Brukerråd - psykisk helse og avhengighet

Klinikk psykisk helse og avhengighet har et brukerråd på overordnet nivå, i tillegg har de fleste avdelinger og DPS-er egne brukerråd. Brukerrådet er et rådgivende organ for ledelsen i saker som angår tilbudet til pasientene, slik at pasienters og pårørendes rettigheter og plikter blir ivaretatt. Brukerrådet skal ikke behandle enkeltsaker.

Klinikkens brukerråd:
skal være et rådgivende organ for Klinikk psykisk helse og avhengighets ledelse

  • skal sikre kontakten mellom klinikkens brukerråd og avdelingenes brukerråd
  • skal medvirke i arbeidet med klinikkens strategi -og handlingsplan, utviklingstiltak, større omstillinger og budsjettprosess
  • skal påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter, som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i planleggingen og i driften av virksomheten.    

Klinikk psykisk helse og avhengighets brukerråd 2017-2019:

bilde av klinikkens brukerråd

F.v: Randi Nerstad, Mona Larsen, Jill Julianne Johansen og Sølvi Lund-Vang. Foran: Brita Bølgen og Gjertrud Hals Skrøvseth (Siv Løvland var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Leder: Brita Bølgen (Mental Helse Ungdom)
Nestleder: Siv Løvland (ProLAR)

Øvrige medlemmer:

Klinikkleder Marit Bjartveit og samhandlingsrådgiver Elisabeth Hinderaker møter i Brukerrådet.

Les Brukerrådets mandat her.

Kontaktinformasjon for klinikkens brukerråd:
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Brukerrådet v/Elisabeth Hinderaker,
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

E-post: elisabeth.hinderaker@ous-hf.no  Tlf. 23 01 63 20, mobil 928 66 628

Brukerrådsseminaret 2017

Pakkeforløp for hvem?

Interessen var stor da brukerrådet i Klinikk psykisk helse og avhengighet satte søkelys på den planlagte innføringen av pakkeforløp for rus og psykisk helse under årets brukerrådsseminar på Litteraturhuset den 20. november. 

Pakkeforløp skal bidra til pasientens helsetjeneste gjennom økt brukermedvirkning, bedre samhandling og likeverdig behandling. Med tittelen: "Pakkeforløp for hvem?" hadde brukerrådet invitert flere spennende forelesere til å snakke om hvilke utfordringer og muligheter dette kan gi.

Takket brukerrådet
Fabian Stang, statssekretær for innvandrings- og integreringsministeren åpnet dagen med å takke brukerrådet for det viktige arbeidet de gjør.

– Det er lov å være psykisk syk, og det er lov å fortelle om det. Der gjør dere en flott innsats, sa Stang.
 Bilde av Fabian Stang
Fabian Stang

Jin Marte Øvreeide og Anne-Grethe Terjesen fra Helsedirektoratet tok tilhørerne med inn i arbeidet med pakkeforløpene og informerte om hvor langt prosessen er kommet. Forventet implementering er juni, senest september 2018. Les deres innlegg her.
bilde av Jin Marte Øvreeide og Anne-Grethe Terjesen
Jin Marte Øvreeide og Anne-Grethe Terjesen

Ellen Kobro fortalte at Oslo kommunes overordnede holdning er at pakkeforløp innen psykisk helse ikke bør innføres, og viste til en rekke dilemmaer i forbindelse med innføringen. Kobro fremhevet at det er viktig med en god dialog og godt samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. De vil derfor uansett stå på for å få til et godt samarbeid om pakkeforløpene. Kobro er seksjonsleder for Psykisk helse og avhengighet i Helseetaten i Oslo kommune. Les innlegget her.

Anne-Stine Meltzer, klinikksjef ved Nic Waals Institutt understreket blant annet viktigheten av samhandling i sitt innlegg. Det er pasientene som er eksperter på eget liv, og som vet hvor skoen trykker. Skal tjenestene bli bedre, må pasientene involveres og forventninger avklares, forklarte Meltzer. -Vi er avhengig av hverandre for god implementering, sa hun engasjert. Les innlegget her.
bilde av Anne-Stine Meltzer og Ellen Kobro
Anne-Stine Meltzer og Ellen Kobro

 Personlige refleksjoner
Tommy Lunde Sjåfjell, som selv har egenerfaring fra rus og psykisk helse, snakket åpent og ærlig om sine tanker og refleksjoner rundt utfordringer og muligheter innføringen av pakkeforløp vil ha for rusavhengige. Les innlegget her.
bilde av Tommy Sjåfjell
Tommy Lunde Sjåfjell.

Seminarinnleggene viste at det for pasient- og pårørendesiden er mye håp knyttet opp til innføringen av pakkeforløpene, både for likeverdige helsetjenester, standardiserte forløp og nedkortet ventetid. Likevel stiller både pasienter, pårørende og kommunen spørsmål til om det er mulig å få til individuelle tilpasninger i pakkeforløpene samtidig som de blir standardiserte.

Kjell og Ingrid Matheussen har en sønn med store psykiske utfordringer og minnet tilhørerne på at individuell tilpasning kan være avgjørende for at mennesker skal kunne føre gode liv. Les deres innlegg her.

bilde av Kjell og Ingrid Matheussen
Kjell og Ingrid Matheussen

Fremførte egenkomponerte låter
Rockebandet Venjas harem sto for det musikalske innslaget. De fremførte flere egenkomponerte låter som gjorde inntrykk på de fremmøtte. Rockebandet består av tidligere kriminelle rusmisbrukere og venner. Bandet har sitt utspring fra prosjektet musikk i fengsel og frihet.
bilde av Venjas harem
Venjas Harem

-Min opplevelse av seminaret er at systemet gjennom innføring av pakkeforløpene forsøker å strekke seg mot pasientene og komme deres ønsker i møte. Pasientene og deres pårørende på sin side ønsker å vise tillit til innføringen av pakkeforløp gjennom inkludering og involvering. Det går sakte, men sikkert fremover, oppsummerer Brita R. Bølgen, leder av brukerrådet.
 Bilde av Brita Bølgen
Brita Rønbeck BølgenBrukerrådsseminaret 2016

Finnes det verdighet i tvangen?

Tvang og tvangsbruk var tema da Brukerrådet i Klinikk psykisk helse og avhengighet arrangerte brukerrådsseminar 10. oktober i Litteraturhuset.

Brukerrådets leder, Brita Rønbeck Bølgen, ønsket en fullsatt sal velkommen. Ellen Kobro, seksjonsleder i Helseetaten, åpnet seminaret ved å peke på at helhetlige og samhandlende tiltak kan bidra til å redusere bruken av tvang.

Foreleserne
Marius Storvik, jurist og stipendiat i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, stilte spørsmål om menneskerettigheter og tvang er to sider av samme sak. Han drøftet begrepene tvang, verdighet, selvbestemmelse og menneskeretter, og dilemmaer som oppstår i de krevende grenseoppgangene. (Les innlegget her)

Martin Veland er klinikksjef ved psykiatrisk klinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved denne klinikken har man arbeidet med å redusere bruken av tvang, noe som har gitt gode resultater. (Les innlegget her)

Anne Helene Fraas Tveit er enhetsleder ved Rusmottaket på OUS og har mange års erfaring som behandler og leder. Fraas Tveit er opptatt av balansen mellom tillit og kontroll og brukte dette som bakteppe da hun snakket fra et behandlerperspektiv om dilemmaene ved tvangsbruk mot rus. (Les innlegget her)

Heidi Hansen fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) har egenerfaring med tvang i psykiatri- og rusbehandling og holdt et personlig innlegg der hun begrunnet hvorfor hun mener at tvang ikke er behandling, men i visse situasjoner nødvendig.

Erik Tresse jobber som erfaringskonsulent ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og er gestaltterapeut med egen praksis. Han tok utgangspunkt i egen erfaring med en psykisk syk bror og hvordan dette påvirket hele familien. Han understreket viktigheten av å involvere og ivareta hele familien og nettverket rundt.  – Noe av det aller viktigste vil kanskje være å finne et felles språk for psykisk smerte som ikke skaper avstand, men fellesskap, sa Tresse.

Kristin Ribe har lang egenerfaring fra psykiatrisk behandling for selvskading og suicidalitet. Hun avsluttet seminaret med å fortelle sin personlige, tøffe og rørende historie i innlegget «Det gjør noe med oss at du er voldelig mot deg selv». (Les innlegget her)

Vanskelig å diskutere tvang
- Brukerrådet ønsket at seminaret skulle ta opp og diskutere de mange og vanskelige problemstillingene rundt bruk av tvang. Vi håper seminaret inspirerte til nye tanker og løsninger og at det ga nye perspektiver. Å ha brukere, pårørende og ansatte i sykehuset samlet under ett tak og en tematikk er verdifullt. Det kan være vanskelig å diskutere tvang, og det er en viktig påminnelse om at det er snakk om krenkelse av medmennesker i den hensikt å hjelpe. Hva kan være vanskeligere? sa en engasjert brukerrådsleder, Brita R. Bølgen.

At temaet og innleggene engasjerte var det liten tvil om. Blant tilhørerne ble det observert både bekreftende nikk, latter, tårer og mye alvor. Tilbakemeldingene var både positive og konstruktive.

- Jeg er veldig godt fornøyd med gjennomføringen av seminaret. Tilbakemeldingene har vært overveldende positive fra både deltakere, forelesere og ansatte. Noen har gitt tilbakemelding om at de ønsker noen endringer, spesielt var det flere ønsker om lengre innlegg og mer tid til spørsmål og dialog. Brukerrådet vil jobbe for å imøtekomme disse ønskene til neste års seminar, sier hun.

Nyttig og relevant
Gunn ønsket å delta på seminaret da hun for tiden står midt oppi problemstillingen som pårørende.

- Jeg leste om seminaret i avisen. Først var jeg i tvil om jeg orket å komme hit, fordi det er for tøft, når man samtidig lever midt oppi dette. Men jeg angrer ikke på at jeg kom. Jeg ønsket å få flere perspektiver på dette med tvang og tvangsbehandling – høre hva pasienter, pårørende og fagfolk sier om dette. Det har vært veldig nyttig, bra og relevant, forteller hun.

Mer fra det kommunale perspektivet
Caroline Nerlien jobber i Oslo kommune som nestleder og fagansvarlig for tilrettelagte miljøtjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun var godt fornøyd med seminaret.

- Dette var et veldig bra seminar, som presenterte problemstillingen fra ulike perspektiver. Jeg ønsket spesielt å få et bedre innblikk i hvordan det gjøres i spesialisthelsetjenesten, samt høre hvordan pårørende og pasienter selv opplever tvang. Det fikk jeg definitivt. Men jeg skulle gjerne hørt mer fra det kommunale perspektivet, der vi ofte har et lengre behandlingsperspektiv. Vi ønsker jo mindre tvang, men hva kan vi gjøre for å forebygge at det skjer? sier hun.

Hun har allerede bestemt seg for å komme på neste års seminar, og har planer om å ta med flere fra jobben.

- Dette seminaret er absolutt noe som flere burde gå på, avslutter hun.

 

 

Brukerrådsreferater

2017

Brukerrådsmøte PHA 30.08.2017-red.pdf

Brukerrådsmøte PHA 18.10.2017-red.pdf

Brukerrådsmøte PHA 22.11.2017-ref.pdf

2018

Brukerrådsmøte PHA 08.01.2018. ref.pdf

Brukerrådsmøte PHA 19.02.2018 ref.pdf

Brukerrådsmøte PHA 09.04.2018. ref.pdf

Brukerrådsmøte PHA 14.05.2018 ref.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.