Brukerråd - psykisk helse og avhengighet

Klinikk psykisk helse og avhengighet har et brukerråd på overordnet nivå, i tillegg har de fleste avdelinger og DPS-er egne brukerråd. Brukerrådet er et rådgivende organ for ledelsen i saker som angår tilbudet til pasientene, slik at pasienters og pårørendes rettigheter og plikter blir ivaretatt. Brukerrådet skal ikke behandle enkeltsaker.

Klinikkens brukerråd:
skal være et rådgivende organ for Klinikk psykisk helse og avhengighets ledelse

  • skal sikre kontakten mellom klinikkens brukerråd og avdelingenes brukerråd
  • skal medvirke i arbeidet med klinikkens strategi -og handlingsplan, utviklingstiltak, større omstillinger og budsjettprosess
  • skal påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter, som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i planleggingen og i driften av virksomheten.    

Klinikk psykisk helse og avhengighets brukerråd 2017-2019:

Bilde av brukerrådet PHA

F.v: Frode Ankill Kâmpe, Randi Nerstad, Mona Larsen, Jill Julianne Johansen og Sølvi Lund-Vang. Foran: Brita Bølgen og Gjertrud Hals Skrøvseth (Eva Pay var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Leder: Brita Bølgen (Mental Helse Ungdom)
Nestleder: Eva Pay (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO))

Øvrige medlemmer:

  • Randi Nerstad (Autismeforeningen)
  • Sølvi Lund-Vang (ADHD Norge)
  • Gjertrud Hals Skrøvseth (LPP)
  • Mona Larsen (Spiseforstyrrelsesforeningen)
  • Frode Ankill Kâmpe (Mental Helse Ungdom)
  • Ansattrepresentant: Jill Julianne Johansen (sykepleier i Regional kompetansetjeneste for psykiatri, utviklingshemning/autisme, PUA)

Klinikkleder Marit Bjartveit og samhandlingsrådgiver Elisabeth Hinderaker møter i Brukerrådet.

Les Brukerrådets mandat her.

Kontaktinformasjon for klinikkens brukerråd:
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Brukerrådet v/Elisabeth Hinderaker,
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

E-post: elisabeth.hinderaker@ous-hf.no  Tlf. 23 01 63 20, mobil 928 66 628

Brukerrådsseminaret 2016

Finnes det verdighet i tvangen?

Tvang og tvangsbruk var tema da Brukerrådet i Klinikk psykisk helse og avhengighet arrangerte brukerrådsseminar 10. oktober i Litteraturhuset.

Brukerrådets leder, Brita Rønbeck Bølgen, ønsket en fullsatt sal velkommen. Ellen Kobro, seksjonsleder i Helseetaten, åpnet seminaret ved å peke på at helhetlige og samhandlende tiltak kan bidra til å redusere bruken av tvang.

Foreleserne
Marius Storvik, jurist og stipendiat i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, stilte spørsmål om menneskerettigheter og tvang er to sider av samme sak. Han drøftet begrepene tvang, verdighet, selvbestemmelse og menneskeretter, og dilemmaer som oppstår i de krevende grenseoppgangene. (Les innlegget her)

Martin Veland er klinikksjef ved psykiatrisk klinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved denne klinikken har man arbeidet med å redusere bruken av tvang, noe som har gitt gode resultater. (Les innlegget her)

Anne Helene Fraas Tveit er enhetsleder ved Rusmottaket på OUS og har mange års erfaring som behandler og leder. Fraas Tveit er opptatt av balansen mellom tillit og kontroll og brukte dette som bakteppe da hun snakket fra et behandlerperspektiv om dilemmaene ved tvangsbruk mot rus. (Les innlegget her)

Heidi Hansen fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) har egenerfaring med tvang i psykiatri- og rusbehandling og holdt et personlig innlegg der hun begrunnet hvorfor hun mener at tvang ikke er behandling, men i visse situasjoner nødvendig.

Erik Tresse jobber som erfaringskonsulent ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og er gestaltterapeut med egen praksis. Han tok utgangspunkt i egen erfaring med en psykisk syk bror og hvordan dette påvirket hele familien. Han understreket viktigheten av å involvere og ivareta hele familien og nettverket rundt.  – Noe av det aller viktigste vil kanskje være å finne et felles språk for psykisk smerte som ikke skaper avstand, men fellesskap, sa Tresse.

Kristin Ribe har lang egenerfaring fra psykiatrisk behandling for selvskading og suicidalitet. Hun avsluttet seminaret med å fortelle sin personlige, tøffe og rørende historie i innlegget «Det gjør noe med oss at du er voldelig mot deg selv». (Les innlegget her)

Vanskelig å diskutere tvang
- Brukerrådet ønsket at seminaret skulle ta opp og diskutere de mange og vanskelige problemstillingene rundt bruk av tvang. Vi håper seminaret inspirerte til nye tanker og løsninger og at det ga nye perspektiver. Å ha brukere, pårørende og ansatte i sykehuset samlet under ett tak og en tematikk er verdifullt. Det kan være vanskelig å diskutere tvang, og det er en viktig påminnelse om at det er snakk om krenkelse av medmennesker i den hensikt å hjelpe. Hva kan være vanskeligere? sa en engasjert brukerrådsleder, Brita R. Bølgen.

At temaet og innleggene engasjerte var det liten tvil om. Blant tilhørerne ble det observert både bekreftende nikk, latter, tårer og mye alvor. Tilbakemeldingene var både positive og konstruktive.

- Jeg er veldig godt fornøyd med gjennomføringen av seminaret. Tilbakemeldingene har vært overveldende positive fra både deltakere, forelesere og ansatte. Noen har gitt tilbakemelding om at de ønsker noen endringer, spesielt var det flere ønsker om lengre innlegg og mer tid til spørsmål og dialog. Brukerrådet vil jobbe for å imøtekomme disse ønskene til neste års seminar, sier hun.

Nyttig og relevant
Gunn ønsket å delta på seminaret da hun for tiden står midt oppi problemstillingen som pårørende.

- Jeg leste om seminaret i avisen. Først var jeg i tvil om jeg orket å komme hit, fordi det er for tøft, når man samtidig lever midt oppi dette. Men jeg angrer ikke på at jeg kom. Jeg ønsket å få flere perspektiver på dette med tvang og tvangsbehandling – høre hva pasienter, pårørende og fagfolk sier om dette. Det har vært veldig nyttig, bra og relevant, forteller hun.

Mer fra det kommunale perspektivet
Caroline Nerlien jobber i Oslo kommune som nestleder og fagansvarlig for tilrettelagte miljøtjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun var godt fornøyd med seminaret.

- Dette var et veldig bra seminar, som presenterte problemstillingen fra ulike perspektiver. Jeg ønsket spesielt å få et bedre innblikk i hvordan det gjøres i spesialisthelsetjenesten, samt høre hvordan pårørende og pasienter selv opplever tvang. Det fikk jeg definitivt. Men jeg skulle gjerne hørt mer fra det kommunale perspektivet, der vi ofte har et lengre behandlingsperspektiv. Vi ønsker jo mindre tvang, men hva kan vi gjøre for å forebygge at det skjer? sier hun.

Hun har allerede bestemt seg for å komme på neste års seminar, og har planer om å ta med flere fra jobben.

- Dette seminaret er absolutt noe som flere burde gå på, avslutter hun.

 

 

Brukerrådsreferater

2016

Brukerrådsmøte PHA 31.10.2016-ref.pdf

Brukerrådsmøte PHA 19.09.2016-ref.pdf

Brukerrådsmøte PHA 22.08.2016-ref.pdf

Brukerrådsmøte PHA 30.05.2016-ref.pdf

2017

Brukerrådsmøte PHA 16.01.2017-ref.pdf

Brukerrådsmøte PHA 20.02.2017-ref.pdf

Brukerrådsmøte PHA 20.03.2017-red.pdf

Brukerrådsmøte PHA 03.05.2017-ref.pdf

Brukerrådsmøte PHA 30.08.2017-red.pdf

Brukerrådsmøte PHA 18.10.2017-red.pdf