HELSENORGE

FoU endrer navn – hils på FIA: Forsknings- og innovasjonsavdelingen!

Forsknings – og utviklingsavdelingen i Klinikk psykisk helse og avhengighet setter innovasjon på dagsorden og endrer nå navn til Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA).

Foto: Shutterstock

Hvorfor trenger FoU-avdelingen nytt navn? Og er ikke innovasjon bare et moteord? Ordet innovasjon har vært hyppig brukt i mediene de siste årene og noen ganger kan man få inntrykk av at det allerede har gått inflasjon i det. Men innovasjon er mye mer enn et moteord, og navneendringen kommer som svar på flere viktige endringer:

Innovasjon handler om å omsette idéer til praktisk anvendelse. Myndigheter, brukere og bevilgningsinstitusjoner har økt fokus på nytteverdien av forskning. Ny kunnskap skal gi økt verdiskaping - i form av bedre behandlingsmetoder, økt livskvalitet eller forebygging av sykdom. Samtidig vet vi at forskning og klinisk praksis kan stå langt fra hverandre. Implementering av nye og bedre løsninger har vist seg svært vanskelig. En ny løsning er ikke en innovasjon før den er tatt i bruk, uansett hvor nyskapende den er.

En iterativ prosess
Evidensbasert medisin er ofte tenkt på som et lineært forløp der noen forsker– forskningen fører til ny kunnskap – og ny kunnskap greit omsettes til praksis. Men innovasjon følger en iterativ prosess. Det vil si at man undersøker – tester det ut – justerer, og tester igjen. I stedet for å jobbe lineært, jobber man mer som i en spiral.  Innovasjonstenkning i forskning kan berike forskningen med metodikk som handler om å teste ut løsninger på et tidlig stadium. I mer sirkulær tenkning er forskning og innovasjon tett sammenvevd og i kontinuerlig samspill. I forskningsdrevet innovasjon er implementering av en mulig løsning gjenstand for forskning. Fremtidige brukere av innovasjonen koples på i prosessen for å gi kontinuerlig tilbakemelding.

Innovasjon kan være en tjeneste, et digitalt støtteverktøy, et legemiddel eller et nytt pasientforløp. Innovasjon kan også være utvikling av nye og bedre forskningsmetoder som gir ny og mer presis kunnskap, eller ganske enkelt å ta i bruk eksisterende kunnskap. Dette representerer viktig verdiskaping, spesielt innenfor psykiske lidelser der det fremdeles er mye vi ikke vet om hvordan sykdom oppstår og utvikles.


Det har de senere årene skjedd organisatoriske endringer i vår avdeling som har økt vårt fokus på innovasjon. Den tidligere Seksjon for fagutvikling og utdanning (SUF) er ute, og Centre for Connected Care (C3) har kommet inn. De øvrige seksjonene er Seksjon for psykoseforskning, Seksjon for behandlingsforskning, TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste for psykose TIPS Sør-Øst og BUP-forskning.

Flere av seksjonene i FIA har pågående prosjekter med sterke innslag av innovasjon, og i C3 er utvikling og helsenytte av tjenesteinnovasjoner hovedaktiviteten. Avdelingen har utviklet flere digitale verktøy til bruk i oppfølgingen av pasienter med psykiske lidelser, nye tiltak for å hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser ut i arbeid, og nye forskningsmetoder for å avdekke gen-varianter som gir økt risiko for å utvikle psykiske lidelser.

Vil bidra til å avmystifisere innovasjonsbegrepet
Vi skal fortsatt ha sterkt fokus på forskning i FIA. Samtidig vil vi fremheve innovasjonens viktige rolle fremover, og vi har kompetanse i avdelingen som gjør oss godt rustet for å jobbe med dette. Vi ønsker med navneendringen å bidra til å avmystifisere innovasjonsbegrepet. Med kontinuerlig søkelys på innovasjonspotensialet i kunnskapen våre prosjekter frembringer, håper vi å inspirere andre i klinikken til å sette sine prosjekter under innovasjonslupen. Vårt motto er forskning og innovasjon hånd i hånd for en bedre helsetjeneste. Og du er sannsynligvis langt mer innovativ enn du tror!

 

Fant du det du lette etter?