HELSENORGE

Nasjonalt faglig nettverk for LAR

Nasjonalt faglig nettverk for legemiddelassistert rehabilitering er et nasjonalt nettverk for å bedre kvaliteten i denne behandlingsformen.

LAR-ledermøtene har vært avholdt jevnlig i 20 år. Sentrale oppgaver er å gi innspill til utformingen av den årlige statusundersøkelsen om LAR og følge opp resultatene.

Deltakerne møtes to ganger årlig. En fagstab knyttet til Oslo universitetssykehus leder og arrangerer møtene. Deltakere i nettverket er ressurspersoner og personer med overordnet faglig ansvar for å iverksette LAR-behandling i norske helseforetak, relevante brukerorganisasjoner, samt SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning). Helsetilsynet, Helsedirektoratet og andre relevante fagorganer deltar i nettverksmøter etter invitasjon.


Kari Bussesund
Kari Bussesund
Møteleder
KABUSS@ous-hf.no
Tlf: 02770 (Sentralbord)

Fant du det du lette etter?