HELSENORGE
Viktige nyanser i sammenhengen mellom cannabisbruk og negative symptomer

Cannabis og negative symptomer

Sammenhengen mellom cannabisbruk og psykose er kompleks. Som klinikere vet vi at cannabis er et relativt vanlig rusmiddel blant våre pasienter. Likevel er vi usikre på hva en slik bruk innebærer for mange av de tilstandene vi behandler.

Illustrasjon av hjerne
Illustrasjon: pixabay

Cannabisbruk er forbundet med tidligere debut av psykose, mer uttalte positive psykotiske symptomer, lengre sykehusinnleggelser og flere tilbakefall av psykotiske episoder. Samtidig er det store endringer på gang samfunnsmessig, der cannabis i økende grad ser ut til å bli oppfattet som et «akseptert» rusmiddel i befolkningen, både nasjonalt og globalt. Det er derfor viktig å studere dette nøye, også med tanke på at konsentrasjonen av de psykoaktive ingrediensene i cannabis øker drastisk (spesielt THC).

Bilde av forsker Henrik Myhre Ihler

Stipendiat ved NORMENT Henrik Myhre Ihler. Foto: Kirsten Sjøwall

Studier som har undersøkt forholdet mellom cannabisbruk og negative psykotiske symptomer har imidlertid vært tvetydige. Biologiske undersøkelser viser at cannabis påvirker og dysregulerer vårt endocannabinoide system. Dette er også involvert i utviklingen av schizofreni-spekter lidelser. Videre viser forsøk at THC gitt i laboratoriesettinger har gitt kliniske utslag i form av negative symptomer.

Naturalistiske studier som sammenligner cannabisbrukere med ikke-brukere har imidlertid enten ikke funnet noen forskjell, eller snarere funnet mindre uttalte negative symptomer hos cannabisbrukere. Dette kan virke paradoksalt, men en begrensning med flere av disse studiene er at de ikke tar hensyn til andre kliniske og sosiodemografiske forskjeller som kan ha innvirkning på symptomuttrykket i de ulike gruppene.

Det siste drøye tiåret har det vært en generell enighet om at negative psykotiske symptomer kan deles inn i to domener: ekspressive (alogi og redusert følelsesmessig uttrykk) og opplevelsesmessige (motivasjonsløshet, asosialitet og anhedoni) symptomer. De to domenene har en sammenheng seg i mellom, men fordi de assosierer forskjellig med ulike andre faktorer som premorbid fungering, varighet av ubehandlet psykose (VUP) og funksjon, tenker man at de kan være uttrykk for forskjellige underliggende nevrobiologiske mekanismer. Studiene som har undersøkt sammenhengen mellom cannabisbruk og negative symptomer har ikke tidligere tatt hensyn til denne såkalte to-faktor inndelingen, men kun sett på et globalt mål for alle negative symptomer. Dette kan ha bidratt til at man har gått glipp av viktige nyanser når man undersøker forholdet dem imellom.

På bakgrunn av dette ønsket vi å undersøke forholdet mellom cannabisbruk og negative symptomer hos pasienter med førstegangspsykose ved å bruke den ovennevnte to-faktormodellen. Vi inkluderte også andre kliniske og sosiodemografiske variabler som kan påvirke forholdet, som alder, kjønn, diagnose, positive symptomer, depressive symptomer, premorbid fungering, VUP, samt bruk av nikotin, alkohol og andre rusmidler.

Våre funn tyder på at cannabisbruk har en effekt på ekspressive negative symptomer. Vi fant et tydelig dose-respons forhold mellom hyppighet av cannabisbruk og alvorlighetsgraden av ekspressive negative symptomer. Jo mer cannabisbruk, jo mere alogi og reduserte følelsesmessige uttrykk. Forholdet var tydelig ved første møte (baseline) og etter ett års oppfølging. Dose-responsforholdet tyder på at det kan være en årsakssammenheng, og studien konkluderer med at redusert bruk av cannabis hos pasienter med førstegangspsykose kan bidra til å redusere negative symptomer.

Les hele artikkelen her

Fant du det du lette etter?