HELSENORGE
- et digitalt samhandlingsverktøy

iTandem

Velkommen til prosjektsiden for iTandem. I dette prosjektet utvikler vi et digitalt verktøy for behandlingsstøtte for pasienter med psykose- eller bipolar lidelse og deres behandlere.

Hva ønsker vi å oppnå?

iTandem er et verktøy som skal støtte behandling gjennom å tilby skreddersydde tjenester for den enkelte pasient. Registreringer pasienten gjør i iTandem brukes for å tilrettelegge og forbedre forløpet i tråd med pasientens uttalte behov. Behandler kan gjennom ukentlige rapporter følge med på utviklingen. Sammen kan behandler og pasienten justere forløpet gjennom konstruktiv dialog relatert til rapporten.

Gjennom iTandem kan pasienten selv velge hvilke moduler av appen som skal være tilgjengelig for å støtte den enkeltes bedringsprosess. iTandem inneholder moduler som blant annet dekker temaer som søvn, medisiner, bivirkninger, aktivitet, bedring, psykosesymptomer og stemningsleie. Man kan også evaluere behandlingstimene sine.
Fordelen ved å bruke iTandem er at man mellom behandlertimer kan registrere ting som er viktig for å bli bedre; da blir det lettere å se sammenhenger og huske dette når man snakker med behandler.

Har du som behandler lyst til å ta i bruk iTandem?

I denne omgangen er iTandem under utprøving i enkelte klinikker i Oslo-området. Oppdatert informasjon følger under.

Informasjon og ressurser til behandlere

Prosjektet innebærer at du tar i bruk en smarttelefon-applikasjon (app), iTandem, som del av din behandling av et gitt antall pasienter. iTandem skal fungere som et supplement til behandlingen. Du ber pasienten laste ned appen på sin telefon og hjelper pasienten med å gjøre seg kjent med innholdet. Du får en opplæringspakke som innebærer undervisning og trening før du går i gang. TIPS Sør-Øst vil være ansvarlige for dette. Dere skal bruke dette som et samhandlingsverktøy i 6 uker. Som behandler vil du få ukentlige rapporter av prosjektmedarbeidere om registreringene som din pasient har gjort. Disse tar du med til timen og deler med pasienten. Pasienten kan velge om dere skal bruke denne informasjonen aktivt i behandlingen eller ikke. Ved avsluttet registreringsperiode vil du bli bedt om å vurdere bruken av iTandem gjennom spørreskjema og ved å bli med på et gruppeintervju. Formålet med evalueringen er å få svar på spørsmål om dine erfaringer med bruken av iTandem, eventuelle fordeler og ulemper og forslag til forbedringer.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg, som alder, kjønn, faggruppe og hvilken pasientgruppe du jobber med. Dataene vil bli sendt kryptert og lagret i Tjenester for sensitive data ved Universitetet i Oslo. Alle opplysninger om deg vil bli håndtert konfidensielt. Alle direkte og indirekte personidentifiserbare opplysninger vil bli anonymisert underveis og slettet i ettertid. Intervjuene vil bli transkribert, analysert og brukt i vitenskapelige artikler og foredrag. Det vil alltid bli tatt hensyn til personvern i slike sammenhenger, og alt som presenteres vil være anonymisert.

Brosjyre: Velkommen til iTandem (PDF)

Opplæringsmanual for behandlere (PDF)

Samtykke klinikerversjon (PDF)

For kliniker som har sagt ja til å rekruttere pasienter til iTandem (PDF)

Notifikasjoner - informasjon til behandler (PDF)

 

RAPPORTER:
For å få tilgang til iTandemrapport for dine pasienter må du være registrert som assosiert medlem i prosjektet.
Når du skal logge deg inn for å se rapporten i publication portal bruker du denne linken og logger på med bankid: https://publication.tsd.usit.no/
NB: Unngå nettleseren Internett Explorer, som fungerer dårlig i publication portal

Informasjon og ressurser til pasienter

Hva betyr deltakelsen din?

Prosjektet innebærer at du tar i bruk iTandem, som del av din behandling. Dette erstatter altså ikke din behandling, men er et tillegg. Behandleren din vil be deg laste ned iTandem på telefonen din og gjøre deg kjent med innholdet i appen. Dette gjør dere sammen. Han/hun vil forklare deg hvordan iTandem fungerer. iTandem inneholder ulike moduler eller deler, der du kan registrere, søvn, aktivitet, humør, bedring, medisiner, rusbruk og psykosesymptomer. I samarbeid med behandleren din velger du hvilke deler du har lyst å bruke, som du tenker er mest relevant for at du skal bli bedre. Det er kun disse delene som du vil få spørsmål eller oppgaver om i appen. Du kan selv velge om du vil få varsler om å registrere i iTandem.

Vi ber deg om å bruke iTandem og registrere informasjon om de temaene du har valgt ut i en periode på 6 uker. Det tar noen minutter daglig å gjøre registreringene. Når du har avtale med behandleren din vil dere kunne gå gjennom en oppsummering av dine registreringer, som dere sammen kan bruke til å følge opp din bedringsprosess. Da kan du også diskutere med behandleren eventuelle ulemper eller utfordringer du opplever med bruken av appen. Ved avsluttet registreringsperiode vil du bli bedt om å svare på et spørreskjema, og du vil kunne bli spurt om å bli med på et intervju. Formålet med spørreskjemaet og intervjuet er å få svar på spørsmål om dine erfaringer med bruken av iTandem, eventuelle fordeler og ulemper og forslag til forbedringer.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om svarene du gir i appen, på spørreskjema og intervju. Vi vil også innhente noen opplysninger fra journalen din om alder, kjønn, sivilstatus, familieforhold, aktuelle diagnoser, tid i behandling, alder da du ble syk og hvor du er i behandling (døgnpost eller poliklinikk).

Dataene vil bli sendt kryptert og oppbevart i en sikker database for sensitive data. Alle opplysninger om deg vil bli håndtert konfidensielt. Alle personidentifiserbare opplysninger vil bli anonymisert underveis og slettet i ettertid. Intervjuene vil bli analysert og brukt i vitenskapelige artikler og foredrag. Det vil alltid bli tatt hensyn til personvern i slike sammenhenger, og alt som presenteres vil være anonymisert.
Her kan du lese kopi av samtykkeskjema

Brosjyre: Velkommen til iTandem (PDF)

Samtykke pasientversjon (PDF)

Opplæringsvideoer

 

Hvordan komme i gang med iTandem appen

 


Søvnmodulen

 

Medisinmodulen

 

 

Bedringsmodulen

 


 

Humørmodulen

  


 

Psykosemodulen

 

 
Aktivitetsmodulen

 


 

Rusmodulen

 


 

Behandlingsmodulen

 

Ofte stilte spørsmål

Tilbakemelding på iTandem

iTandem er et verktøy under utvikling. Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger ominnholdet i iTandem;- små eller store feil av alle slag, mangler eller behov; ikke nøl med å gi oss beskjed.

Vi ønsker at verktøyet skal bli så bra som mulig, og trenger derfor alle de tilbakemeldingene vi kan få. Send det gjerne til uxromk@ous-hf.no

Tusen takk!

Forskning på iTandem

Det første målet vårt er å teste ut iTandem i klinikk, i et pilotprosjekt. Hensikten er å videreutvikle iTandem slik at den blir best mulig tilpasset brukere og klinikere.

Om pilotprosjektet:

Målgruppe:

Behandlere som møter pasienter med psykoselidelser, bipolare lidelser og eller ruslidelser vil bli invitert til å delta. Behandlerne rekrutterer pasienter som er interessert i å teste ut iTandem, som et ledd i behandlingen.

Rekruttering:

Målet er å inkludere behandlere som i sin tur tester ut iTandem sammen med 3-5 pasienter hver.

Formål med forskningen:

 • Undersøke gjennomførbarhet og aksepterbarhet for iTandem blant pasienter og behandler. Analysene baseres på bruksmønster, kvalitative intervjuer og et spørreskjema utviklet for iTandem samt System Usablity Scale (se protokoll).
 • Estimere nødvendige ressurser og kostnader for implementering av iTandem gjennom en tidlig kostnytteanalyse med hjelp fra Centre for Connected Care (C3).
 • Undersøke hvilke modifikasjoner av iTandem som bør gjøres før mer systematisk uttesting i klinikk.


Design:

Prosjektet skal undersøke hvordan innføringen av en slik løsning kan gjennomføres i en klinikk, og hvorvidt den er akseptabel for klinikere og brukere. Dette regnes som et pilotprosjekt før mer systematisk utprøving i større grupper. Studien går ut på at pasientene bruker iTandem som en del av sin behandling. Data fra iTandem brukes for å tilrettelegge og forbedre forløpet i råd med pasientens uttalte behov. Behandler kan gjennom ukentlige rapporter følge med på utviklingen. Sammen kan behandler og pasienten justere forløpet gjennom konstruktiv dialog relatert til rapporten. Data for brukermønster innsamles via Tjeneste for sensitive data (TSD). Selvrapporteringsskjema til behandler og pasient gis to ganger – før og etter intervensjonen. Semi-strukturerte intervjuer vil bli foretatt etter intervensjonen.
Data samles inn i perioden oktober 2021 til desember 2021.

Tidsplan:

Fase 1: mai – september 2021:

 • Søknad om godkjenning av prosjektet til Regional etisk komite og Personvernombudet.
 • Intern pilot før justeringer hos utvikler
 • Siste justeringer hos utvikler (USIT)
 • Starte opplæring av behandlere. Kurset går over 2 x halv dag.
 • Behandlerne er med i prosess om hvordan presentere app for pasienter – videoinnspilling sammen med brukerkonsulent.

Fase 2: oktober – desember 2021

 • Behandlere og pasienter tar iTandem i bruk.
 • I studien er intervensjonsperioden med veiledning på 6 uker. Nettskjema inkludert samtykke administreres til behandlere og pasienter før oppstart og etter 6 uker.
 • En digital veiledningstime/uke gjennom prosjektperioden (inkludert logg på spørsmål).
 • Kvalitative intervjuer gjennomføres

Fase 3: desember 2021 – juni 2022

 • Dataanalyse og formidling av funn fra studien.

Datasikkerhet:

De som samtykker til å delta vil få et prosjektnummer som blir brukt i undersøkelsen. Nøkkelen mellom personidentifiserende opplysninger og prosjektnummeret lagres atskilt fra dataene. Alle elektroniske data blir håndtert av Nettskjema gjennom Tjenester for sensitive data (TSD) ved Universitetet i Oslo. De semistrukturerte intervjuene vil bli tatt opp og lagret i TSD frem til de er transkribert og anonymisert. Deltakere kan trekke sitt samtykke på et hvert tidspunkt, så lenge dataene fra studien ikke er publisert.

For de som har sagt ja til å være med i forskningen:

Forskningsprotokoll (PDF)

Protokolltabell (PDF)

Etikk:

Prosjektet er vurdert som ikke meldepliktig av REK Sør-Øst

Lenke til svar fra personvernombud. Prosjektet er godkjent av Personvernombudet ved OUS (saksnr: 20/18434).

Økonomi:

Utviklingen av iTandem er finansiert av Helse Sør-Øst.

 

Samarbeidspartnere

 • Idepanelet
 • NORMENT
 • USIT ved UiO
 • Rusforsk
 • Centre for Connected Care (C3)
 • Invento


 

Fant du det du lette etter?