning av SERAF i samarbeid med aktører fra fagområdene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), kommunene Bergen og Oslo samt brukerorganisasjoner. Rapporten: Behandling av opioiddominert ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassistert behandling, ble ferdig utarbeidet 19.5.2019.
Prøveprosjekt med heroinassistertbehandling vil basere seg på nevnte rapport med justeringer opp mot gitt finansiering.

Heroinassistert behandling (HAB) er målrettet tiltak for «hard to treat» målgruppen med en alvorlig opioiddominert ruslidelse, og hvor standard forløpet i LAR eller andre mindre intensive behandlingsformer ikke har gitt tilfredsstillende stabiliserende effekt. HAB vil være aktuelt for en liten gruppe mennesker med omfattende opioiddominert ruslidelse og som det har vist seg vanskelig å nå med dagens behandlingstilbud.

Målsetningene​

Målsetningene for prøveprosjektet er:

  • Hjelpe personer med opioidavhengighet til å oppnå bedret livskvalitet
  • Tilby pasientene individuell hjelp og støtte til å endre situasjonen de er i, gjennom økt mestring og økt funksjonsnivå med mulig mål om å inkluderes i ordinære helsetjenester, f.eks. LAR
  • Redusere helserisikoen og konsekvensene knyttet til ikke- medisinsk bruk av opioider
  • Nå ut til den spesifikke gruppen pasienter hvor standardforløpet i LAR ikke har gitt tilfredsstillende stabiliserende effekt


Forsøket skal følges med forskning. Og oppdraget har gått til Senter for Rus- og avhengighetsforskning (SERAF), RusForsk OUS, Bergen Addiction Reasearch, Center for rusmiddelforskning (Århus Universitet, avd. København) og ProLAR Nett.

Konkret oppstartdato er ikke fastsatt.

Vil du lese mer om prosjektet?​​

SERAF rapport:Fant du det du lette etter?